Wykaz Projektów
Streszczenie

Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była realizacja 3 informacyjnych kampanii społecznych promujących bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka, organizacja działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy, upowszechnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy podczas działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych oraz ułatwienie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych regionów i różnych grup społecznych uczestniczących w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych organizowanych w ramach informacyjnych kampanii społecznych.

  Plakaty kampanii  
  Zadanie 4.G.25. Plakaty kampanii  

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

- przygotowano i przeprowadzono11 konferencji, 4 seminaria i 1 warsztaty dla przedstawicieli przedsiębiorstw na temat poprawy bezpieczeństwa pracy młodych i niedoświadczonych pracowników, poprawy jakości życia pracowników starszych oraz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka, w których uczestniczyło w sumie ok. 1,4 tys. osób

- opracowano i upowszechniono14 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych w wersji drukowanej(3 plakaty kampanii, 8 ulotek kampanii, 3 materiały konferencyjne), które zostały upowszechnione w nakładzie ok. 15 tys. egz.

- opracowano i upowszechniono9 materiałów informacyjnych w wersji elektronicznej dla przedstawicieli mediów (informacje prasowe dotyczące kampanii oraz wybranych działań kampanii)

- opracowano i upowszechniono3 serwisy internetowe kampanii umieszczone na serwerze Instytutu (w czasie trwania kampanii odnotowano ok. 37,2 tys. zapytań o strony)

- opracowano 27 publikacji popularnonaukowych,które zostały opublikowanew prasie specjalistycznej.

Dodatkowo w ramach zadania:

- opracowano i wydano 1 publikację zwartą pt. „Bezpiecznie od początku…” (nakład: 500 egz.)

- opracowano i opublikowano 10 reklam prasowych kampanii(151,5 tys. odbiorców), cykl reklam kampanii w Internecie (ok. 772,7 tys. odbiorców) oraz cykl postów dotyczących kampanii w serwisie społecznościowym Facebook (ok. 46,9 tys. odbiorców)

- opracowano i upowszechniono27 rodzajów materiałówinformacyjnych i promocyjnych kampanii w wersji elektronicznej

- koordynowano realizację 127 przedsięwzięć partnerów kampanii wpisujących się w  opracowane w ramach zadania cele kampanii społecznych, przeprowadzanych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii (ok. 42,5 tys. uczestników)

- upowszechniono wśród rozproszonych odbiorców działań kampanii 2,8 tys. materiałów promocyjnych.

Wyniki zadania przedstawiono w 4 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym, 17 prezentacjach multimedialnych, 92 publikacjach internetowych, 3 relacjach telewizyjnych oraz 2 referatach wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych i 23 referatach wygłoszonych podczas konferencji krajowych, a także  seminariów i zajęć ze studentami. Wyniki zadania przekazano do ok. 43,9 tys. odbiorców bezpośrednich (uczestnicy bezpośredni przedsięwzięć kampanii) oraz do ok. 1.025,5 tys. odbiorców pośrednich (odbiorcy materiałów, działań medialnych, treści publikowanych w Internecie).Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019