Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie zasad wykorzystania techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz oceny zgodności tych rozwiązań z wymaganiami zasadniczymi

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Strawiński

Streszczenie projektu:

 

Określenie RFID (Radio Frequency IDentification) jest stosowane w odniesieniu do różnych technik komunikacji radiowej między czytnikiem (urządzenia odczytu danych lub odczytu i zapisu danych) a transponderem będącym elementem przechowującym unikatowe dane identyfikacyjne. System RFID w najprostszej strukturze składa się z czytnika i pewnej liczby transponderów. Czytnik zawiera radiowy moduł nadawczo–odbiorczy sprzężony z systemem komputerowym i z bazą danych o transponderach umożliwiającą ich identyfikację. Transpondery przewidziane są do mocowania do obiektu, który powinien być identyfikowany.

Technika RFID jest coraz częściej stosowana w transporcie, magazynowaniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych, w tym do monitorowania położenia przedmiotów w magazynach, systemach transportowych i na liniach produkcyjnych oraz do kontroli dostępu do miejsc o ograniczonej dostępności. Zastosowania te są bliskie sytuacjom związanym z bezpieczeństwem użytkowania maszyn, gdzie występuje potrzeba kontroli i ograniczania dostępu do stref zagrożenia oraz wykrywania sytuacji zagrożenia. Możliwe jest też wykorzystanie techniki RFID do monitorowania stanu elementów maszyn i stosowanych środków bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie przekroczenia granicznych warunków eksploatacji.

Zadanie było poświęcone opracowaniu zasad wykorzystania techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa użytkowania maszyn w charakterze wyposażenia uczestniczącego w realizacjach funkcji bezpieczeństwa oraz w charakterze dodatkowych środków bezpieczeństwa umożliwiających identyfikację stanów elementów maszyny związanych z bezpieczeństwem. Celem zadania było określenie możliwości i ograniczeń w zastosowaniu techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa użytkowania maszyn z uwzględnieniem wymagań zasadniczych dyrektywy 2006/42/WE, opracowanie metodyki badań typu i oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, opracowanie metodyki projektowania funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem elementów, w których zastosowano technikę RFID, opracowania zaleceń i ograniczeń w jej stosowaniu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz upowszechnienie wiedzy o możliwościach stosowania techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa maszyn.

W 1. etapie realizacji zadania wykonano następujące prace:

–       dokonano przeglądu i analizy publikacji w aspekcie identyfikacji zagadnień związanych z techniką RFID obejmujących również informacje dostępne w Internecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: podstawowe rozwiązania techniczne wykorzystane w urządzeniach RFID, dziedziny zastosowań, zakres uregulowań prawnych dotyczących tej techniki, dostępne opracowania normatywne, koncepcje rozwoju techniki RFID i poszerzania obszaru jej zastosowań, istniejące przykłady z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

–       przeprowadzono analizę właściwości techniki RFID w aspekcie zastosowań związanych z bezpieczeństwem użytkowania maszyn

–       przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania urządzeń RFID w realizacji funkcji bezpieczeństwa

–       określono wymagania związane ze stosowaniem techniki RFID w wyposażeniu ochronnym maszyn

–       opracowano zakres i program badań parametrów charakterystycznych wyposażenia ochronnego opartego na technice RFID.

W 2. etapie realizacji zadania wykonano następujące prace:

–       przeprowadzono badania pilotażowe parametrów charakterystycznych przykładowego urządzenia bezpieczeństwa opartego na technice RFID w zakresie wymaganym do realizacji funkcji bezpieczeństwa

–       opracowano metodykę badań typu związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania, w których wykorzystano technikę RFID

–       opracowano metodykę oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi związanymi z bezpieczeństwem elementów logicznych systemów sterowania, w których wykorzystano technikę RFID.

 

Zadanie 3.Z.08. Struktura wyposażenia bezpieczeństwa z wykorzystaniem techniki RFID

 

W 3. etapie realizacji zadania wykonano następujące prace:

–       opracowano zalecenia i ograniczenia stosowania techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa użytkowania maszyn

–       opracowano metodykę projektowania funkcji bezpieczeństwa opartych na stosowaniu techniki RFID

–       opracowano materiały informacyjne, w których zaprezentowano możliwości i ograniczenia wykorzystania techniki RFID w zapewnianiu bezpieczeństwa maszyn oraz metodykę oceny zgodności wyposażenia bezpieczeństwa maszyn, w których zastosowano tę technikę,

Opracowana metodyka projektowania funkcji bezpieczeństwa opartych na aplikacjach wyposażenia ochronnego z wykorzystaniem techniki RFID umożliwia zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego i związanego z tym stopnia redukcji ryzyka użytkowania maszyn.

Prace wykonane podczas realizacji zadania umożliwią:

-      wprowadzanie na rynek nowoczesnych i zapewniających wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania złożonych maszyn i linii produkcyjnych

-      poszerzenie wiedzy konstruktorów i użytkowników maszyn w zakresie możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania maszyn przez stosowanie wyposażenia ochronnego z wykorzystaniem techniki RFID

-      prawidłową ocenę spełnienia wymagań zasadniczych w odniesieniu do systemów bezpieczeństwa maszyn opartych na zastosowaniu techniki RFID.

 

Wyniki zadania upowszechniono w 5 publikacjach (w tym 1 przygotowana do publikacji) i zaprezentowano na 7 konferencjach krajowych.

 

Materiały informacyjne: Urządzenia bezpieczeństwa maszyn wykorzystujące technikę RFID – podstawy, wymagania, badania, stosowanie

mgr inż. Tomasz Strawiński, CIOP-PIB
2016 r.Jednostka: Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016