Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz prewencji wypadkowej w internetowym portalu informacyjnym

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:

 

W ramach realizacji zadania rozbudowano i znacząco zwiększono zasoby nowego internetowego portalu informacyjnego Instytutu w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, higieny i ergonomii. Od grudnia 2015 r. portal CIOP-PIB jest udostępniony pod głównym bezpiecznym (certyfikowanym) adresem internetowym https://www.ciop.pl w nowej wersji technologicznej oprogramowanej na bazie produktów Oracle. Oprogramowanie to w 2016 r. rozszerzono m.in. o dodatkowe funkcjonalności wspierające budowanie serwisów dostosowanych do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, a także poszerzono funkcjonalność wyszukiwarek i portletów prezentacyjnych zawartych w portalu.

W ramach realizacji zadania opracowano, udostępniono oraz systematycznie aktualizowano dział Działalność Naukowa, prezentujący w 7 nowych serwisach następujące zagadnienia: szeroki zakres prac naukowo-badawczych i rozwojowych prowadzonych w Instytucie w ramach projektów krajowych, strukturalnych i międzynarodowych, publikacje wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych, informacje o rozwoju kadry naukowo-badawczej oraz obszary współpracy międzynarodowej Instytutu.

Opracowano i udostępniono w nowej wersji technologicznej serwis struktury komórek organizacyjnych Instytutu z uwzględnieniem indywidualnych wymagań każdej komórki oraz nowy serwis udostępniający informacje dotyczące Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Projekt Tech-Safe-Bio).

Rozszerzono zakres tematyki prezentowanej w dziale portalu BHP Info o 14 nowych serwisów tematycznych dotyczących aktualnej problematyki oraz nowych problemów i zagrożeń występujących we współczesnym środowisku pracy pn.: Bezpieczeństwo na drodze, a BHP kierowcy zawodowego, Łączność mobilna, a zagrożenia elektromagnetyczne (2014), Prawne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Równowaga praca – życie (2015), Badania lekarskie pracowników, Profilaktyka obciążeń mięśniowo-szkieletowych, Ewakuacja z budynków, Psychospołeczne aspekty dobrej pracy, Rzeczywistość wirtualna w BHP – zastosowania, Ochrona przed upadkiem z wysokości, Odzież ostrzegawcza, BHP przy pozyskiwaniu energii słonecznej, BHP operatora maszyn ręcznych z napędem elektrycznym, Ekspozycja na pole e-m w elektrowniach wiatrowych (2016).

W dziale portalu Serwisy udostępniono opracowanie pn. Bezpieczeństwo behawioralne (2014), 3 serwisy prezentujące publikacje i inne opracowania multimedialne, stanowiące wyniki projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, w celu ich efektywnego upowszechnienia w internecie pn. Ramowe wytyczne – Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, Dobre praktyki – Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach oraz serwis zawierający ponad 200 Kart zawodów dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (2015). W 2016 r. zmodernizowano pierwszą stronę działu Serwisy, podobnie jak stronę główną portalu CIOP-PIB.

Opracowano również dwa nowe serwisy w dziale BHP dla Mikroprzedsiębiorstw, dotyczące BHP w przemyśle meblarskim, oraz BHP w małych placówkach handlu detalicznego, a także nowy serwis Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze – orzecznictwo w dziale Przepisy BHP (2016).

W ramach zadania sukcesywnie opracowywano elektronicznie i udostępniano nowe elementy serwisu dotyczącego Przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w zakresie tematyki poważnych awarii przemysłowych w Polsce, z uwzględnieniem zmian polskich przepisów prawnych odnoszących się do wymagań Dyrektywy Seveso III oraz wprowadzonych zmian w zawartości bazy niebezpiecznych substancji chemicznych, stanowiącej podstawę przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (2014). W 2015 r. opracowano elektronicznie i udostępniono materiały wspomagające implementację zapisów Konwencji z Aarhus w krajowych procedurach systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (2015), w 2016 r. zaś materiały wspomagające uwzględnienie w systemie przeciwdziałania poważnym awariom zapisów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i efektem dominow związku z implementacją Dyrektywy Seveso III do polskiego prawa (2016).

Opracowano i sukcesywnie uzupełniano nowe serwisy informacyjne prezentujące programy, cele i działania europejskich kampanii informacyjnych prowadzonych w Instytucie pn. Stres w pracy? Nie, dziękuję! (2014 i 2015) oraz Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie (2016). Opracowano także i na bieżąco uzupełniano serwisy 3 krajowych informacyjnych kampanii społecznych prowadzonych przez Instytut pn. Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy (2014), Podziel się bezpieczeństwem (2015) oraz Zdrowie pracowników zyskiem firmy (2016).

Na bieżąco uaktualniono Mapę Portalu oraz rozwijano serwis A-Z, udostępniający w porządku alfabetycznym linki do większości najważniejszych serwisów udostępnionych w portalu Instytutu.

W 2016 r. opracowano nową szatę graficzną strony głównej portalu, dostosowując jej strukturę i wygląd do współczesnych trendów stosowanych w internecie.

Część portalu Instytutu publikowaną w języku angielskim rozszerzono o 4 nowe serwisy pn. Polish OSH System, National Programme 2014–2016, serwis dotyczący współpracy międzynarodowej Instytutu pn. International Cooperation oraz serwis konkursów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy organizowanych przez CIOP-PIB pn. Competitions, a także o nowy dział News, w którym publikowano informacje o konferencjach i innych wydarzeniach z zakresu bhp odbywających się w Instytucie. Zmodyfikowano również sposób prezentacji w portalu CIOP-PIB informacji dotyczących kwartalnika naukowego JOSE.

W ramach optymalizacji i udoskonalania technologicznego portalu opracowano i udostępniono nowe wersje technologiczne serwisów BHP dla Mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczniej, Oferty Centrum Edukacyjnego Instytutu, strony Sieci Ekspertów ds. BHP, zaktualizowano strukturę i treść serwisu BIP Instytutu, implementując przy tym nowy podserwis Zapytania ofertowe Instytutu, a także przebudowano i udoskonalono menu główne w celu zapewnienia wygodnej nawigacji po nowych i dotychczas udostępnionych serwisach w portalu CIOP-PIB (2014), przebudowano serwis struktury komórek organizacyjnych Instytutu, zmieniono strukturę technologiczną i szatę graficzną serwisów O Instytucie oraz Działalność naukowa (2016).

Sukcesywnie aktualizowano treść serwisu BIP Instytutu w zakresie publikowania informacji w działach Zamówienia publiczne – ponad 60 pozycji w 2015 r. i 7 pozycji w 2016 r. oraz Zapytania ofertowe (ponad 40 pozycji w 2015 r.).

Na bieżąco prowadzono serwis miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka (3 pełnych roczników 2014 i 2015 oraz 2016) w języku polskim i angielskim, wzbogacając ponadto udostępnionymi tam artykułami tematycznie zorientowane działy portalu Problematyka oraz BHP Info. Zaktualizowano również serwis oferty wydawnictw zwartych Instytutu.

Systematycznie aktualizowano zawartość baz danych portalu w zakresie dostępnych w Instytucie aktualnych danych bibliograficznych nt. publikacji pracowników CIOP-PIB wydawanych w latach 2014–2016 oraz wyników projektów zrealizowanych do roku 2016 włącznie, dostarczanych przez ich wykonawców.

W ramach zadania rozszerzono o ponad 360 pozycji specjalistyczny serwis prawny, prowadzony w ramach portalu Instytutu, udostępniający informacje nt. aktów prawnych, obowiązujących w zakresie bhp i ergonomii (łącznie baza informacji o aktach prawnych zawiera obecnie ponad 1640pozycji) oraz systematycznie prezentowano informacje o nowych wymaganiach prawnych z zakresu bhp w latach 2014–2016. Na bieżąco aktualizowano zasoby ww. serwisu, wprowadzając do bazy informacje o nowych, sukcesywnie wchodzących w życie aktach prawnych i o nowelizacjach aktów prawnych już zarejestrowanych w bazie, w tym o uchyleniach, a także dołączano aktywne odnośniki do pełnych tekstów aktów prawnych, publikowanych przez serwis Kancelarii Sejmu RP.

Ponadto udostępniono w serwisie prawnym 99 Odpowiedzi na pytania prawne i 16 Komentarzy do wybranych aktów prawnych wprowadzanych w życie w 2015 r. oraz 41 odpowiedzi na pytania natury prawnej, a także 35 specjalistycznych komentarzy w 2016 r.

 

Zadanie 4.Z.29. Strona główna portalu CIOP-PIB po przebudowie i aktualizacji wykonanej w 2016 r.

 

W portalu udostępniono również zaktualizowane na dzień 30 czerwca 2016 r. opracowania prawne w serwisach pt. Prawna ochrona pracy, Choroby zawodowe, Czas pracy kierowcy oraz Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w serwisie pn. BHP dla Mikroprzedsiębiorstw (sektory: Budownictwo, Przetwórstwo drewna, Mechanika pojazdowa, Przemysł spożywczy – piekarstwo i cukiernictwo, Obróbka skrawaniem metali, Obróbka plastyczna metali, Transport samochodowy, Rolnictwo indywidualne, Transport wewnątrzzakładowy).

Równocześnie prowadzono rejestrację odwiedzin portalu Instytutu oraz analizowano zapotrzebowanie informacyjne jego użytkowników. Prowadzono wielokierunkowe działania promocyjne portalu, pozycjonowanie, rejestrowanie w katalogach internetowych oraz linki sponsorowane w celu lepszego uwidocznienia zasobów nowego portalu w Internecie.

Wprowadzano sukcesywnie podczas realizacji zadania modernizacje zasad prezentacji treści portalu, a także znacząco rozbudowano podaż treści informacyjnych (łącznie o ponad 1050 stron informacyjnych opisanych serwisów oraz materiałów do nieodpłatnego pobrania).

Efektem ww. działań oraz prac promujących portal jest wzrost liczby jego odwiedzin (łącznie w domenach www.ciop.pl, archiwum.ciop.pl, kultbezp.ciop.pl oraz nop.ciop.pl), która wynosiła ponad 11,5 mln w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 (ponad 47,1 mln pobranych stron).

Wymienione wskaźniki efektywności funkcjonowania portalu CIOP-PIB powodują, że jest on obecnie jednym z największych źródeł kompetentnej wiedzy z zakresu BHP w polskiej przestrzeni internetowej, porównywalnym z największymi tego typu przedsięwzięciami w Europie (zgodnie z danymi alexa.com z 2015-2016 r. plasuje się na --7 pozycji w Europie oraz
8–20 pozycji w świecie pod względem oglądalności w kategorii portali z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Jest on również najczęściej odwiedzanym w Polsce portalem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z danymi dostępnymi na stronie alexa.com).

Od początku 2015 r. portal CIOP-PIB zajmuje również 4 miejsce w rankingu Webometrics wśród polskich instytucji badawczych najskuteczniej upowszechniających wiedzę w Internecie (194 miejsce w Europie oraz 420 miejsce w świecie w ww. rankingu w 2015 r. oraz odpowiednio 257 i 568 miejsce w 2016 r.).

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016