Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemu dobrowolnej certyfikacji kompetencji osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: mgr Maria Madej

Streszczenie projektu:

 

W trakcie realizacji zadania Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania utrzymywał i rozwijał system umożliwiający certyfikację kompetencji różnych grup osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy.

Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego jako akredytowanej jednostki certyfikującej osoby są zgodne z wymaganiami normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby. Kompetencje techniczno-organizacyjne do prowadzenia certyfikacji kompetencji osób oraz systemu zarządzania Ośrodka oceniano corocznie podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych dokonywanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Wyniki ocen potwierdziły utrzymywanie akredytacji nr AC 071 w dotychczasowym zakresie do 17 maja 2019 r.

W 2015 r. opracowano i wdrożono nowe, drugie wydanie dokumentacji systemu zarządzania Ośrodka z dnia 2 lutego 2015 r. w zakresie certyfikacji osób i potwierdzono jej zgodność z wymaganiami określonymi w nowym wydaniu normy odniesienia i wymaganiami jednostki akredytacyjnej PCA. Dokumentacja systemu zarządzania Ośrodka w zakresie certyfikacji osób w 2014 i 2016 r. była na bieżąco aktualizowana i doskonalona.

Przeglądy systemu zarządzania Ośrodka w zakresie certyfikacji osób przeprowadzone w latach 2013–2015 potwierdziły jego efektywne działanie i skuteczność.

W ramach realizacji zadania zorganizowano i zrealizowano łącznie 4 posiedzenia Komitetu Technicznego ds. Personelu i Jednostek Edukacyjnych i 2 spotkania Rady Zarządzającej, które wspierały merytorycznie i opiniowały działalność Ośrodka w zakresie certyfikacji kompetencji osób.

Zapewniono i utrzymano kompetencje personelu Ośrodka oraz personelu zewnętrznego biorącego udział w procesach certyfikacji osób przez realizację 5 szkoleń wewnętrznych i 3 zewnętrznych.

W latach 2014–2015 oceniono kompetencje 30 osób i przyznano 30 osobom certyfikaty kompetencji oraz nadzorowano łącznie w 2014 r. – 123, w 2015 r. – 118 i w 2016 r. – 109 certyfikatów kompetencji w zakresach akredytowanych w PCA i spoza akredytacji. Zweryfikowano 22 programy szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wykładowców jednostek edukacyjnych.

W 2014 r. opracowano i przeprowadzono badanie ankietowe zadowolenia klientów Ośrodka w zakresie certyfikacji kompetencji osób. Potwierdziło ono wysoką ocenę działań Ośrodka pod kątem jakości obsługi klienta, fachowości udzielanych informacji i doradztwa oraz wiedzy i kompetencji pracowników Ośrodka.

W celu promowania działalności Ośrodka w zakresie certyfikacji kompetencji osób przekazywano i prezentowano materiały informacyjne nt. certyfikacji osób podczas 9 konferencji o tematyce BHP organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut oraz specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych BHP odbywających się w Instytucie. Ponadto Ośrodek zorganizował wspólnie z jednostkami edukacyjnymi o uznanych przez CIOP-PIB kompetencjach do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP 4 seminaria dla pracowników służby BHP i ekspertów regionalnych ośrodków BHP oraz 3 szkolenia z obszaru BHP, podczas których promowano certyfikację kompetencji osób.

W latach 2014–2016 publikowano zaktualizowane materiały informacyjne dla klientów Ośrodka o prowadzonej działalności certyfikacyjnej w portalu internetowych Instytutu (www.ciop.pl/informatordlaosob).

 Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016