Wykaz Projektów
Streszczenie

Program i pakiet edukacyjny do szkolenia specjalistycznego z zakresu badania wypadków przy pracy

Kierownik projektu: mgr Krystyna Świder

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było przygotowanie programu i pakietu edukacyjnego z zakresu badania wypadków przy pracy dla uczestników szkoleń, ich organizatorów i wykładowców.

W 1. etapie zadania został przygotowany program szkolenia i wstępna wersja pakietu edukacyjnego do przeprowadzania szkolenia pilotażowego z zakresu badania wypadków przy pracy. Program składa się z czterech modułów zawierających niezbędne informacje dotyczące metodyki badania wypadków przy pracy i działań prewencyjnych:

Moduł 1. Wypadki przy pracy – podstawy prawne

Moduł 2. Metody badania wypadków przy pracy     

Moduł 3. Rejestrowanie i analizowanie wypadków przy pracy

Moduł 4. Organizacyjne uczenie się w profilaktyce wypadkowej.

Pakiet edukacyjny służący przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia składa się z:

-       materiału źródłowego przeznaczonego dla uczestników szkolenia. Może być także wykorzystywany jako podręcznik do samodzielnego poznania zagadnień z zakresu badania wypadków przy pracy.

-       poradników metodycznych dla wykładowcy i słuchacza zawierających informacje metodyczne umożliwiające wykładowcy przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, a słuchaczowi na aktywne w nich uczestnictwo.

Niezbędne informacje dotyczące szkolenia, związane z treścią poszczególnych modułów, są zawarte w kartach modułów. Określone są tam ogólne cele i treści szkolenia, czas na realizację programu oraz metody i środki dydaktyczne zaplanowane do wykorzystania podczas zajęć.

Każdy moduł jest podzielony na jednostki tematyczne. W kartach jednostek tematycznych znajduje się zapis szczegółowych celów szkolenia, metod ich realizacji oraz czasu i środków dydaktycznych wykorzystywanych do wizualizacji treści zajęć. Metody prowadzenia zajęć zakładające aktywny udział słuchaczy (ćwiczenia, dyskusje, zadaniową pracę w grupach itd.) są szczegółowo opisane. Dołączone są niezbędne środki dydaktyczne w postaci opisu wypadków przy pracy, scenariuszy rozmów, protokołów wypadków, opisu dobrych praktyk, ilustracji (zdjęcia i filmy).

Poradnik słuchacza, poza podobnymi informacjami związanymi z organizacją i realizacją programu zajęć, zawiera także niezbędne załączniki umożliwiające aktywny udział w zajęciach.

- środków dydaktycznych w postaci prezentacji komputerowych, ilustracji filmowych i zdjęciowych, wizualizacji zagrożeń wypadkowych.

 

Zadanie 4.Z.27.Pakiet edukacyjny „Badanie wypadków przy pracy”

 

W ramach 2. etapu zadania przygotowano i przeprowadzono pilotażowe szkolenie z zakresu badania wypadków przy pracy i opracowano końcową wersję materiałów z wykorzystaniem zebranych uwag i opinii uczestników szkolenia.

Program i pakiet edukacyjny poddano ocenie 60 uczestników szkoleń pilotażowych, którymi byli przedstawiciele zakładów produkcyjnych, urzędów i instytucji. Podstawowa grupa to pracownicy służby bhp i członkowie zespołów powypadkowych.

Zgłoszone przez uczestników uwagi i propozycje uzupełnień zostały uwzględnione w końcowej wersji materiałów. 90% uczestników szkolenia potwierdziło, że otrzymane materiały są wystarczające do przedstawienia wszystkich problemów dotyczących badania wypadków przy pracy, ich treść jest zrozumiała, a użyte przykłady i ilustracje wystarczające do zrozumienia tematu. Pomoce dydaktyczne zostały za pomocne w aktywnym uczestniczeniu w szkoleniu.

Pakiet zostanie udostępniony uczestnikom szkoleń z zakresu badania wypadków przy pracy. Część materiałów będzie umieszczona w serwisie internetowym Instytutu oraz udostępniona regionalnym ośrodkom bhp i ośrodkom szkoleniowym mającym instytutowy certyfikat uznania.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji do czasopisma o zasięgu krajowym.Jednostka: Centrum Edukacyjne

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016