Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania oraz wykonanie modelu zautomatyzowanego urządzenia do pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Pawlak

Streszczenie projektu:

 

Podstawowym celem zadania było opracowanie metody badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz wykonanie modelu zautomatyzowanego urządzenia do pomiaru tego oświetlenia.

Prace rozpoczęto od wykonania weryfikacji pomiarowej, wykonanych w 1. etapie projektów oświetlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu odzwierciadlającym wykorzystany do projektów korytarz, o wszystkich czarnych powierzchniach. Pomiary wykonano w identycznej siatce pomiarowej jak w 1. etapie, ale zarówno w linii środkowej, jak i w pasie centralnym rozmieszczono po 22 punkty pomiarowe w odległości 0,5 m. Wynikało to z faktu, że badane pomieszczenie miało długość 11 m. Do badań wykorzystano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego firmy Amatech i Hybryd. Uzyskane z pomiarów wartości minimalnego oraz maksymalnego natężenia oświetlenia dla środkowej linii oraz centralnego pasa drogi ewakuacyjnej w „czarnym” korytarzu zestawiono z analogicznymi parametrami uzyskanymi z symulacji komputerowych wykonanych w DIALUX-ie i RELUX-ie. W tym przypadku różnice w wartościach natężenia oświetlenia były już znacznie mniejsze w stosunku do wartości uzyskanych z projektów. W przypadku wartości maksymalnych natężenia oświetlenia różnice te były mniejsze i wynosiły od 1,4 do 3,3 razy. W przypadku wartości minimalnych natężenia oświetlenia różnice te były większe i wynosiły od 1,6 do 9,75 razy. Otrzymane wyniki pomiarowe spełniały wymagania normatywne, co potwierdza poprawność obliczeń uzyskanych z projektów oświetlenia ewakuacyjnego wykonanych w 1. etapie realizacji zadania.

Weryfikację metody badania oświetlenia ewakuacyjnego opracowaną w 2. etapie realizacji zadania wykonano z wykorzystaniem zautomatyzowanego urządzenia pomiarowego. Jednocześnie dokonano też weryfikację poprawności działania tego urządzenia oraz ocenę powtarzalności wyników pomiarów poprzez trzykrotne wykonanie pomiarów w tych samych punktach pomiarowych rozmieszczonych na poszczególnych liniach pomiarowych. Do badań wykorzystano rzeczywisty korytarz z tą samą siatką pomiarową jak w 1. etapie realizacji zadania z zamontowanymi na stałe pięcioma oprawami oświetlenia ewakuacyjnego ORILED firmy ZUMTOBEL. W tej samej siatce pomiarowej wykonano również pomiary ręcznie – z wykorzystaniem tego samego luksomierza. Po zestawieniu uzyskanych wyników pomiarów stwierdzono, że maksymalna różnica wartości minimalnej, dla trzech serii pomiarów wykonanych z wykorzystaniem zautomatyzowanego urządzenia pomiarowego, wyniosła 0,05 lx. Liczba ta stanowi 1,8% wartości zmierzonej natężenia oświetlenia. W przypadku wartości maksymalnych natężenia oświetlenia różnice były mniejsze i wyniosły maksymalnie 0,03 lx, czyli 2% wartości zmierzonej. Z porównania wartości zmierzonych z wykorzystaniem zautomatyzowanego urządzenia pomiarowego i wykonanych ręcznie wynika, że różnice między wynikami wartości minimalnych wyniosły maksymalnie 0,03 lx, a dla wartości maksymalnej 0,04 lx. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów stwierdzono, że zautomatyzowane urządzenie pomiarowe zapewnia bardzo dużą powtarzalność wyników pomiarów oraz porusza się dokładnie po linii prostej – co potwierdzono również podczas pomiarów wykonanych ręcznie. Tym samym opracowana metoda wykonywania pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego jest również poprawna.

W 3. etapie realizacji zadania opracowano wytyczne dotyczące minimalizacji błędów głowic fotometrycznych w pomiarach oświetlenia ewakuacyjnego. Ponieważ w podczas realizacji 2. etapu stwierdzono, że na błąd pomiaru ma wpływ nie tylko niedopasowanie przestrzenne (kosinusowe) głowicy pomiarowej, lecz także niewłaściwa korekcja widmowa oraz barwa światła emitowana przez mierzone źródła, omówiono dokładnie te zagadnienia. Ponadto omówiono błąd wskaźnika i dyskretyzacji oraz kwestie dotyczące zaokrąglania i zapisów wyników pomiarów oraz ich niepewności.

 

Zadanie  2.Z.08. Widok modelu zautomatyzowanego urządzenia przeznaczonego do pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego podczas wykonywania pomiarów na korytarzu

 

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji zadania zaprezentowano na 4 konferencjach krajowych i 3 konferencjach międzynarodowych oraz opublikowano 6 artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym i 2 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

Materiały informacyjne: Oświetlenie ewakuacyjne - projektowanie - metody badania – minimalizacja błędów pomiarowych

mgr inż. Andrzej Pawlak, CIOP-PIB
2016 r.Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016