Wykaz Projektów
Streszczenie

Zapewnienie integracji z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy w celu spełnienia zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie oceny zgodności wyrobów

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było zapewnienie spełnienia przez Instytut zobowiązań wynikających z uczestnictwa w obligatoryjnym systemie oceny zgodności wyrobów poprzez integrację z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozwój kompetencji merytorycznych oraz wzmocnienie pozycji Instytutu jako jednostki notyfikowanej na forum krajowym i międzynarodowym.

Zakres realizowanych działań obejmował:

–  prowadzenie prac związanych ze współorganizowaniem 5. Europejskiej Konferencji EUROSHNET na temat normalizacji, badań i certyfikacji

–  udział w pracach grup eksperckich funkcjonujących w strukturze europejskiej sieci specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy EUROSHNET

–  zorganizowanie XVII Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu Noise Control 2016

–  udział na poziomie międzynarodowym w pracach koordynacyjnych jednostek notyfikowanych

–  udział w pracach związanych z zorganizowaniem konferencji związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy (WOS 2014, WOS 2015, ICSV 22, ICSV 23) i udział w konferencjach.

Doskonalenie kompetencji CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej zapewnia między innymi udział w pracach europejskiej sieci EUROSHNET adresowanej do ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy, skupionych wokół tematyki normalizacji, badań i certyfikacji. CIOP-PIB wraz z pozostałymi instytutami, tj. FIOH (Finlandia), INRS (Francja), EUROGIP (Francja), KAN (Niemcy), DGUV (Niemcy) oraz INSHT (Hiszpania), koordynującymi prace EUROSHNET zorganizował kolejną, 5. Europejską Konferencję EUROSHNET na temat normalizacji, badań i certyfikacji pn. Poprawa jakości życia pracowników – wyzwanie dla normalizacji, badań certyfikacji. Konferencja ta odbyła się w dniach 14–16 października 2015 r. w Sewilli.

Uczestnikami konferencji byli eksperci w dziedzinie bhp, przedstawiciele władz na szczeblu europejskim i krajowym, przedstawiciele krajowych instytutów zajmujących się problematyką BHP, partnerzy społeczni, producenci, importerzy i użytkownicy wyrobów, przedstawiciele organizacji ubezpieczenia wypadkowego, przedstawiciele instytucji prowadzących badania i certyfikację oraz przedstawiciele organizacji normalizacyjnych. Na konferencji omawiano zagadnienia dotyczące stworzenia odpowiednich warunków w celu poprawy jakości życia pracowników w niezwykle szybko zmieniającym się świecie. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób normalizacja, badania i certyfikacja mogą przyczynić się do osiągnięcia takich warunków i jakich niebezpieczeństw należy unikać.

Program konferencji obejmował zarówno wystąpienia plenarne, sesję plakatową, jak i warsztaty. Przedstawiono referaty na temat nowych rozwiązań w obszarze europejskiej polityki w zakresie BHP i bezpieczeństwa wyrobów, a także możliwości i ograniczeń dotyczących normalizacji, badań i certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dobrostanu w pracy.

Zorganizowanie konferencji, jak również zainicjonowane działania w celu zorganizowania kolejnej, 6. Konferencji EUROSHNET w 2019 r. wymagało aktywnego zaangażowania przedstawicieli Instytutu w prace realizowane przez grupy robocze sieci EUROSHNET: Komitet Sterujący oraz Grupę Roboczą. Uczestniczyli oni łącznie w dziewięciu posiedzeniach roboczych tych grup.

Druga konferencja zorganizowana w ramach niniejszego zadania, XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2016, odbyła się w dniach 22–25 maja 2016 r. w Zamku Gniew. Wzięło w niej udział 160 osób z 9 krajów. Byli wśród nich przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw. Program konferencji obejmował 12 sesji tematycznych, podczas których wygłoszono 77 referatów, oraz sesje plenarne, w trakcie których wygłoszono 14 referatów przygotowanych przez przedstawicieli takich instytucji, jak: CIOP-PIB, IFA (Niemcy), IMAMOTER (Włochy), Politechnika Wrocławska, Cranfield University (Wielka Brytania), Technical University of Cluj-Napoca (Rumunia), Slovak University of Technology (Słowacja).

 

Zadanie 3.Z.01. Otwarcie Konferencji Noise Control 2016

 

W referatach plenarnych i sekcyjnych przedstawiano wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących wpływu hałasu na organizm człowieka, właściwości środków ochrony indywidualnej, działania z zakresu edukacji, kierunki prac normalizacyjnych oraz sposoby realizacji konkretnych rozwiązań technicznych służących walce z hałasem. W programie konferencji po raz pierwszy pojawiły się dwie sesje praktyczne: „Zwalczanie hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy – dobre praktyki" oraz „Zwalczanie hałasu i drgań mechanicznych – aparatura pomiarowa i rozwiązania techniczne".

W ramach współpracy jednostek notyfikowanych przedstawiciele Instytutu prowadzili wyjątkowo intensywne działania w ramach pięciu grup pionowych funkcjonujących w obszarze dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG): VG1 Środki Ochrony Głowy, VG4 Środki Ochrony Słuchu, VG5 Odzież Ochronna, Środki Ochrony Rąk i Ramion, VG10 Środki Ochrony Nóg i Stóp i VG11 Sprzęt Ochrony przed Upadkiem z Wysokości. W wyniku analiz i dyskusji podczas posiedzeń tych gremiów przyjęto m.in. propozycję zgłoszoną przez pracowników Instytutu, dotyczącą metodyki badań odporności na zapalenie wielofunkcyjnej odzieży ochronnej chroniącej przed zapaleniem oraz czynnikami gorącymi i jednocześnie przed chłodem. Ponadto w ramach jednego z posiedzeń Grupy VG10 przedstawiciel Instytutu wygłosił prezentację dotyczącą badań obuwia ochronnego metodą z wykorzystywaniem kalorymetru.

Szczególnie istotnym efektem udziału w pracach grup koordynujących działania jednostek notyfikowanych jest uzyskana wiedza, w tym dotycząca interpretacji przepisów technicznych zawartych w dyrektywach nowego podejścia oraz znormalizowanych metod badań, zapewniająca zarówno rozwój kompetencji technicznych do prowadzenia oceny zgodności, jak i jednolite stosowanie wymagań dyrektyw europejskich.

Ponadto dwóch pracowników Instytutu zostało włączonych w prace związane z organizacją następujących międzynarodowych konferencji:

‒      7th International Conference WOS 2014 (30 września – 3 października 2014 r., Glasgow) oraz 8th International Conference WOS 2015 (23–25 września 2015 r., Porto) – członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji; konferencje te były skierowane do specjalistów, ekspertów i osób odpowiedzialnych za projektowanie i realizację działań w zakresie prewencji wypadków i urazów w miejscu pracy

‒      22nd International Congress on Sound and Vibration ICSV 22 (12–16 lipca 2015 r., Florencja) – Przewodniczący Obszaru Tematycznego obejmującego 6 sesji oraz 23rd International Congress on Sound and Vibration ICSV 23 (10–14 lipca 2016 r., Ateny) – Przewodniczący Sesji Strukturalnej; w konferencjach tych uczestniczyło łącznie ponad 1800 osób zajmujących się problematyką hałasu i drgań mechanicznych

‒      24th International Congress on Sound and Vibration ICSV 24 – Przewodniczący Sesji Strukturalnej; konferencja ta odbędzie się w dniach 23–27 lipca 2017 r. w Londynie.

 

Wyniki zadania przedstawiono w 4 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym oraz w 5 publikacjach w materiałach z konferencji międzynarodowych (w tym 3 publikacje uwzględnione w bazie międzynarodowych publikacji Scopus), na których zostały także zaprezentowane.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016