Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki certyfikującej systemy zarządzania

Kierownik projektu: mgr Ewelina Wrzaszcz

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było utrzymanie w latach 2014–2016 statusu jednostki prowadzącej audyty i certyfikację systemów zarządzania – certyfikat akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji nr AC 069 do 19 marca 2019 r.

W ramach tego zadania doskonalono sposób prowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania (OCOiSZ) procesów certyfikacji systemów zarządzania i aktualizowano dokumentację systemu zarządzania Ośrodka. Wprowadzając zmiany w systemie zarządzania i dokumentacji, uwzględniano wymagania specyfikacji PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do audytowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego, a także ustanowione przez PCA oraz Międzynarodowe Forum ds. Akredytacji nowe wymagania akredytacyjne, m.in. IAF MD11:2013 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania ISO/IEC 17021:2011 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania.

Realizując wymienione działania zaktualizowano w 2016 r.: Księgę Jakości OCOiSZ (S) w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, 12 procedur systemu zarządzania jakością, 5 programów certyfikacji systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności oraz 5 programów audytów nadzoru.

W ramach zadania w 2016 r. opracowano i wdrożono także nowy Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Dostawców Usług Edukacyjnych (PR-DUE) oraz Program Auditów Nadzoru nad Systemem Zarządzania Dostawców Usług Edukacyjnych (PR-AN-DUE) wraz z listą pytań kontrolnych stosowaną podczas audytów certyfikujących i nadzoru.

Dodatkowo zaktualizowano wymagania ogólne dotyczące kompetencji personelu prowadzącego certyfikację systemów zarządzania (PCS-10/K01) oraz audytorów systemów zarządzania (PCS-10/K02).

Uwzględniając wymagania specyfikacji PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01, opracowano kryteria dodatkowe dotyczące kompetencji osób uczestniczących w procesach oceny systemu zarządzania środowiskowego. Kryteria te wyspecyfikowano w następujących dokumentach:

-      PCS-10/K03 Wymagania dotyczące kompetencji. Wymagania dodatkowe dla personelu prowadzącego certyfikację systemów zarządzania środowiskowego

-      PCS-10/K04 Wymagania dotyczące kompetencji. Wymagania dodatkowe dla audytorów systemów zarządzania środowiskowego.

W odniesieniu do opracowanych wymagań przeprowadzono ocenę personelu OCOiSZ i audytorów systemów zarządzania środowiskowego.

W ramach realizacji niniejszego zadania utrzymywano system zarządzania oraz poddawano go okresowym ocenom w czasie audytów wewnętrznych i w ramach udzielonej akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (ocena w siedzibie Instytutu, przegląd dokumentacji, obserwacja wykonywania przez pracowników Instytutu audytów nadzoru zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem żywności). Stwierdzone w czasie ocen niezgodności i spostrzeżenia były podstawą do wprowadzenia zmian w systemie zarządzania jakością OCOiSZ i dokumentacji systemu oraz wykorzystano je do doskonalenia systemu. W wyniku ocen PCA potwierdzano zachowanie przez CIOP-PIB bezstronności i niezależności w obszarze działalności dotyczącej certyfikacji systemów zarządzania, poprawność prowadzonych procesów certyfikacji i nadzoru, a także utrzymywanie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi nr AC 069.

Informacje o działalności CIOP-PIB dotyczącej certyfikacji systemów zarządzania udostępniano w serwisie internetowym Instytutu oraz przedstawiano podczas konferencji, seminariów i szkoleń organizowanych przez Instytut.

Prowadzona w Instytucie certyfikacja systemów zarządzania dotyczy przede wszystkim oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z wymaganiami normy PN-N-18001:2004 – program BHP. Instytut dokonuje też oceny systemu zarządzania jakością – program QMS (PN-EN ISO 9001:2009), środowiskowego – program EMS (PN-EN ISO 14001:2005) oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności – program FSMS (PN-EN ISO 22000:2006). W 2016 r. wydano 1 certyfikat dla systemów zarządzania oraz sprawowano nadzór nad 22 systemami zarządzania.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016