Wykaz Projektów
Streszczenie

Doskonalenie kompetencji technicznych i organizacyjnych akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących

Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Makuła

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania 3.Z.24 było zapewnienie i rozwój kompetencji akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu przez realizację wszystkich działań wynikających z wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W ramach realizacji tego celu wykonano następujące zadania:

−      aktualizację dokumentów systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących

−      przeprowadzono audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania

−      zrealizowano działań korygujące i zapobiegawcze wynikające z przeprowadzonych audytów, przeglądów zarządzania oraz zgłoszeń pracowników akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących

−      zrealizowano programy kontroli jakości badań i wzorcowań

−      ocenę kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w ramach audytów zewnętrznych

−      doskonalono kompetencje personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu, m.in. poprzez szkolenia

−      doskonalono nadzór nad wersją elektroniczną dokumentacji systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Opracowanie nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu zarzadzania laboratoriów badawczych i wzorcujących jest powiązane z koniecznością ich udokumentowania. We wszystkich etapach zadania dokonywano weryfikacji i publikowano nowe wydania Księgi Jakości Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących oraz wprowadzono zmiany łącznie do wszystkich procedur organizacyjnych Zespołu Laboratoriów Badawczych i Zespołu Laboratoriów Wzorcujących. W ramach doskonalenia systemu zarządzania w zakresie nadzoru nad dokumentami prowadzono prace nad udostępnieniem zaktualizowanej dokumentacji systemowej pracownikom Instytutu za pośrednictwem Portalu Korporacyjnego Instytutu (intranetu). Wykorzystanie intranetu do zarządzania dokumentacją systemową znacząco poprawiało efektywność nadzoru nad nią.


W ramach doskonalenia kompetencji technicznych i organizacyjnych oraz działań związanych z oceną funkcjonujących w laboratoriach badawczych i wzorcujących systemów zarządzania zrealizowano następujące prace:

−      przeprowadzono łącznie 47 audytów wynikających z realizacji obowiązujących programów audytów wewnętrznych Zespołu Laboratoriów Badawczych oraz Zespołu Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB

−      zorganizowano łącznie 6 przeglądów zarządzania obejmujących ocenę działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących w ramach posiadanej akredytacji

−      podjęto realizację 26 działań korygujących i 66 działań zapobiegawczych wynikających z audytów wewnętrznych i zewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz zgłoszeń pracowników

−      wykonano 155 powtórnych badań w ramach 45 programów zapewnienia jakości badań oraz 30 powtórnych wzorcowań w ramach 12 programów zapewnienia jakości wzorcowań

−      doskonalono kompetencje personelu przez uczestnictwo w 23 szkoleniach wewnętrznych oraz 10 szkoleniach zewnętrznych.


Wszystkie zrealizowane działania były przedmiotem oceny podczas audytów w laboratoriach badawczych i wzorcujących Instytutu przeprowadzanych corocznie przez Polskie Centrum Akredytacji. Audytorzy PCA pozytywnie ocenili systemy zarządzania funkcjonujące w Instytucie i potwierdzili ich zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W wyniku audytu w laboratoriach badawczych Instytutu utrzymano w mocy aktualny certyfikat akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038, ważny do 17 września 2018 r. Natomiast decyzją PCA laboratoria wzorcujące Instytutu uzyskały przedłużenie akredytacji na kolejny cykl obejmujący lata 2016–2020.

Realizacja wszystkich prac w ramach zadania umożliwiła doskonalenie kompetencji akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu potwierdzonych certyfikatami akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038 oraz Zespołu Laboratoriów Wzorcujących nr AP 061. Dzięki posiadanej akredytacji laboratoria aktywnie uczestniczą w procesach oceny zgodności, wykonując rocznie około 318 badań wyrobów i parametrów środowiska pracy oraz wykonując wzorcowania około 146 elementów wyposażenia pomiarowego i badawczego.Jednostka: Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016