Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie zdolności do pracy młodych pracowników w aspekcie wymagań pracy i stylu życia na przykładzie budownictwa

Kierownik projektu: mgr Marzena Malińska

Streszczenie projektu:

 

Celem zadaniabyła ocena wpływu stylu życia oraz psychofizycznych warunków pracy na zdolność do pracy pracowników młodych na przykładzie branży budowlanej.

      W ramach realizacji zadania przeprowadzono analizę wypadków w sektorze budowlanym
w 2011 r., opracowano zintegrowany kwestionariusz ankiety, przeprowadzono badania kwestionariuszowe i laboratoryjne wśród pracowników zatrudnionych w budownictwie, a także opracowano materiały i broszurę informacyjną przeznaczoną dla tej grupy zawodowej.

    Celem badań kwestionariuszowych była analiza wybranych elementów stylu życia, poziomu zdolności do pracy, psychospołecznych i fizycznych wymagań pracy oraz ocena występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracowników zatrudnionych w budownictwie. Dokonano losowania kwotowo-celowego, w którym kwoty wyznaczono przez wiek pracowników branży budowlanej (20–22, 30–32 lata i 50+). Średnia wieku wynosiła 34,9 lata (SD = 13,7). Prawie 67% badanych stanowili pracownicy młodzi (207 osób w wieku 20–22 lat oraz 197 osób w wieku 30–32 lat). Pracowników w wieku powyżej 50 lat było 196.

      Wyniki badań wskazują, że badani pracownicy ocenili swoją zdolność do pracy jako dobrą (49,8%), umiarkowaną (24,7%) oraz doskonałą (22,7%). Tylko około 3% badanych oceniło swoją zdolność do pracy jako mierną. Jak pokazują wyniki, pracownicy ze stażem pracy ogółem do roku czasu oceniali swoją zdolność do pracy istotnie statystycznie częściej jako doskonałą,
w porównaniu do pracowników, których staż pracy był dłuższy niż 10, 15 i 20 lat (p ≤ 0,05).

      Analiza wyników badań wskazuje, że pracownicy z najmłodszej grupy (w wieku 20–22 lat) wykazywali istotnie wyższą całkowitą aktywność fizyczną, najczęściej nie korzystali ze zwolnień chorobowych, rzadziej palili i wypalali też mniejszą liczbę papierosów dziennie niż pracownicy 50+, wykazywali jednak istotnie statystyczny wyższy poziom niepewności pracy i wsparcia od przełożonych, a ich praca wymagała od nich większej kreatywności i uczenia się nowych rzeczy. Z kolei pracownicy 50+ zatrudnieni w budownictwie byli istotnie częściej przekonani, że nie będą w stanie wykonywać obecnej pracy w ciągu najbliższych 2 lat, istotnie rzadziej ocenili swój stan zdrowia jako bardzo dobry, częściej nie chodzili do dentysty na badania kontrolne, spożywali też jednorazowo największą ilość alkoholu, a także częściej uskarżali się na dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego.

 

 

 

Zadanie 2.Z.23. Zdolność do pracy (WAI) w zależności od stażu pracy ogółem pracowników zatrudnionych w budownictwie (p ≤ 0,05) (%)

 

      Celem badań laboratoryjnych była ocena poziomu ogólnej wydolności fizycznej i sprawności motorycznej u pracowników zatrudnionych w budownictwie (N = 100). 46% osób stanowili pracownicy w wieku 50+ (55,3 4,55), 34% – pracownicy 30–32-letni (32,9 1,75), a 20% pracownicy w wieku 20–22 lat (22,9 1,63). Analiza wyników badań wskazuje, że większość pracowników w wieku 20–22 lat (65%) i 30–32 lat (82%) charakteryzowała się wydolnością fizyczną na poziomie bardzo małym i małym, natomiast wśród pracowników starszych odsetek osób z ogólną wydolnością fizyczną na takim poziomie stanowił 52%.

      Jak pokazują wyniki badań, pracownicy w wieku 20–22 lat i 30–32 lat uzyskali najlepsze średnie wyniki w większości testów sprawności motorycznej, natomiast pracownicy 50+ uzyskali najwyższe średnie wartości pomiaru siły chwytu ręki.

      W wyniku realizacji zadania opracowano broszurę informacyjną, materiały informacyjne do zamieszczenia na stronie internetowej CIOP-PIB oraz materiały szkoleniowe nt. promocji zdrowia wśród młodych pracowników. Przeprowadzono również 1 szkolenie.

Wyniki zadania przedstawiono w 3 artykułach opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 2 konferencjach międzynarodowych.

 

 

"PRAKTYCZNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BUDOWNICTWIE" (materiały informacyjne)
Autor: mgr Marzena Malińska, CIOP-PIB
2017 r.


Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016