Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) w kontekście stosowania w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących rozpoznania i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Streszczenie projektu:

Celem głównym zadania (działalności EM-Centrum) było wsparcie praktycznych działań przedsiębiorstw i organów nadzoru nad warunkami pracy w zakresie dostosowania warunków pracy i środków ochronnych do nowych wymagań prawa pracy dotyczących zagrożeń elektromagnetycznych (-EM), które w 2016 r. wdrożyły wymagania dyrektywy europejskiej 2013/35/UE. Istotnym celem było również zintegrowanie doświadczeń dotyczących oceny i ograniczania zagrożeń-EM w środowisku pracy (wynikające z realizacji badań naukowych i działalności normalizacyjno-legislacyjnej dotyczących tej tematyki, funkcjonowania akredytowanych laboratoriów CIOP-PIB w zakresie wzorcowania aparatury do pomiaru pola-EM i badań dotyczących zagrożeń-EM, a także systematycznej analizy specjalistycznego piśmiennictwa). Upowszechnianie wyników tych działań podczas szkoleń i konferencji naukowych oraz w publikacjach, a także dyskusja na ich temat w gronie specjalistów (podczas konferencji naukowych) i praktyków (podczas szkoleń specjalistycznych) i wykorzystanie do opracowania poradników, materiałów szkoleniowych i informacyjnych stanowiło kluczowy element metody realizacji zadań stawianych przed EM-Centrum.

Prace analityczne realizowane przez EM-Centrum prowadzone były we współpracy z członkami Grupy Ekspertów ds. Pól Elektromagnetycznych przy Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, a także przy wsparciu uczestników europejskiej sieci współpracy naukowo-technicznej w ramach Akcji COST EMF-MED. Szczególną uwagę skierowano na praktyczną interpretację wymagań dotyczących ochrony przed zagrożeniami-EM pracowników laboratoriów i organów kontrolnych, wykonujących pomiary lub prace inspekcyjne w środowisku pracy narażonym na pole-EM. Przeprowadzono systematyczną analizę charakterystyki zagrożeń-EM przy różnego typu źródłach pola-EM, takich jak: urządzenia medyczne, przemysłowe, radiokomunikacyjne, techniki wojskowej i nieprzemysłowe przeznaczone do użytku biurowego lub podobnego, a także użyteczności różnych metod oceny zagrożeń-EM. Monitorowano również dyskusję na forum międzynarodowym i krajowym nt. zasad ochrony ludzi przed zagrożeniami-EM.

W ramach zrealizowanych prac opracowano, zweryfikowano i przygotowano do wydania drukiem praktyczny poradnik nt. rozpoznania i ograniczania zagrożeń-EM w środowisku pracy oraz utworzono Centrum Specjalistycznych Szkoleń Elektromagnetycznych nt. rozpoznania elektromagnetycznych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia oraz zasad ochrony przed nimi, a także opracowano program takich szkoleń i pomoce dydaktyczne do ich prowadzenia. W poradniku scharakteryzowano wymagania prawa pracy dotyczące ochrony przed zagrożeniami-EM w środowisku pracy oraz dostosowanie do nich środków ochronnych, koniecznych dla zapewnienia pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym: zagrożenia związane z bezpośrednimi i pośrednimi skutkami oddziaływania pola-EM, limity narażenia pracujących na pole-EM oraz środki ochrony pracujących przed zagrożeniami-EM, zasady rozpoznania źródeł pola-EM i oceny narażenia pracujących na pole-EM oraz obowiązki użytkownika, wynikające z rozpoznania zagrożeń-EM w przestrzeni pracy. Ponadto w poradniku scharakteryzowano zagrożenia-EM przy kilkudziesięciu wybranych urządzeniach i instalacjach przemysłowych, medycznych, radiokomunikacyjnych, energetycznych, a także urządzeniach tzw. powszechnego użytku (powszechnie wykorzystywanych m.in. w biurach, placówkach oświatowych, a nawet w gospodarstwach domowych). Opracowano również i przygotowano do upowszechnienia serię materiałów informacyjnych nt. dobrych praktyk stosowania w przedsiębiorstwach wymagań prawa pracy dotyczących ochrony przed zagrożeniami-EM w środowisku pracy, stanowiących również uzupełniające pomoce dydaktyczne do szkoleń specjalistycznych.

Wyniki zadania przedstawiono w 20 referatach na krajowych (12) i międzynarodowych (8) konferencjach naukowych, 17 wystąpieniach na krajowych szkoleniach i seminariach konsultacyjno-pilotażowych dla ponad 2000 uczestników oraz 25 publikacjach dotyczących rozpoznania, oceny i ograniczania zagrożeń-EM w miejscu pracy, a także w rozdziale monografii naukowej o zasięgu międzynarodowym, 3 rozdziałach w monografii naukowej o zasięgu krajowym, 4 publikacjach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym i 9 publikacjach konferencyjnych o zasięgu krajowym. W przedsięwzięciach edukacyjnych dotyczących zagrożeń-EM wzięło udział ponad 2 tys. osób.

 

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019