Wykaz Projektów
Streszczenie

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska

Kierownik projektu: mgr inż. Grażyna Szlagowska

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było prowadzenie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym podczas badań i wzorcowań wykonywanych w laboratoriach Instytutu. Zadanie realizowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących stanowiącej podstawę systemów zarządzania obowiązujących w laboratoriach badawczych i wzorcujących CIOP-PIB.

Cel ten zrealizowano poprzez:

‒      prowadzenie kontroli metrologicznej wyposażenia pomiarowego i badawczego laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu poprzez okresowe ich wzorcowanie bądź sprawdzanie

‒      aktualizację procedur/instrukcji dotyczących wzorcowania, sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i badawczego

‒      aktualizację dokumentacji dotyczącej wyposażenia pomiarowego i badawczego wynikającą z obowiązujących w Instytucie systemów zarządzania.

W ramach realizacji zadania w latach 2014–2016 przeprowadzono 967 okresowych wzorcowań, sprawdzeńelementów wyposażenia pomiarowego i badawczego (WPB) stosowanego w Instytucie do badań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska. Wzorcowanie oraz sprawdzanie przeprowadzano w komórkach organizacyjnych Instytutu, tj. w Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych (LM) i w Zakładzie Ochron Osobistych (NO) oraz poza Instytutem w jednostkach do tego upoważnionych.

Ponadto w Sekcji LM opracowano 7 instrukcji sprawdzania elementów WPB, w których opisano sposób postępowania podczas ich sprawdzania oraz wyznaczania niepewności pomiarów. We wszystkich instrukcjach przyjęto metodę, zgodnie z którą sprawdzanie elementów WPB odbywa się poprzez porównanie wartości wielkości wskazanej na sprawdzanym elemencie WPB z wartością odniesienia realizowaną przez zastosowany przyrząd kontrolny.

Podczas aktualizacji zapisów dotyczących metod sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego zweryfikowano 40 instrukcji. Weryfikacja dotyczyła doprecyzowania zapisów dotyczących m.in. wprowadzenie nowych przyrządów kontrolnych, określania sposobu postępowania podczas sprawdzania, kryteriów przyjęcia i formy zapisów ze sprawdzania przyrządów kontrolnych przed ich użyciem oraz przebywania obiektów sprawdzania w warunkach aklimatyzacji.

Opracowano także arkusz kalkulacyjny służący do wprowadzania danych oraz wykonywania obliczeń wymaganych przy wzorcowaniu mierników wydatku energetycznego. Poprawność funkcjonowania potwierdzono przez przeprowadzoną walidację.

Ponadto wykonano nową metodykę oraz stanowisko wzorcowania przepływomierzy mierników wydatku energetycznego. Nowa metoda skróci czas wzorcowania przepływomierzy mierników wydatku energetycznego oraz obsługi stanowiska przez wykonawcę pomiarów, a także umożliwi realizację programu zapewnienia jakości wyników wzorcowania poprzez powtórne wykonywanie wzorcowań przy wykorzystaniu różnych metod.

Zadanie 3.Z.26. Stanowisko do wzorcowania przepływomierzy mierników wydatku energetycznego z zastosowaniem gazomierza bębnowego

 

Zastosowano metodę objętościową z wykorzystaniem gazomierza bębnowego jako przyrząd kontrolny. Przepływ powietrza w instalacji powoduje obracanie się bębna gazomierza oraz generowanie impulsów służących do sterowania pomiarem czasu obrotu bębna gazomierza. Zmierzony czas przepływu powietrza służy do obliczenia wartości strumienia objętości powietrza, natomiast na podstawie ilości zliczonych impulsów wyznaczana jest stała przetwarzania przepływomierza i jej błąd. Konstrukcja stanowiska umożliwia ustawienie dowolnych wartości strumienia w zakresie (9 ÷ 70) dm3/min. Możliwe jest także rozszerzenie zakresu poprzez zastosowanie innych gazomierzy. Dla opracowanej metody dokonano analizy niepewności uzyskiwanych wyników pomiarów zgodnie z wymaganiami Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji zawartymi w dokumencie EA-4/02 M:2013 Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Nowa metoda umożliwi w dalszym etapie automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do komputera, co ułatwi wykonanie niezbędnych obliczeń. Opracowaną metodykę wzorcowania przepływomierzy mierników wydatku energetycznego oraz dokonaną analizę niepewności opisano w projektach stosownych dokumentów.

Zapewnienie jakości wyników wzorcowania zrealizowano poprzez powtórne wykonanie wzorcowania oraz porównania międzylaboratoryjne dla przepływomierzy mierników wydatku energetycznego i aspiratorów – pompek dozymetrii indywidualnej. Zgodnie z przyjętymi kryteriami dla obu przyrządów uzyskano pozytywną ocenę wyników wzorcowania i potwierdzono prawidłowość wyników wzorcowań dostarczanych klientom i kompetencje pracowników Sekcji LM do ich wykonywania.

Równocześnie prowadzono i aktualizowano sukcesywnie dokumentację związaną z funkcjonującymi w Instytucie systemami zarządzania w obszarze nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym.

Osiągnięte rezultaty zapewniają odniesienie wyników wykonywanych badań i pomiarów do wzorców państwowych zgodnie z łańcuchem pomiarowym krajowego systemu miar. Tym samym spełniono wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 stanowiącej podstawę akredytacji laboratoriów CIOP-PIB.Jednostka: Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016