Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie zależności między poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw

Kierownik projektu: dr Jan Rzepecki

Streszczenie projektu:

 

Podstawowym celem projektu było zbadanie związków między kulturą bezpieczeństwa pracy a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw.

Celem 1. etapu projektu było opracowanie narzędzi do badania poziomu kultury bezpieczeństwa pracy i wyników ekonomicznych przedsiębiorstw oraz weryfikacja przygotowanych narzędzi.

Do badania kultury bezpieczeństwa wybrano kwestionariusz opracowany w CIOP-PIB, którego poszczególne pozycje odnoszą się do 6 podstawowych obszarów kultury bezpieczeństwa, tj. zaangażowania kierownictwa i partycypacji pracowników, szkolenia bhp i analizy wypadków, wartości w zakresie bezpieczeństwa, stosunków między pracownikami i przynależności do firmy, odpowiedzialności i świadomości w zakresie bhp oraz bezpiecznych zachowań. Wartości współczynników oceny rzetelności alpha Cronbacha wskazują, że wypełnione kwestionariusze można uznać za zadowalające.

Narzędzia do badania wyników ekonomicznych przedsiębiorstw opracowano w formie kwestionariusza do zbierania informacji o wybranych elementach kosztów przedsiębiorstwa i warunkach pracy oraz kwestionariusza dotyczącego kosztów prewencji. Przeprowadzono badania pilotażowe w 8 przedsiębiorstwach. Dokonano analizy istotności różnic między wynikami poszczególnych przedsiębiorstw testem Manna-Whithney’a.

Celem 2. etapu projektu było zebranie informacji na temat kultury bezpieczeństwa i wyników ekonomicznych przedsiębiorstw.

Do badań wykorzystano opracowane w 1. etapie kwestionariusze dotyczące oceny kultury bezpieczeństwa i wybranych wskaźników ekonomicznych. Opracowano bazę danych uzyskanych od 1437 pracowników z 51 przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w formie statystyk opisowych przedstawiających ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w badanych przedsiębiorstwach oraz wybrane wyniki ekonomiczne tych przedsiębiorstw. Porównano wybrane wyniki badań dotyczących poziomu kultury bezpieczeństwa pracy i wybrane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw.

Celem 3. etapu projektu było przeprowadzenie analizy i ocena związków między kulturą bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw.

W ramach tego etapu przeprowadzono uzupełniające badania kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw metodą wywiadów kwestionariuszowych. W badaniach wzięło udział 51 przedstawicieli kadry kierowniczej z tych przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania kultury bezpieczeństwa i kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Projekt IV.P.06. Wskaźniki oceny ekonomicznej w grupach przedsiębiorstw o niskim (mniejszym od mediany dla ogółu badanych przedsiębiorstw) i wysokim (większym od mediany dla ogółu badanych przedsiębiorstw mediany) poziomie kultury bezpieczeństwa

 

Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że:

-      w przedsiębiorstwach o podwyższonej składce wypadkowej poziom kultury bezpieczeństwa jest niższy niż w tych przedsiębiorstwach, w których składka nie była podwyższana

-      w przedsiębiorstwach o niskim poziomie kultury bezpieczeństwa nakłady na prewencję na 1 zatrudnionego są niższe niż w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa

-      w grupie przedsiębiorstw o wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa kondycja ekonomiczna jest oceniana jako dobra dwa razy częściej niż w grupie przedsiębiorstw o niskim poziomie kultury bezpieczeństwa

-      w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa znacznie częściej oceniano wysoko prowadzone działania prewencyjne.

Analiza statystyczna związków między poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw wykazała, że średni wskaźnik oceny ekonomicznej w grupie przedsiębiorstw, w których poziom kultury bezpieczeństwa określono jako wysoki (co oznacza, że jest on wyższy od mediany poziomu kultury bezpieczeństwa we wszystkich badanych przedsiębiorstwach), jest wyższy niż w grupie przedsiębiorstw, w których poziom kultury bezpieczeństwa określono jako niski (czyli mniejszy od mediany poziomu kultury bezpieczeństwa we wszystkich badanych przedsiębiorstwach). Różnice są istotne statystycznie (t(47) = -2,28; p < 0,05). Dodatkowo stwierdzono, że występują statystycznie istotne związki o dużej sile między kulturą bezpieczeństwa a wskaźnikiem wypadkowości w przedsiębiorstwach.

W ramach realizacji projektu opracowano materiały szkoleniowe oraz przeprowadzono pilotażowe szkolenie dla przedstawicieli przedsiębiorstw. Opracowano także materiały informacyjne przedstawiające związki między poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw.

Wyniki projektu przedstawiono w 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano w 4 referatach na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw a kultura bezpieczeństwa pracy (materiały informacyjne)
Autorzy: dr Jan Rzepecki, dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz
2016 r.Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016