Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma naukowego „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"

Kierownik projektu: mgr Krystyna Lewandowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było przygotowanie do druku i opublikowanie ogółem 12 numerów kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy.

  Kwartalnik „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"  
  Zadanie 4.G.15. Kwartalnik „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"  

W ramach zrealizowanych prac opublikowano w kwartalniku monograficzne dokumentacje niebezpiecznych substancji chemicznych, wraz z uzasadnieniem zaproponowanych lub już przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), które zostały opracowane przez pracowników naukowych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przyjęte na posiedzeniach propozycje wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) czynników chemicznych narażenia zawodowego w Polsce są następnie przedkładane ministrowi pracy i polityki społecznej w celu ich wprowadzenia do rozporządzenia w załączniku nr 1 wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Opublikowanie w kwartalniku wartości NDS czynników chemicznych – przed ich opublikowaniem w rozporządzeniu jako wartości obowiązujących – pozwala pracodawcom w zakładach pracy, które produkują, magazynują lub stosują szkodliwe substancje chemiczne, na przygotowanie się do podjęcia odpowiednich działań technicznych i administracyjnych, chroniących zdrowie i życie pracowników.

Opublikowane w kwartalniku metody oznaczania czynników chemicznych (NDS) i fizycznych (NDN) zostały opracowane przez pracowników naukowych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Medycyny Pracy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Opublikowane w kwartalniku artykuły problemowe zostały opracowane przez pracowników naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Ogółem w latach 2017–2019 ukazało się 78 artykułów, w tym: 7 artykułów problemowych, 34 monograficzne dokumentacje szkodliwych substancji chemicznych, 37 metod/procedur oznaczania stężeń czynników chemicznych oraz oznaczania poziomu natężeń czynników fizycznych w środowisku pracy oraz 2 sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Wszystkie opublikowane artykuły były poddane wieloaspektowej ocenie przez 2 niezależnych recenzentów, a monograficzne dokumentacje były także dodatkowo oceniane przez członków Międzyresortowej Komisji. Spisy treści, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz pełne teksty opublikowanych artykułów w kwartalniku były zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej CIOP-PIB (www.ciop.pl) oraz w bazie czasopism Index Copernicus Journal Master List.

Kwartalnikjestindeksowany w bazach czasopism naukowych: ARIANTA, BazTech, CISDOC, Chemical Abstracts, Index Copernicus oraz OSH UPDATE.Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019