Wykaz Projektów
Streszczenie

Weryfikacja i rozbudowa internetowej bazy ChemPył o nowe materiały i narzędzia wspomagające ocenę i profilaktykę narażenia na substancje chemiczne i pyły w środowisku pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Kierownik projektu: dr Elżbieta Dobrzyńska

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania był rozwój i utrzymanie powszechnie dostępnego źródła informacji na temat zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy, tj. bazy ChemPył.

Realizacja zadania miała odbywać się poprzez dostarczenie pracodawcom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nowych materiałów dotyczących praktycznych przykładów narażenia na pyły i substancje chemiczne produkowane lub wykorzystywane przez tego rodzaju zakłady oraz wyników oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego i dobrych praktyk jego ograniczania. Do bazy wprowadzono sumarycznie ponad 250 rzeczywistych wyników pomiarów dla substancji chemicznych i pyłów oraz związanych z nimi ocen ryzyka na wybranych stanowiskach pracy przedsiębiorstw stosujących substancje i mieszaniny chemiczne. Dane były wprowadzane za pomocą specjalnie opracowanego w tym celu portletu służącego do wprowadzania oraz edycji danych i dotyczyły przykładów narażenia pracowników zakładów przemysłu m.in.: petrochemicznego, ceramicznego, skórzanego, tekstylno-odzieżowego, meblowego, chemicznego, służby zdrowia oraz budownictwa i transportu. Zawartość bazy Niebezpieczne substancje chemiczne poszerzano o dane na temat nowych substancji, dla których nie ma jeszcze ustalonych wartości NDS (30 nowych substancji). Ponadto opracowano w języku polskim wykaz 1017 substancji chemicznych i ich mieszanin sklasyfikowanych jako rakotwórcze i/lub mutagenne. Ostatecznie zweryfikowano, uzupełniono i zaktualizowano wprowadzone dotąd dane do ww. bazy dla ok. 1550 substancji.

Opracowano i uruchomiono forum dyskusyjne w celu wymiany informacji i poglądów z zakresu oceny i ograniczania ryzyka między osobami zainteresowanymi zagadnieniem, a także uzyskiwania odpowiedzi ekspertów na zadawane pytania. Odpowiedzi na pytania zamieszczane na forum opracowywali autorzy bazy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Na forum zanotowano 2670 wejść użytkowników. Ponadto opracowano program do bezpomiarowej oceny ryzyka udostępniony online użytkownikom serwisu (https://www.ciop.pl/PORMJ).

Bazą do powstania programu była jakościowa metoda oceny ryzyka zawodowego umożliwiająca dokonanie oceny zagrożenia związanego z występowaniem substancji chemicznej na stanowisku pracy i określenie potrzeby wprowadzenia środków prewencji (przygotowano założenia merytoryczne, opracowano aplikację w języku programowania JAVA w postaci portletu, który umieszczono na serwerze aplikacyjnym Instytutu Weblogic Portal, przygotowano projekty graficzne jej poszczególnych elementów i poddano testowaniu pod kątem poprawności implementacji poszczególnych funkcjonalności). Poprawioną wersję udostępniono użytkownikom serwisu we wrześniu 2016 r. Jednocześnie w każdym z etapów prowadzono prace związane z bieżącą aktualizacją danych wprowadzonych już do serwisu. Wprowadzono nowe działy, wspomniany już zbiór informacji nt substancji rakotwórczych i mutagennych, a także związany z nim dział nt. metod bezpomiarowych. W kolejnych etapach zadania weryfikowano wszystkie zgromadzone materiały pod kątem zmian w ustawodawstwie (Podstawy prawne, Aktualności, Definicje, Pyły, Ocena narażenia, Ocena ryzyka i Dobre praktyki). Wzbogacono również zbiór materiałów wspomagających przez umieszczenie ok. 20 plików pdf. z materiałami informacyjnymi oraz zaleceniami dotyczącymi zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na substancje chemiczne i pyły.

 

Zadanie 2.Z.17. Projekt strony głównej bazy ChemPył

 

Autorzy zadania wzięli udział w 5 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 2 szkoleniach z bezpomiarowych metod oceny ryzyka. Przygotowano 4 publikacje do czasopism o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Ponadto przygotowano i opublikowano ulotkę upowszechnianą podczas szkoleń, seminariów i konferencji. W celu potwierdzenia użyteczności zadania w III etapie przygotowano i przeprowadzono seminarium weryfikujące jego wyniki.

Liczba wejść użytkowników serwisu ChemPył po zakończeniu 3 etapu zadania kształtuje się na poziomie 84 970, co stanowi niemal 6-krotny wzrost od roku 2014. Świadczy to nie tylko o przydatności bazy w jej obecnej formie, lecz także wskazuje na konieczność jej dalszego rozwoju.

 

Zadanie 2.Z.17. Program do oceny ryzyka metodą jakościową

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Chemicznych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016