Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie nowych metod oznaczania dla 14 szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu środowiska pracy ujętych w polskim wykazie NDS

Kierownik projektu: dr inż. Anna Jeżewska

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było opracowanie 14 metod oznaczania szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy, dla których ustalono lub zmieniono wartości normatywów higienicznych lub dostępne metody nie spełniały wymagań normy europejskiej PN-EN 482 Narażenie na stanowiskach pracy – Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych. Opracowano metody oznaczania następujących substancji szkodliwych: bezwodnika octowego, 4-chloro-3-metylofenolu, kwasu nadoctowego, tiuramu, akrylamidu, N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy, bezwodnika ftalowego, ftalanu dibutylu, 2-metylo-4,6-dinitrofenolu, bezwodnika maleinowego, ftalanu dietylu, izomerów octanu n-butylu, kwasu adypinowego i 2,2’-oksydietanolu.

 

Zadanie  1.Z.02. Parametry opracowanych metod

 

Lp.

 

Oznaczana substancja

 

NDS [mg/m3]

 

Sposób pobierania próbek powietrza

Technika analityczna

Oznaczalność metody

[mg/m3]

1

Bezwodnik octowy

12

Filtr z włókna szklanego z naniesioną 3,4-dimetoksybenzylo-
aminą i ftalanem dioktylu, ekstrakcja wodnym roztworem amoniaku

HPLC-DAD

1,2

2

4-Chloro-3-metylofenol

5

Filtr polipropylenowy, ekstrakcja acetonitrylem

GC-FID

0,5

3

Kwas nadoctowy

0,8

Płuczki wypełnione wodą

HPLC-DAD

0,08

4

Tiuram

0,5

Filtr polipropylenowy, ekstrakcja acetonitrylem

HPLC-DAD

0,05

5

Akrylamid

0,07

Płuczki wypełnione wodą

HPLC-DAD

0,007

6

N,N’-bis(2-aminoetylo) etylenodiamina

1

Płuczki szklane ze szkłem spiekanym wypełnione roztworem kwasu chlorowodorowego

HPLC-DAD

0,1

7

Bezwodnik ftalowy

1

Filtr z włókna szklanego z naniesioną 3,4-dimetoksybenzylo-
aminą i ftalanem dioktylu

HPLC-DAD

0,1

8

Ftalan dibutylu

5

Filtr z włókna szklanego, ekstrakcja etanolem

GC-FID

0,5

9

2-Metylo-4,6-dinitrofenol

0,05

Rurki szklane zawierające filtr z włókna szklanego i dwie warstwy żelu krzemionkowego, desorpcja metanolem

HPLC-DAD

0,005

10

Bezwodnik maleinowy

0,5

Filtr z włókna szklanego z naniesioną 3,4-dimetoksybenzylo-
aminą i ftalanem dioktylu, ekstrakcja wodnym roztworem amoniaku

HPLC-DAD

0,05

11

Ftalan dietylu

3

Filtr z włókna szklanego, ekstrakcja etanolem

 

GC-FID

0,3

12

Izomery octanu n-butylu (octan n-butylu, octan izobutylu i octan sec-butylu)

240

Rurki z węglem aktywnym, desorpcja disiarczkiem węgla

GC-FID

24

13

Kwas adypinowy – frakcja wdychalna

5

Filtr z włókna szklanego, ekstrakcja wodą

HPLC-DAD

0,5

14

2,2’-Oksydietanol – frakcja wdychalna

10

Filtr polipropylenowy, ekstrakcja metanolem

GC-FID

1

 

Objaśnienia:

HPLC-DAD – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem diodowym

GC-FID – chromatografia gazowa z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.

 

Opracowane metody analityczne umożliwiają oznaczenie stężeń wszystkich wybranych substancji w powietrzu, w zakresie od 1/10 do 2 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 482 i dostarczają laboratoriom wykonującym badania i pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy procedur analitycznego oznaczania, dzięki którym można przeprowadzić ocenę narażenia zawodowego.

Procedury oznaczania wyżej wymienionych substancji w postaci 14 projektów norm złożono w Komitecie Technicznym nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) i po ustanowieniu przez PKN staną się Polskimi Normami z zakresu Ochrona czystości powietrza/powietrze na stanowiskach pracy.

Wyniki badań przedstawiono w 14 publikacjach o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano w 9 doniesieniach na 6 konferencjach/sympozjach.



Jednostka: Pracownia Zagrożeń Chemicznych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016