Wykaz Projektów
Streszczenie

Metoda zapobiegania obniżonemu poziomowi czujności pracowników w wieku 55+ przez ekspozycję na różną barwę i intensywność światła

Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

 

Zgodnie z fizjologiczną krzywą zdolności do pracy fizycznej i umysłowej Lehmana poziom czujności człowieka ulega obniżeniu w okresie wczesno popołudniowym (godz. 13-15) oraz znacznemu obniżeniu w okresie nocnym (24-5 rano). Problem obniżonego poziomu czujności w ciągu dnia dotyczy głównie osób starszych, źle sypiających nocą, odczuwających potrzebę drzemki w ciągu dnia. W celu ograniczenia spadku poziomu czujności u pracowników umysłowych w wieku 55+ w porze wczesno popołudniowej, w niniejszym projekcie podjęto się opracowania metody zapobiegania obniżonemu poziomowi czujności poprzez ekspozycję na światło o rożnej barwie i intensywności.

W ramach 1. etapu przeprowadzono pomiary spektroradiometryczne rozkładów widmowych natężenia napromienienia promieniowaniem widzialnym dla 45 scen świetlnych z zastosowaniem wybranych różnych źródeł światła (ledowych i świetlówek),z których wyznaczono parametry fotometryczne oraz parametry fotobiologiczne do oceny skuteczności hamowania wydzielania melatoniny i do oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego. Na tej podstawie wytypowano do badań dwie sceny świetlne ze światłem niebieskim, które mogą zapewnić wystarczającą skuteczność w hamowaniu wydzielania melatoniny i jednocześnie nie stanowić zagrożenia fotochemicznego dla siatkówki oka. Ponadto opracowano metodykę badań eksperymentalnych obejmującą badania zmęczenia wzroku i sprawności psychofizycznej metodami subiektywnymi (testy psychologiczne, ankiety oceny subiektywnej poziomu czujności i zmęczenia wzroku) oraz obiektywnymi (okulografia, Emotiv EEG, efektywność pracy) w celu określenia poziomu czujności. Przeprowadzono badania pilotażowe dla trzech wariantów eksperymentów przy ekspozycji na światło białe wzbogacone światłem niebieskim (SBWN) oraz przy ekspozycji na światło białe (SB) i na ich podstawie określono założenia do weryfikacji metody badań.

W ramach 2. etapu projektu przeprowadzono weryfikację metody badań wpływu barwy światła na poziom czujności. W ramach weryfikacji metodyki badań EEG z wykorzystaniem urządzenia Emotiv Epoc, opracowano dwa programy komputerowe wykorzystywane przy rejestracji sygnału EEG: „EEG tester” do badania aktywności spoczynkowej w warunkach oczu otwartych i zamkniętych  oraz „Catch me” jako zadanie poznawcze dotyczące szybkości reakcji w odpowiedzi na prezentowany bodziec wzrokowy. Zweryfikowano również zadania do oceny efektywności pracy oraz dokonano zmian w metodzie badań okulograficznych. Uwzględniając najnowsze doniesienia literaturowe  wybrano do badań również światło czerwone, ze względu na jego pozytywne działanie na pozom czujności a brak negatywnego oddziaływania na cykl okołodobowy. Wybrano ostatecznie 3 sceny świetlne: białą – referencyjną, niebieską (światło białe wzbogacone światłem niebieskim) i czerwoną (światło białe wzbogacone światłem czerwonym). Następnie przeprowadzono badania próbne, które wykazały, że: zweryfikowana procedura  pomiaru EEG z wykorzystaniem urządzenia Emotive Epoc w celu określania zmian poziomu czujności może być zastosowania w badaniach właściwych. Następnie przeprowadzono badania właściwe zweryfikowaną metodyką badań na grupie 50 osób: 30 z grupy 55+ i 20 z grupy młodszej 22-24 lata. Razem przeprowadzono 150 sesji eksperymentalnych.

W ramach 3. etapu dokonano analizy statystycznej wyników badań poziomu czujności, które przeprowadzono na grupach parametrów które mogą odzwierciedlać poziom czujności takich jak: okoruchowe, encefalograficzne, sprawności psychomotorycznej, uwagi i spostrzegawczości, subiektywnie odczuwanego poziomu senności, subiektywnej oceny oświetlenia stosowanego do ekspozycji, subiektywnej oceny nastroju i zmęczenia i emocji uzyskanych z analizy sygnału EEG.  Wyniki badań wskazują, że zarówno światło białe wzbogacone światłem niebieskim jak i światło białe wzbogacone światłem czerwonym wpływały na poziom czujności badanych, choć w wyniku różnych oddziaływań na ośrodkowy układ nerwowy. Potwierdzeniem silnego oddziaływania światła niebieskiego na poziom czujności są np. wyniki analizy statystycznej poziomu czujności na podstawie opracowanego w ramach tego projektu nowego wskaźnika do oceny czujności TAATmax na podstawie rejestracji EEG. Na rysunku 2.1 przedstawiono średnie różnice poziomu miary czujności  TAATmax wyznaczone dla poszczególnych scen świetlnych na podstawie analizy statystycznej.

 

Projekt I.P.04. Średnie różnic poziomu miary czujności TAATmax wyznaczone dla poszczególnych scen świetlnych (Sawicki i in, 2016)

 

Stwierdzono, że oddziaływanie światłem niebieskim bardziej skuteczne wydaje się być dla osób starszych, co może być związane ze spadkiem przepuszczalności soczewki oka z wiekiem, zwłaszcza w zakresie fal krótkich i z tego względu do siatkówki oka dociera mniej światła niebieskiego. Zwiększenie  docierającego do siatkówki światła niebieskiego spowodowało w tej grupie wzrost poziomu czujności wyznaczony metodami obiektywnymi: na podstawie analizy EEG i wskaźników testów psychomotorycznych. Natomiast w grupie młodszej 22-34 lata bardziej skuteczne wydaje się być dla podniesienia poziomu czujności światło czerwone, choć wykazano również zwiększenie poziomu czujności po ekspozycji na światło niebieskie na podstawie analizy sygnału EEG i wskaźników okoruchowych.

Opracowane zalecenia profilaktyki obniżonego poziomu czujności pracowników umysłowych przy ekspozycji na różną barwę światła uwzględniają aspekt potencjalnej szkodliwości światła niebieskiego i uzyskane wyniki badań. Zaleca się stosowanie światła białego wzbogaconego światłem zielono-niebieskim z zakresu powyżej 490 nm do podniesienia poziomu czujności wczesno popołudniowej w sposób umiarkowany i w uzasadnionych sytuacjach (np. wymóg wzmożonej czujności na stanowiskach o wysokiej odpowiedzialności np. za zdarzenia kryzysowe). W pozostałych sytuacjach zaleca się stosowanie światła białego wzbogaconego światłem czerwonym.

Wyniki projektu upowszechniono w 5 artykułach i zaprezentowano na 3 konferencjach krajowych i 2 konferencjach międzynarodowych.

 

 

Profilaktyka obniżonego poziomu czujności pracownikóa umysłowych z wykorzystaniem ekspozycji na światło o określonej barwie i intensywności. Zalecenia.
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.


Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016