Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pośniak

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było wsparcie prowadzonej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy działalności normalizacyjnej w zakresie metod badań oraz kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

W ramach zadania prowadzono prace normalizacyjne w obszarze działalności Komitetów Technicznych (KT) nr 21, nr 157, nr 158, nr 159 i nr 276, obejmującej wdrażanie Norm Europejskich do zbioru Polskich Norm i opracowanie projektów własnych Polskich Norm z metodami oznaczania czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy. W wyniku prac 4 KT zostało wydanych 109 norm, w tym 34 PN własne z zakresu czystości powietrza na stanowiskach pracy, 63 PN-EN, 11 PN-EN ISO i 1 PN-ISO. Łącznie KT pracowały nad 327 projektami norm.

W 2 KT nr 21 oraz KT nr 157 jednocześnie z pracami merytorycznymi prowadzono sekretariaty, wykonując m.in. prace techniczne związane z realizacją zadań komitetów w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentów krajowych i europejskich oraz projektów Polskich Norm, kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do prowadzenia prac komitetów oraz opracowaniem planów działania komitetów.

 

Zadanie 1.G.04. Normy PN-EN 689+AC; ISO/TS 12901-2

Eksperci CIOP-PIB czynnie uczestniczyli w pracach 13 KT Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), opiniując w ramach ankiety 225 projektów norm europejskich. Ponadto eksperci uczestniczyli w pracach 3 KT Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). W trakcie tych prac zaopiniowano 149 projektów norm ISO.

Normalizacja stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie regulacji prawnych. Jest uznawana za rzecznika użytkowników i konsumentów. Opracowywane normy stanowią wsparcie dla projektantów i producentów w zakresie zapewnienia wysokiej jakości wyrobom, jak również maksymalnej ochrony życia i zdrowia ich użytkownikom oraz ochrony środowiska naturalnego. Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje ważne miejsce w działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W związku z tym bardzo istotne jest dalsze prowadzenie prac normalizacyjnych w tym zakresie. Implementacja zaleceń Norm Polskich, Norm Europejskich i Międzynarodowych ma ogromny wpływ na kształtowanie prawidłowych warunków pracy w krajowych przedsiębiorstwach oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019