Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP

Kierownik projektu: lek. med. Witold Gacek

Streszczenie projektu:

W ramach zadania Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP realizował szereg działań w zakresie akredytacji i uznawania kompetencji instytucji prowadzących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływających na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy.

Na postawie postanowień Rady Zarządzającej z dnia 11 kwietnia 2019 r. powołano Zespół ds. Oceny Kompetencji Regionalnych Ośrodków BHP, w skład którego weszli przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszenia zawodowego służby BHP oraz eksperci CIOP-PIB. Następnie przeprowadzono weryfikację działalności łącznie 21 ośrodków szkoleniowo-doradczych. W wyniku prac Zespołu ds. Oceny Kompetencji Regionalnych Ośrodków BHP ustalono nowy skład Sieci 16 Regionalnych Ośrodków BHP. W województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim akredytowano nowe Ośrodki, po jednym w każdym województwie. W dniu 4 października 2019 r. w siedzibie CIOP-PIB odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Sieci Regionalnych Ośrodków BHP, podczas którego wręczono certyfikaty akredytacji.

Ponadto opracowano wytyczne do certyfikacji i akredytacji ośrodków szkoleniowo-konsultacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w których podstawą do oceny kompetencji organizacyjno-technicznych jest norma ISO 29990:2010(E) „Learning services for non-formal education and training”.

Dodatkowo opracowano wskazówki do poprawy treści 30 programów i materiałów szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanych przez Regionalne Ośrodki BHP i jednostki edukacyjne o uznanych przez CIOP-PIB kompetencjach. Opracowane wskazówki przekazano do Ośrodków w celu przeprowadzenia korekt ocenianych materiałów.

W ramach działalności certyfikacyjnej Ośrodka w latach 2017–2019 oceniono kompetencje 13 jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (uznanie kompetencji utrzymywało 14 jednostek) oraz nadzorowano działalność 16 akredytowanych Regionalnych Ośrodków BHP. Przeprowadzono również przegląd kompetencji kadry jednostek edukacyjnych i Regionalnych Ośrodków BHP, a także aktywnie współpracowano z 57 ekspertami z tych Ośrodków.

We współpracy z Siecią Regionalnych Ośrodków BHP oraz jednostek edukacyjnych o uznanych kompetencjach opracowano materiały szkoleniowe nt. działań inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy, a także zorganizowano cykl 12 przedsięwzięć edukacyjnych dla pracowników służby BHP, ekspertów i wykładowców Ośrodków (1 konferencja, 6 seminariów szkoleniowych, 5 szkoleń).

Ponadto działania CIOP-PIB w ramach zadania związane były z utrzymaniem działalności zarówno Regionalnych Ośrodków BHP, jak i konsultantów świadczących usługi samodzielnie lub w ramach Sieci Ośrodków. Działania te miały za zadanie koordynację działalności Ośrodków oraz wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i konsultacyjnych dla rozproszonych odbiorców. Na stronach internetowych CIOP-PIB umieszczono informacje nt. oferty usług i działalności Regionalnych Ośrodków BHP.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach przygotowanych do czasopisma o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019