Wykaz Projektów
Streszczenie

Organizowanie badań biegłości w zakresie oceny parametrów środowiska pracy oraz badań środków ochrony indywidualnej

Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Makuła

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było rozszerzenie kompetencji technicznych i organizacyjnych akredytowanych laboratoriów badawczych w obszarze dotyczącym organizowania programów badań biegłości w zakresie badań środków ochrony indywidualnej oraz wdrożenie systemu zarządzania organizatora badań biegłości zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji, w tym dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe. W ramach realizacji tego celu prowadzono prace obejmujące:

‒      opracowanie oraz weryfikację procedur organizacyjnych oraz Księgi Jakości dokumentujących sposób postępowania organizatora badań biegłości w ramach systemu zarządzania

‒      opracowanie procedur organizacyjnych dotyczących obszaru organizowania badań biegłości

‒      opracowanie programów badań biegłości w zakresie odporności materiałów na przesiąkanie cieczy zgodnie z EN ISO 6530:2005 oraz odporności rękawic na ścieranie i przekłucie wg PN-EN 388:2006, które zostaną zgłoszone do akredytacji

‒      realizację programów badań biegłości przez Pracownię Odzieży Ochronnej oraz Pracownię Ochron Rąk i Nóg CIOP-PIB

‒      doskonalenie kompetencji technicznych oraz organizacyjnych personelu organizatora badań biegłości.


Zgodnie z przyjętymi założeniami dokumentacja organizatora badań biegłości w obszarze dotyczącym systemu zarządzania stanowi wspólną część z dokumentacją, która funkcjonuje w laboratoriach badawczych i wzorcujących Instytutu, mających wdrożony system zarządzania zgodny w wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W związku z tym w ramach realizacji celu zadania opracowano oraz zweryfikowano część wspólną dokumentacji dotyczącej procedur organizacyjnych oraz Księgi Jakości.

Ponadto w ramach realizacji celu zadania opracowano procedury organizacyjne dokumentujące w sposób szczegółowy zasady postępowania organizatora badań biegłości, zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Zgodnie z wymaganiami krajowej jednostki akredytującej – Polskiego Centrum Akredytacji – zakresy akredytacji organizatorów badań biegłości obejmują programy badań biegłości dla wybranych metod i obiektów badań, zgodnie z którymi realizowane są badania biegłości. W ramach realizacji celu zadania opracowano programy badań biegłości w zakresie odporności materiałów na przesiąkanie cieczy zgodnie z EN ISO 6530:2005 oraz odporności rękawic na ścieranie i przekłucie wg PN-EN 388:2006, których zapisy spełniają wymagania PN-EN ISO/IEC 17043.

Dokument PCA DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe nakłada na organizatora badań biegłości obowiązek realizacji każdego programu badań biegłości, który jest zgłaszany do akredytacji. W związku z tym Pracownia Odzieży Ochronnej oraz Pracownia Ochron Rąk i Nóg Instytutu, które zajmują się obszarem technicznym organizowania badań biegłości, zrealizowały badania biegłości w zakresie odporności materiałów na przesiąkanie cieczy zgodnie z EN ISO 6530:2005 oraz odporności rękawic na ścieranie i przekłucie wg PN-EN 388:2006.


W celu doskonalenia kompetencji technicznych i organizacyjnych pracownicy Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, Pracowni Odzieży Ochronnej oraz Pracowni Ochron Rąk i Nóg CIOP-PIB uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych:

  • Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne (3 osoby)

    Organizator: PROLAB Biuro Naukowo-Techniczne Józef Izydorczyk

  • Interpretacja i wykorzystywanie wyników badań międzylaboratoryjnych (3 osoby)

    Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

  • Badania biegłości. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (13 osób)

    Organizator: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

  • Testy statystyczne w pracach laboratoryjnych: zastosowania, kryteria doboru, reguły wnioskowania i interpretacja wyników (1 osoba)

    Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

  • Zastosowania statystycznych metod analizy danych w PT/ILC (2 osoby)

    Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.Jednostka: Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016