Wykaz Projektów
Streszczenie

Wieloczynnikowa analiza warunków pracy na stanowiskach pracy sterowania ruchem kolejowym w aspekcie możliwości realizacji podstawowych funkcji pracy

Kierownik projektu: dr inż. Jan Radosz

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania była analiza warunków pracy na stanowiskach pracy sterowania ruchem kolejowym (SRK) oraz opracowanie materiałów i narzędzi wspomagających kształtowanie warunków pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym.

W ramach zrealizowanych prac opracowano metodykę badań warunków pracy na stanowiskach pracy sterowania ruchem kolejowym oraz przeprowadzono badania obejmujące: warunki wibroakustyczne, warunki oświetleniowe, warunki ergonomiczne, badania kwestionariuszowe dot. badanych czynników. Analiza wyników badań wykazała, że zarówno hałas na stanowiskach pracy, jak i czas pogłosu w pomieszczeniach, poza pojedynczymi przypadkami, spełniają wymagania określone w odpowiednich normach. W czasie badań odnotowano natomiast dość wysokie poziomy tła akustycznego w pomieszczeniach, przekraczające zalecane wartości.

 

Zadanie  2.Z.34. Wyniki pomiarów tła akustycznego w badanych nastawniach

 

Zadanie 2.Z.34. Struktura platformy e-learningowej oraz widok okna z przykładowym slajdem szkoleniowym

 

W przypadku drgań mechanicznych w ocenie drgań o działaniu ogólnym na stanowiskach pracy wykazano bardzo niewielkie wartości przyspieszeń, jednakże w ocenie wpływu drgań mechanicznych na ludzi znajdujących się w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny wykazano przekroczenia wartości dopuszczalnych we wszystkich badanych nastawniach. W cenie oświetlenia elektrycznego wykazano, że najwięcej nieprawidłowości występuje w nastawniach starego typu. Najczęstszym problemem było występowanie odbić dekontrastujących na pulpitach nastawczych. W wielu przypadkach mimo włączonego oświetlenia ogólnego i miejscowego nie zapewniono wymaganego poziomu natężenia oświetlenia i jego równomierności na stanowiskach pracy. W zakresie oceny ergonomicznej należy stwierdzić, że stanowiska pracy dyżurnych ruchu w obszarze dostosowania do wymagań ergonomii budzą zastrzeżenia. Na stanowiskach z wieloma monitorami stwierdzono zbyt wysokie ustawienie monitorów komputerowych. Natomiast niekorzystne z punktu widzenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i konieczności przyjmowania niewygodnych pozycji ciała są zbyt grube blaty stołów, konstrukcje biurek ograniczające miejsce na nogi oraz brak regulacji podłokietników krzeseł, które ograniczają możliwość przysunięcia krzesła do stołu.

      Na podstawie wyników badań opracowano platformę e-learningową nt. czynników szkodliwych i uciążliwych, zasad profilaktyki oraz kształtowania warunków pracy, której celem jest wspomaganie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach zrealizowanych prac przeprowadzono szkolenie pilotażowe dla docelowej grupy odbiorców oraz specjalistów z dziedziny wibroakustyki w zakresie warunków pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym oraz platformy e-learningowej, a także opracowano poradnik dotyczący kształtowania warunków pracy na stanowiskach pracy sterowania ruchem kolejowym.

Uzyskane wyniki przedstawiono w 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym oraz na 2 konferencjach o zasięgu międzynarodowym.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016