Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie, na podstawie numerycznych rekonstrukcji wypadków, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Milanowicz

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było opracowanie wytycznych dotyczących elementów bezpieczeństwa oraz prawidłowej pozycji operatorów wózków jezdniowych chroniących przed skutkami wypadku spowodowanego utratą stateczności wózka (przewrócenie wózka wraz z operatorem), które będą wykorzystywane do szkoleń m.in. operatorów wózków jezdniowych i służb BHP. Przyczyni się to do zrealizowania celu społecznego, jakim jest podniesienie bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym.

W ramach prowadzonych prac przeprowadzono analizę stosowanych w wózkach jezdniowych elementów bezpieczeństwa chroniących operatorów przed skutkami przewrócenia się wózka jezdniowego oraz zaleceń producentów dotyczących pozycji, jaką powinien przyjąć operator w momencie, kiedy wypadek jest nieunikniony. Opisano konstrukcję podnośnikowego wózka jezdniowego oraz mechanizm jego przewracania, wyjaśniono prawne aspekty związane z wymaganiami, jakie musi spełniać wózek, aby nie doszło do przewrócenia wózka lub aby zminimalizować jego negatywne skutki. Opisano procedurę postępowania w przypadku montażu dodatkowych elementów bezpieczeństwa chroniących przed skutkami przewrócenia się wózka wraz z operatorem. Ponadto wyselekcjonowano rozwiązania, które były przedmiotem badań symulacyjnych. Następnie opracowano metodykę badań symulacyjnych nad skutecznością działania różnych rodzajów elementów bezpieczeństwa z wykorzystaniem metody układów wieloczłonowych. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie badań polegających na rekonstrukcji wypadku skutkującego przewróceniem się wózka jezdniowego wraz z operatorem. W tym celu opracowano modele bazowe dla trzech prędkości: 0; 13,5 i 23 km/h. W badaniach uwzględniono pozycję, jaką powinien przyjąć operator. Badania symulacyjne przeprowadzono dla siedmiu różnych elementów bezpieczeństwa. Łącznie przeprowadzono ponad 170 symulacji odwzorowujących różne warianty wypadku i konfiguracje zastosowanych elementów bezpieczeństwa. Na podstawie zebranych wyników zadania opracowano wytyczne dotyczące elementów bezpieczeństwa oraz prawidłowej pozycji operatorów wózków jezdniowych chroniących przed skutkami wypadku spowodowanego utratą stateczności wózka. Wytyczne opracowano w formie materiałów informacyjnych oraz dwóch filmów propagujących dobre praktyki w zakresie użytkowania wózków jezdniowych, z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia sytuacji wypadkowych oraz ich skutków.

Uzyskano wszystkie założone cele i produkty zadania. Podczas realizacji ostatniego etapu zadania położono duży nacisk na upowszechnianie wyników podczas spotkań z potencjalnymi odbiorcami (właściciele, kierownicy, pracownicy służb BHP firm zatrudniających operatorów wózków jezdniowych, pracownicy ośrodków szkolenia operatorów wózków jezdniowych oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego). Potencjalni odbiorcy uznali, że produkty są przydatne i będą wykorzystywane przez nich w celu poprawy warunków pracy w ich przedsiębiorstwach.

Zadanie  2.Z.19. Przykładowa sekwencja przedstawiająca przebieg przewrócenia się wózka jezdniowego z operatorem z jednego z opracowanych filmów

 

Wyniki zadania upowszechniono w 4 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym, zaprezentowano 13 referatów na 6 konferencjach o zasięgu krajowym i 3 o zasięgu międzynarodowym, a także na 2 seminariach o zasięgu krajowym.

 

 

Ochrona operatora przed skutkami przewrócenia się podnośnikowego wózka widłowego
dr  inż.  Marcin Milanowicz,  CIOP-PIB
2016 r.

Film dla operatorów wózków jezdniowych przedstawiający dobre praktyki w zakresie użytkowania wózków jezdniowych, z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia sytuacji zagrażających i ich skutków

Film dla pracodawców i służb utrzymania ruchu przedstawiający dobre praktyki w zakresie użytkowania wózków jezdniowych, z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia sytuacji zagrażających i ich skutków

 Jednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016