Wykaz Projektów
Streszczenie

Innowacyjne urządzenie do lokalnego chłodzenia personelu sal operacyjnych z uwzględnieniem specyfiki wybranych zabiegów

Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Młynarczyk

Streszczenie projektu:

 

Celem głównym projektu było opracowanie, wykonanie i weryfikacja poprawności działania modelu urządzenia chłodzącego, który będzie stosowany przez chirurgów i personel medyczny podczas operacji, w celu miejscowego chłodzenia środowiska w sali operacyjnej i w konsekwencji redukcji obciążenia termicznego pracowników.

W ramach projektu przeanalizowano komfort cieplny personelu w szpitalnych salach operacyjnych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych. Opracowano wyniki badań mikroklimatu panującego w salach operacyjnych oraz analizę odczuć subiektywnych chirurgów i personelu medycznego na podstawie badań ankietowych. Badania ankietowe dotyczące oceny subiektywnej odczuć cieplnych przeprowadzone wśród 146 pracowników szpitali i klinik w Polsce wykazały, iż 76% respondentów w czasie operacji na salach operacyjnych odczuwa dyskomfort cieplny.

W celu poprawy odczuć subiektywnych chirurgów i personelu medycznego, opracowano projekt modelu urządzania do lokalnego chłodzenia człowieka. Następnie po uwzględnieniu uwag bezpośrednich odbiorców urządzenia (personelu medycznego bloków operacyjnych) oraz inżynierów-konstruktorów wprowadzono zmiany do projektu modelu urządzenia. We współpracy z firmą konstruktorską zbudowano model urządzenia chłodzącego, który następnie został przetestowany  (w wyniku badań) pod kątem uzyskiwanych parametrów (temperatura nawiewu, prędkość przepływu powietrza, wilgotność oraz hałas). W celu sprawdzenia efektywności działania modelu urządzenia, w Zakładzie Ergonomii wykonano badania laboratoryjne z wykorzystaniem manekina, a następnie przeprowadzono badania z udziałem ochotników. 8-osobowa grupa ochotników ubranych w bieliznę medyczną oraz fartuch chirurgiczny symulowała pracę chirurgów przy stole operacyjnym przez wykonywanie w pozycji stojącej prac manualnych  i prac umysłowych (zadania matematyczne).

 

Projekt III.P.08. Odpowiedzi respondentów na pytanie o odczucia cieplne w czasie operacji

 

Projekt III.P.08. Badania laboratoryjne z udziałem ochotników

     

Po analizie uzyskanych wyników, przeprowadzono badania weryfikujące w warunkach rzeczywistych, w trzech salach operacyjnych z udziałem personelu medycznego, tzw. studium przypadku. Zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i w badaniach rzeczywistych uzyskano pozytywny wpływ działania urządzenia na poczucie komfortu cieplnego.

 

Projekt III.P.08. Wrażenia cieplne ochotników w temperaturze otoczenia dla temperatury otoczenia 25oC, temperatury nawiewanego powietrza 20oC i prędkości przepływu powietrza na wysokości twarzy 0,5 m/s (badania laboratoryjne)

 

Projekt III.P.08. Ogólne wrażenia cieplne szpital - Pracownia 1 dla nastawień urządzenia: temperatura nawiewu  tn 18oC, prędkości przepływu powietrza na wysokości twarzy Vn 0,3 m/s i 0,5 m/s  (badania rzeczywiste)

 

W końcowej wersji modelu urządzenia chłodzącego dodano funkcję lokalnego grzania człowieka oraz uwzględniono zmiany wynikające z analizy wyników badań.

Opracowano dokumentację techniczną urządzenia oraz wymagane dokumenty do zgłoszenia urządzenia do ochrony patentowej. Dokonano zgłoszenia do Urzędu Patentowego (nr P.418502). Opracowano materiały informacyjne dotyczące metody redukcji obciążenia termicznego chirurgów i personelu medycznego – czyli możliwości zastosowania urządzenia do indywidualnej wentylacji podczas zabiegów i operacji chirurgicznych, a także wytyczne dotyczące stosowania modelu urządzenia do lokalnego chłodzenia/grzania człowieka.  W wytycznych zawarto informacje nt. roli rozwiązań indywidualnej wentylacji mechanicznej, przedstawiono charakterystykę i podstawowe elementy modułowego urządzenia do lokalnego chłodzenia/grzania personelu sal operacyjnych oraz sposoby postępowania podczas stosowania urządzenia w pomieszczeniach pracy.

Wyniki projektu przedstawiono w 3 publikacjach o zasięgu krajowym, 2 o zasięgu międzynarodowym i w 2 publikacjach w materiałach konferencyjnych oraz zaprezentowano na 3 konferencjach międzynarodowych i 2 krajowych.

 

Metody redukcji obciążenia termicznego chirurgów i personelu medycznego – indywidualna wentylacja podczas zabiegów i operacji chirurgicznych (materiały informacyjne)
Autorzy: mgr inż. Magdalena Młynarczyk, mgr inż. Tomasz Jankowski
2016 r.
Wytyczne: Urządzenie do indywidualnej wentylacji personelu sal operacyjnych mgr inż. Tomasz Jankowski, mgr inż. Magdalena Młynarczyk, CIOP-PIB; dr hab. inż. Anna Bogdan – P.W.
2016 r.


Jednostka: Pracownia Obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016