Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie modelu filtru optycznego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, przeznaczonego do zastosowania w środkach ochrony oczu na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa osób narażonych na promieniowanie podczerwone w miejscu pracy przez zastosowanie środków ochrony oczu, dla których można dopasować stopień przepuszczania filtra do zmieniającego się natężenia promieniowania w paśmie widzialnym. Zakres całego projektu obejmował zaprojektowanie i wykonanie modelu filtru optycznego przeznaczonego do pracy w warunkach zmieniającego się natężenia promieniowania w paśmie widzialnym oraz opracowanie metodyki badawczej i przeprowadzenie weryfikacji opracowanego modelu w badaniach laboratoryjnych i użytkowych.

Podstawowym założeniem, jakie przyjęto w pracach nad opracowaniem modelu filtra optycznego, jest to, że będzie on wykonany na bazie dwóch elementów optycznych określanych jako bloker aktywny i bloker pasywny. Dla tak przyjętego założenia opracowano konstrukcję modelu filtra ochronnego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, który umożliwia regulację zaciemnienia (transmisji promieniowania widzialnego), przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych poziomów tłumienia szkodliwego promieniowania podczerwonego. W badaniach nad konstrukcjami blokerów aktywnych wybrano (na podstawie analizy funkcji i charakterystyk działania materiałów umożliwiających zmianę transmisji z zakresie widzialnym oraz wyników przeprowadzonych własnych badań laboratoryjnych) elementy typu OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) oraz układ polaryzatorów. W ramach projektu opracowano i wykonano również model blokera pasywnego. Dla kompletnej konstrukcji filtra przeprowadzono procedurę zgłoszenia patentowego wynalazku pn.: Aktywny filtr optyczny o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym (nr zgłoszenia P.418842). Wykonano również model okularów ochronnych z filtrem optycznym o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym (dokumentacja + model). Dla opracowanego modelu okularów ochronnych z aktywnym filtrem optycznym zaproponowano metodykę badawczą oraz przeprowadzono badania weryfikacyjne w warunkach laboratoryjnych i użytkowych. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że dla modelu filtra z wykorzystaniem wyświetlacza OLED i blokera pasywnego regulacja zaciemnienia jest możliwa w zakresie od oznaczenia 4-2,5 do 4-8, a dla modelu filtra z wykorzystaniem polaryzatora i blokera pasywnego regulacja zaciemnienia jest możliwa w zakresie od oznaczenia 4-3 do 4-6.

Podjęta w ramach projektu współpraca z firmami produkującymi kompletne środki ochrony indywidualnej (głównie PPH im. Jędrzeja Śniadeckiego, Sp. z o.o. z Torunia) oraz firmami mogącymi wytwarzać elementy/komponenty do produkcji projektowanego w ramach projektu rozwiązania (głównie Vigo System, Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego) stwarza realne szanse na przejście z fazy modelu do fazy prototypu produkcyjnego i uruchomienie produkcji okularów ochronnych wyposażonych w aktywny filtr ochronny o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym przeznaczony do zastosowania w warunkach narażania na niebezpieczne promieniowanie podczerwone.

 

Na rysunku przedstawiono fotografie obrazujące efekt działania (podczas oceny użytkowej) modelu okularów ochronnych z filtrem optycznym o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym.

Projekt  III.P.18. Efekt działania modelu okularów ochronnych z filtrem optycznym o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, podczas obserwacji tygla w komorze pieca rozgrzanego do temperatury około 1100oC

 

Wyniki projektu upowszechniono w 4 publikacjach o zasięgu międzynarodowym, 3 o zasięgu krajowym, na 3 konferencjach krajowych i 1 konferencji zagranicznej.

 

Aktywne i pasywne optyczne filtry ochronne – zasada działania, podstawy konstrukcji.
Autor: dr inż. Grzegorz Owczarek, dr inż. Grzegorz Gralewicz
2016 r.


Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016