Wykaz Projektów
Streszczenie

Materiały wspomagające stosowanie procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom zgodnie z Dyrektywą Seveso III

Kierownik projektu: dr Agnieszka Gajek

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było rozszerzanie tematycznego serwisu internetowego CIOP-PIB nt. przeciwdziałania poważnym awariom o materiały będące wsparciem podczas opracowywania, a następnie stosowania w praktyce procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom, zgodnych z wymaganiami zapisów prawa polskiego będącego implementacją Dyrektywy Seveso III oraz zamieszczenie nowych informacji związanych z kluczowymi elementami systemu przeciwdziałania poważnym awariom: zagospodarowaniem przestrzennym oraz efektem domina, mającymi wpływ na zasięg i skutki poważnej awarii, a także zapisami Konwencji z Aarhus uwzględniającej udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska.

Przeanalizowano i porównano z Dyrektywą Seveso III wszystkie akty prawa krajowego dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (6 ustaw oraz 5 rozporządzeń) obecnie obowiązujące oraz projekty nowych. Do projektów aktów zmieniających w trybie konsultacji społecznych zgłoszono wiele uwag, które były szczegółowo analizowane podczas konferencji uzgodnieniowych. Informacje o przygotowywanych zmianach zamieszczono w tematycznym serwisie CIOP-PIB nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. W związku z wejściem w życie 6 października 2015 r. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw implementującą zapisy Dyrektywy Seveso III do polskiego prawa, przygotowano materiały wspomagające stosowanie zmienionych procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom. Po publikacji ww. rozporządzeń konieczne było przygotowanie nowych informacji, które objęły zmiany m.in. w zakładkach: Przepisy polskie, Procedura zaliczania, Raport o bezpieczeństwie, Plany operacyjno-ratownicze. Wprowadzono także akty prawne (w postaci tekstu ujednoliconego przez autorów serwisu w obszarze dotyczącym poważnych awarii przemysłowych) oraz 5 rozporządzeń wykonawczych.

Opracowano i wprowadzono do serwisu internetowego CIOP-PIB materiały dotyczące uwzględnienia w procedurach systemu przeciwdziałania poważnym awariom zapisów Konwencji z Aarhus. Materiały przygotowano na podstawie trzech obszarów działania konwencji: zapewnienia społeczeństwu przez władze publiczne dostępu do informacji dotyczących środowiska, ułatwienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji mających wpływ na środowisko oraz rozszerzenia warunków dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Opracowano materiały wspomagające uwzględnienie w systemie przeciwdziałania poważnym awariom zapisów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i efektem domino, w tym także projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania bezpiecznej odległości przy lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z implementacją Dyrektywy Seveso III do polskiego prawa, a zakładki dotyczące tych dwóch elementów systemu całkowicie zmieniono i rozbudowano.

W ramach zadania zmodyfikowano bazę substancji sevesowskich, tzn. rozszerzono wersję kryteriów kwalifikacyjnych zgodnych z klasyfikacją wprowadzoną Dyrektywą Seveso III uwzględniająca zmiany Rozporządzenia CLP – dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

 

Zadanie 2.Z.02. Lista substancji niebezpiecznych – zrzut z ekranu

 

Rokrocznie uaktualniano w odniesieniu do zagrożeń poważnymi awariami w Polsce tematyczny serwis internetowy nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba wszystkich zakładów stwarzający zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej (tj. zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiskazakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) wynosiła 408.

Liczba zakładów stwarzających zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wynosiła 226 (o 13 więcej niż w roku 2014), natomiast liczba zakładów stwarzających duże zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej – 182 (o 2 więcej niż w roku 2014).

W ramach zadania przygotowano 7 artykułów (3 w 2014 r., 2 w 2015 r. i 2 w 2016 r.). Wygłoszono łącznie 16 referatów na konferencjach krajowych i 1 na konferencji międzynarodowej, 4 seminariach, w tym organizowanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz przeprowadzono 13 szkoleń dla zakładów przemysłowych i instytucji kontrolno-nadzorczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016