Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój interaktywnych aplikacji internetowych oraz lokalnych wspomagających działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwach

Kierownik projektu: inż. Małgorzata Piętka

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem zadania był rozwój i aktualizacja interaktywnych aplikacji internetowych oraz lokalnych wspomagających działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach realizacji zadania kontynuowano rozwój oraz aktualizację interaktywnych aplikacji udostępnionych nieodpłatnie w portalu Instytutu, specjalizowanych podserwisów informacyjnych udostępnianych w ramach serwisu BHP dla mikroprzedsiębiorstw (dostępnego pod adresem http://www.mikrofirmabhp.pl) oraz aplikacji komputerowej (MIKRO-BHP) przeznaczonej do instalacji lokalnej, dedykowanej polskim mikro- i małym przedsiębiorstwom.

Na bieżąco aktualizowano zawartość serwisu internetowego BHP dla mikroprzedsiębiorstw dedykowanego mikro- i małym przedsiębiorstwom w części prezentującej zestawienia przepisów prawnych, obowiązujących aktualnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wybranych sekcji gospodarki (m.in. budownictwo, przetwórstwo drewna, mechanika pojazdowa, przemysł spożywczy – piekarstwo i cukiernictwo, transport samochodowy, rolnictwo indywidualne, obróbka skrawaniem metali, obróbka plastyczna metali) zgodnie ze zmieniającym się stanem prawnym w kolejnych latach realizacji zadania (2014, 2015, 2016).

W poszczególnych etapach realizacji zadania w programie komputerowym MIKRO-BHP wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawnych zaistniałych w czasie kolejnych trzech lat (2014, 2015, 2016), polegające m.in. na:

-      opracowaniu nowego formularza edycyjnego oraz wydruku skierowania na badanie

-      wdrożeniu nowej klasyfikacji czynników chemicznych

-      aktualizacji listy czynników chemicznych i pyłów

-      aktualizacji listy zawodów i specjalności.

Ponadto zaimplementowano możliwość przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem jakościowej metody oceny Risk Score oraz zaktualizowano kompendia wiedzy oraz wykaz certyfikowanych przez CIOP-PIB środków ochrony indywidualnej.

Każdy etap zadania kończył się opracowaniem nowej wersji programu MIKRO-BHP: 1.7 (2014 r.), 1.8 (2015 r.), 1.9 (2016 r.). Na stronie internetowej Instytutu zamieszczano również każdorazowo kolejne wersje demonstracyjne programu gotowe do pobrania i instalacji na komputerze użytkownika.

W ramach realizacji zadania zaktualizowano także treści informacyjne z zakresu czynników chemicznych i pyłów prezentowane w aplikacjach internetowych Sindbad i IRYS zgodnie z treścią zmian wprowadzonych w obowiązujących rozporządzeniach. Wprowadzono aktualne informacje na temat środków ochrony indywidualnej (w bazie danych Sindbad), które otrzymały certyfikat zgodności wydany przez CIOP-PIB w latach 2014–2016. Zaktualizowano wykaz zawodów i specjalności wykorzystywany w udostępnionej na stronie internetowej Instytutu aplikacji Dokumentacja powypadkowa on-line generującej dokumentację powypadkową udostępnioną z poziomu menu portalu Narzędzia on-line.

Opracowano i udostępniono w portalu Instytutu serwis informacyjny Pierwsza Pomoc wraz z aplikacją interaktywną prezentującą informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy przy zatruciach chemicznymi substancjami niebezpiecznymi dla zatrucia inhalacyjnego, zatrucia drogą pokarmową, skażenia skóry oraz skażenia oczu. Aplikacja umożliwia użytkownikowi wyszukanie konkretnej substancji chemicznej wg zadanych kryteriów, np. wg rodzaju zagrożenia stwarzanego przez niebezpieczne substancje chemiczne.

Opracowano i udostępniono w portalu Instytutu aplikację Analiza kosztów i korzyści BHP wspomagającą prowadzenie czynności z zakresu planowania i analizy ekonomicznej w ramach podejmowanych działań z zakresu bhp i prewencji wypadkowej. Aplikacja umożliwia wprowadzenie poszczególnych składników kosztów z wykorzystaniem następujących formularzy: Karta kosztów wypadku przy pracy, Karta kosztów choroby zawodowej, Analiza kosztów BHP za dany okres. Użytkownik aplikacji może zapisać do pliku tekstowego wprowadzone dane w celu ich późniejszego wykorzystania, ma także możliwość wczytania zapisanych uprzednio danych do formularza oraz może również zapisać poszczególne formularze w postaci plików pdf (aby je później np. wydrukować).

 

Zadanie 4.Z.28. Interaktywna aplikacja prezentującą informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy przy
zatruciach chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, dostępna w serwisie Pierwsza pomoc

 

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji o zasięgu krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016