Wykaz Projektów
Streszczenie

Weryfikacja i rozszerzenie treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej, akademickiej oraz ustawicznej

Kierownik projektu: Krystyna Świder

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych, nauczycielom akademickim, uczestnikom szkoleń oraz organizatorom różnych form edukacji uaktualnionych i wzbogaconych o nową wiedzę pomocy edukacyjnych pn. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia oraz materiałów edukacyjnych Kultura bezpieczeństwa przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz doskonalenie umiejętności wykładowców i autorów materiałów edukacyjnych.

 

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

  • Zweryfikowano treści 20 pakietów materiału edukacyjnego Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy ze względu na zmiany ustaw i rozporządzeń oraz konieczność uzupełnienia i modyfikacji treści wynikającej z nowych osiągnięć nauki i wyników badań. Materiały opracowano edycyjne i wydano drukiem.

Weryfikacji podlegały kompletne pakiety edukacyjne: materiały źródłowe, poradniki dla słuchacza i wykładowcy, prezentacje komputerowe i zestawy pytań służące do przygotowywania testów. Autorzy uwzględnili przede wszystkim zmiany związane z wprowadzeniem nowych norm i nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Zaktualizowali i poszerzyli treści poszczególnych modułów o dorobek naukowy osiągnięty w ostatnich trzech latach, wzbogacili o nowe rozdziały. Uwzględniono także oceny i szczegółowe uwagi zgłaszane przez słuchaczy studiów podyplomowych. W wyniku zrealizowanych prac zmianie uległo, w zależności od modułu, od 20 do 40% tekstów w materiałach źródłowych i pozostałych częściach składowych 20 pakietów.

Uaktualnione i uzupełnione przez autorów materiały opracowano edycyjnie i przekazano do druku. Każdy moduł wydano w nakładzie 500 egzemplarzy. Zweryfikowane i wzbogacone materiały posłużyły również do aktualizacji materiału pn. Multiedu BHP udostępnianego na płytach DVD organizatorom szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zadanie 4.Z.26. Materiały źródłowe Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

 

  • Zweryfikowano treści 8 pakietów Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia przeznaczonych do prowadzenia edukacji w szkołach wyższych wszystkich typów.

Uaktualniono i wzbogacono o nowe treści materiał edukacyjny zawarty w 8 pakietach edukacyjnych, znowelizowano prezentacje komputerowe, wzbogacono zasoby programu do samodzielnego tworzenia prezentacji, zaktualizowano i wzbogacono zasoby pytań do generowania testów, uzupełniono zasoby definicji i słowników umożliwiających pełniejsze wykorzystanie wyszukiwarki.

Najwięcej zmian autorzy wprowadzili w pakietach dotyczących prawnej ochrony pracy, czynników fizjologicznych, zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy i czynników antropometrycznych i biomechanicznych. Niektóre rozdziały ze względu na dużą nieaktualność napisano od nowa.

Zaktualizowane i opracowane redakcyjnie materiały umieszczono na płytach CD oraz przygotowano je dla MNiSW w celu umieszczenia na stronach internetowych do bezpłatnego korzystania przez nauczycieli akademickich i studentów.

Przygotowano 4 wersje materiału Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia:

-      skompresowaną samorozpakowującą się przeznaczoną do zamieszczenia na serwerze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

-      płytę DVD z pełną zawartością materiału (zawierająca filmy, klipy filmowe, prezentacje)

-      płytę CD w wersji bez pozycji filmowych przeznaczoną do bezpłatnej dystrybucji

-      pliki html do zamieszczenia na serwerze CIOP-PIB.

Zadanie 4.Z.26. Materiały edukacyjne Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia

Wszystkie zweryfikowane materiały umieszczono we wcześniej opracowanym programie i zintegrowano. Zastosowana przeglądarka umożliwia ich pełne wykorzystanie.

  • Zweryfikowano treści materiałów edukacyjnych Kultura bezpieczeństwa przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiały opracowano redakcyjne, umieszczono na płytach DVD i w internecie.

Łącznie weryfikacji i uzupełnieniom podlegało 1088 stron tekstów (22 moduły podzielone na 125 jednostek lekcyjnych zawierających scenariusze zajęć, materiały źródłowe, materiały dla ucznia, pytania testowe), 338 slajdów i 78 filmów do wybranych tematów zajęć.

W pozycjach dotyczących szkół podstawowych i gimnazjalnych zwrócono głównie uwagę na scenariusze lekcji, przeanalizowano ponownie realizację niektórych zajęć praktycznych i uzupełniono je o zapisy zgłoszone przez nauczycieli posługujących się scenariuszami w realizacji zajęć przewidzianych programem edukacji szkolnej. Poprawiono również zapisy dotyczące metodologii, dostosowując do obowiązującej aktualnie w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym. Najwięcej zmian wprowadzono w materiałach dedykowanych szkolnictwu ponadgimnazjalnemu, które wspierają nauczycieli w zaplanowaniu i przeprowadzeniu zajęć przygotowujących do bezpiecznych zachowań w środowisku pracy.

Zadanie 4.Z.26. Materiały edukacyjne Kultura bezpieczeństwa

 

Zweryfikowane przez autorów pakiety opracowano oraz umieszczono w internecie. Po odpowiednim przekształceniu materiałów przygotowano również ich wersje na DVD.

 

  • Przygotowano i przeprowadzono warsztaty doskonalące dla autorów materiałów edukacyjnych i wykładowców.

W 2015 r. przeprowadzono warsztaty, do udziału w których zaproszono osoby uczestniczące w realizacji zadań edukacyjnych Instytutu. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności wykładowców i osób zaangażowanych w tworzenie materiałów edukacyjnych.

Zajęcia warsztatowe koncentrowały się na: wzmacnianiu kompetencji trenerskich, poznawaniu reguł, które wzmocnią warsztat prezentacyjny, rozwijają kompetencje świadomego operowania głosem i gospodarowania oddechem.

 

W wyniku realizacji zadania opracowano 1 publikację.Jednostka: Centrum Edukacyjne

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016