Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój nauczania ustawicznego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii z wykorzystaniem współczesnych technologii informatycznych (w tym mobilnych)

Kierownik projektu: inż. Artur Sychowicz

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem zadania było informatyczne wsparcie procesów prowadzenia edukacji zdalnej oraz szkoleń realizowanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii z wykorzystaniem metod edukacji na odległość. Wspieranie procesów edukacji zdalnej jest realizowane poprzez bieżące utrzymywanie i rozwój stosownych środowisk informatycznych oraz stałe aktualizowanie elektronicznych materiałów szkoleniowych. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że jedną z bardziej skutecznych form kształcenia społeczeństwa w zakresie bhp jest zastosowanie metod edukacji zdalnej w formie powszechnie dostępnych, kompetentnych i nieodpłatnych materiałów szkoleniowych zamieszczonych w internecie.

W ramach 1. etapu realizacji zadania uruchomiono na serwerze oraz przetestowano nowe środowisko edukacji zdalnej pn. OpenOLAT, bardziej intuicyjne w korzystaniu i łatwiejsze do wdrażania (w tym polonizacji wyglądu interfejsu) niż rozważane uprzednio środowisko SAKAI. W trakcie prac wdrożeniowych wykonano instalację oraz konfigurację systemu nowej platformy edukacyjnej oraz dodatkowych składników potrzebnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Przeanalizowano dostępne funkcjonalności środowiska pod kątem wdrażania w nim nowych szkoleń, w tym procesu konwersji dotychczasowych materiałów szkoleniowych pakietu edukacyjnego Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena i ergonomia oraz przeprowadzono migrację ww. materiałów szkoleniowych do nowej platformy.

Ponadto w ramach konfiguracji nowego serwera edukacyjnego wykonano niezbędną migrację dotychczasowej bazy danych pakietu multimedialnego Multiedu do nowego systemu.
W ramach wykonanych prac przeanalizowano bieżącą konfigurację serwera oraz funkcjonalności poszczególnych procesów komunikacyjnych realizujących komunikację oprogramowania klienckiego użytkownika końcowego z bazą danych pakietu Multiedu, w celu ich uruchomienia w nowym środowisku serwera produkcyjnego. Po wykonaniu migracji poprawność jej potwierdzono w przeprowadzonych wewnętrznych testach działania systemu, które zakończyły pomyślnie cały proces przenoszenia danych.

W ramach 2. etapu realizacji zadania przeprowadzono zmianę systemu operacyjnego
(z Linux Debian na Linux Centos), na którym posadowione są poszczególne części aplikacyjne systemu OpenOlat, ograniczając przy tym instalację dodatków do systemu operacyjnego do niezbędnego minimum wymaganego przez ww. aplikację. Ponadto zaimplementowano funkcję automatycznych aktualizacji systemu Linux zwiększających poziom bezpieczeństwa i nowych wersji składników oprogramowania.

Przeprowadzono także testy weryfikacyjne działania środowiska OpenOLAT pod kątem poprawności prezentacji użytkownikowi końcowemu interfejsu www materiałów szkoleniowych na ekranach o mniejszych rozmiarach, w jakie są wyposażone urządzenia mobilne typu smartphone czy tablet. Zweryfikowano także poprawność implementacji technicznej przeniesionych w poprzednim etapie zadania materiałów edukacyjnych: Psychospołeczne czynniki środowiska pracy a innowacyjność pracowników oraz Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pod kątem ich prawidłowego wyświetlania w środowisku OpenOLAT na urządzeniach mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego oraz automatycznego dostosowywania się interfejsu aplikacji do rozdzielczości i wielkości ekranu urządzenia mobilnego. Przeprowadzono od strony technicznej także proces migracji danych merytorycznych całej struktury i treści szkolenia Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy z uwzględnieniem ew. przyszłej pracy na urządzeniach mobilnych.

W ramach 3. etapu realizacji zadania wykonano aktualizację treści merytorycznej materiałów edukacyjnych szkolenia Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia umieszczonych zarówno na platformie Open OLAT, jak i udostępnionych nieodpłatnie na serwerze Instytutu pod adresem http://nop.ciop.pl. Ponadto przeprowadzono także od strony technicznej aktualizację treści merytorycznej materiałów edukacyjnych szkolenia Kultura Bezpieczeństwa udostępnionych nieodpłatnie na serwerze Instytutu pod adresem http://kultbezp.ciop.pl.

 

Zadanie 4.Z.30. Przykładowy wygląd interfejsu użytkownika systemu Open OLAT oraz kursu Nauka o pracy –
bezpieczeństwo, higiena, ergonomia
na urządzeniach mobilnych

 

Wykonano również weryfikację poprawności prezentacji treści merytorycznych szkoleń udostępnianych użytkownikom z poziomu platformy edukacyjnej Open OLAT na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (np. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge itp.). Przeprowadzono także weryfikację poprawności prezentacji treści merytorycznych szkolenia Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy udostępnionego użytkownikom z poziomu platformy edukacyjnej Open OLAT w przeglądarkach internetowych (np. Chrome, FireFox, Safari) uruchomionych na wybranych urządzeniach mobilnych.

Przez cały okres realizacji zadania administrowano pracą serwera edukacyjnego Open OLAT wspierającego edukację na odległość poprzez instalowanie i konfigurowanie uaktualnień systemu, rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników szkoleń internetowych oraz zautomatyzowanie wykonywania kopii zapasowych poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu.

Ponadto prowadzono rejestrację odwiedzin udostępnionych serwisów szkoleniowych oraz analizowano zapotrzebowanie informacyjne ich audytorium na poszczególne rodzaje materiałów szkoleniowych (tematyka, typ odbiorców itd.).

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji o zasięgu krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016