Wykaz Projektów
Streszczenie

Aktualizacja istniejących oraz opracowanie nowych wieloplatformowych, webowych systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem zadania było dostarczanie polskim przedsiębiorstwom oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnego z aktualnym stanem prawnym, postępem technicznym oraz najnowszą wiedzą w zakresie bhp.

W ramach zrealizowanych prac rozbudowano, udoskonalono i zaktualizowano komputerowy system STER wspomagający zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie, zgodnie z postępem wiedzy i legislacji, a także z uwzględnieniem doświadczeń i potrzeb zgłaszanych przez jego użytkowników.

Opracowano łącznie 3 nowe wersje systemu STER: 8.6 (2014 r.), 8.7 (2015 r.), 8.8 (2016 r.), o sukcesywnie zwiększanej funkcjonalności, odwołujące się do baz danych, umieszczone w wersji instalacyjnej na nośniku optycznym, wraz z dokumentacją, wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, wdrożone i wykorzystywane w kilkuset przedsiębiorstwach na terenie całej Polski.

W wersji 8.6 systemu wprowadzono niezbędne zmiany w bazie danych czynników chemicznych (nazwy czynników, wartości dopuszczalne, numery CAS, synonimy, zakodowana przynależność do grup czynników) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 817,). Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1145) przystosowano system STER do korzystania z nowo opublikowanej listy zawodów.

W wersji 8.6 systemu dostosowano także do potrzeb większości przedsiębiorstw i wdrożono w module Ryzyko sposób oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody Risk Score, zapewniając możliwość zmiany wartości poszczególnych jej parametrów oraz implementując możliwość wprowadzenia więcej niż jednej ich wersji.

W wersji 8.7 systemu STER wprowadzono niezbędne zmiany w bazie danych przechowującej informacje o typach czynników chemicznych wraz z metodami ich znakowania zgodnie z określonymi postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015 r., poz. 1090 i Dz.U. 2015 r., poz. 1097) oraz Rozporządzeniach Rady Ministrów (Dz.U. 2015 r., poz. 929, Dz.U. 2015 r., poz. 1737). Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 457) przystosowano system STER do generowania skierowania na badania lekarskie wg nowego wzoru.

W wersji 8.8 systemu STER zaktualizowano formularze przeznaczone do wprowadzania stosownych danych dla pyłów drewna zgodnie z określonymi postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 944). Ponadto wprowadzono niezbędne modyfikacje w bazie danych przechowującej informacje o typach czynników chemicznych wraz z metodami ich znakowania zgodnie z wprowadzonymi zmianami w treści postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 r.) – tekst skonsolidowany (stan na dzień 1 czerwca 2015 r.).

Jednocześnie z opracowywaniem nowych wersji oprogramowania zawartość bazy danych systemu STER sukcesywnie dostosowywano do zmieniającego się stanu prawnego, w miarę wchodzenia w życie w latach 2014–2016 nowych aktów prawnych regulujących sposoby prowadzenia obowiązkowych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdorazowo wprowadzone zmiany w strukturze bazy danych, a zarazem w kodzie źródłowym wszystkich modułów systemu, uwzględniano w niezbędnej modyfikacji programu konwersji bazy danych systemu STER, służącego do przeniesienia danych z wcześniejszych wersji systemu. Uaktualniano także dokumentację systemu wraz z zawartością stosownych plików pomocy kontekstowej zgodnie z wprowadzonymi zmianami w poszczególnych modułach systemu.

Oprogramowanie komputerowe STER (dystrybuowane w wersji instalacyjnej na płytach CD), w trakcie realizacji zadania dostarczono do około 30 nowych przedsiębiorstw i ośrodków szkoleniowych oraz – w ramach aktualizacji – do aktualnych użytkowników systemu.

W ramach realizacji zadania na stronach tematycznych serwisu internetowego poświęconego systemowi STER upowszechniano materiały informacyjne dotyczące efektywnego jego użytkowania i promujące jego wdrażanie w przedsiębiorstwach i ośrodkach szkoleniowych. W kolejnych latach realizacji zadania średnia roczna liczba wejść na stronach www serwisu była na poziomie powyżej 20 tys.

Podczas realizacji zadania przeprowadzono w Instytucie 6 indywidualnie przygotowanych jednodniowych szkoleń w zakresie efektywnego wykorzystania systemu STER, których uczestnikami było 60 przedstawicieli służb bhp z 10 przedsiębiorstw. Prowadzono również liczne konsultacje oraz udzielano porad telefonicznych oraz e-mailowych w odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez użytkowników systemu STER.

Równolegle prowadzono prace związane z opracowaniem webowej wersji oprogramowania wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. W 1. etapie realizacji zadania dokonano przeglądu środowisk uruchomieniowych oraz programistycznych wykorzystywanych do tworzenia i uruchamiania aplikacji webowych. Wykonano wiele testów sprawdzających efektywność komunikacji między aplikacją kliencką (uruchamianą lokalnie na komputerze) a zdalnym serwerem aplikacyjnym. Opracowano wstępne założenia funkcjonalne i technologiczne webowej aplikacji wspomagającej zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie na podstawie analizy własności dostępnych na rynku darmowych środowisk uruchomieniowych.

Na podstawie tych założeń zaprojektowano, opracowano stosowne oprogramowanie i przetestowano wybrane funkcjonalności prototypu webowej wersji oprogramowania wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.

Efektem końcowym tej części prac w zadaniu było opracowanie finalnej wersji webowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, udostępniającego wybrane reprezentatywne funkcjonalności określonych modułów systemu STER: Administracja, Ryzyko, Wypadki i BHP. Zaprojektowano nową strukturę bazy danych dostosowaną do wymagań wykorzystanej technologii, opracowano formularze przeznaczone do wyświetlania i wprowadzania danych, stworzono raporty wyświetlające różnego rodzaju zestawienia prezentujące wprowadzone dane, opracowano programowo różnego typu klasy napisane w języku Java, niezbędne do zrealizowania założonych funkcjonalności aplikacji.

 

Zadanie  2.Z.18. Formularze nowej aplikacji webowej wspomagającej zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, wyświetlone w przeglądarce internetowej Google Chrome

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano je na 1 sympozjum krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016