Wykaz Projektów
Streszczenie

Doskonalenie kompetencji CIOP-PIB jako akredytowanej jednostki certyfikującej indywidualne środki ochronne i robocze

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Stefko

Streszczenie projektu:

Celem zadania było doskonalenie kompetencji CIOP-PIB jako akredytowanej jednostki certyfikującej indywidualne środki ochronne i robocze.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jako jednostka certyfikująca wyroby utrzymuje od lat akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” (wcześniej PN-EN 45011:2000).

Kompetencje CIOP-PIB jako jednostki certyfikującej wyroby, spełniającej wymagania zaktualizowanego w 2013 r. dokumentu kryterialnego (PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03) zostały udokumentowane przez wydanie certyfikatu akredytacji nr AC 018 z dnia 7.09.2015 r. Było to poprzedzone dostosowaniem funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania do wymagań nowej normy.

W latach 2017–2019 kontynuowano działania zmierzające do utrzymania wdrożonego systemu zarządzania w zgodności z wymaganiami obowiązującej normy w celu ciągłego potwierdzania kompetencji jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji.

W 2017 r. przedłużono akredytację i tym samym ważność certyfikatu nr AC 018 w wyniku ponownej oceny PCA. W latach 2018 i 2019 r. Polskie Centrum Akredytacji sprawowało nadzór nad CIOP-PIB jako jednostką certyfikującą wyroby, potwierdzając zgodność z normą akredytacyjną.

W celu utrzymania kompetencji jednostki akredytowanej w latach 2017–2019 zrealizowano następujące prace:

–      zaktualizowano dokumentację systemu zarządzania w Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w zakresie certyfikacji dobrowolnej (Księga Jakości, procedury, program certyfikacji PR-PCW 01 „Certyfikacja w trybie dobrowolnym”)

–      rozszerzono zakres działalności CIOP-PIB w ramach certyfikacji dobrowolnej o dodatkowy program PR-PEG-01 „Certyfikacja dobrowolna rękawic na znak ERGO GLOVES” (działania w tym obszarze nie są objęte zakresem akredytacji CIOP-PIB)

–      przeprowadzono ocenę nieakredytowanych metod badań stosowanych w procesie certyfikacji w CIOP-PIB

–      monitorowano ryzyka dotyczące bezstronności funkcjonowania CIOP-PIB i działalności certyfikacyjnej realizowanej w Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych
i Roboczych CIOP-PIB

–      zrealizowano działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z opracowanymi planami

–       zarządzano kompetencjami personelu uczestniczącego w procesach certyfikacji dobrowolnej

–      przeprowadzano audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania

–      promowano działalność CIOP-PIB w zakresie certyfikacji dobrowolnej podczas konferencji, seminariów, targów i szkoleń z zakresu środków ochrony indywidualnej.

W wyniku realizacji zadania potwierdzono kompetencje CIOP-PIB – Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych jako akredytowanej jednostki certyfikującej wyroby zgodnie z wdrożonym i utrzymywanym systemem zarządzania spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Aktualny certyfikat potwierdzający kompetencje CIOP-PIB nr AC 018 został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 24 lipca 2017 r. i pozostaje ważny do dnia 26 lipca 2021 r. Aktualny zakres akredytacji będący końcowym rezultatem działań zrealizowanych w ramach zadania został wydany w dniu 13 sierpnia 2019 r. (wydanie 16).Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019