Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych i upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii

Kierownik projektu: mgr Bożena Popowicz

Streszczenie projektu:

 

W ramach realizacji zadania kontynuowano działalność wydawniczą Instytutu, służącą szerokiemu upowszechnianiu problematyki dotyczącej ergonomii, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Przygotowane wydawnictwa były merytorycznie związane z interdyscyplinarnym zakresem działalności Instytutu, adresowane do różnych grup odbiorców, stąd na różnym poziomie ujęcia specjalistycznej wiedzy.

Opracowano i wydano specjalistyczne wydawnictwa zwarte i materiały informacyjne oraz upowszechniające wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, w tym:

  • wydawnictwa zwarte (3 monografie, 72 poradniki i broszury) dotyczące m.in.:

-      zagrożeń wibroakustycznych: Kierunkowość słuchu oraz zrozumiałość mowy w środowisku pracy, Stosowanie indywidualnych ochron słuchu w przypadku hałasu o częstotliwościach słyszalnych powyżej 8 kHz, Kształtowanie warunków pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym, Ochronniki słuchu – dobór i użytkowanie, Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej

-      zagrożeń pożarowo-wybuchowych: Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne, Epoksydy – charakterystyka pożarowo-wybuchowa w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania, Nianasycone poliestry – charakterystyka pożarowo-wybuchowa w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania, Poliuretany – charakterystyka pożarowo-wybuchowa w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania, Produkty spalania wybranych środków ochrony roślin – wytyczne do uwzględniania w procedurach systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Środki ochrony roślin z grupy karbaminianów – produkty powstające podczas ich pożaru i wybuchu, Środki ochrony roślin z grupy pyretroidów – produkty powstające podczas ich pożaru i wybuchu

-      zagrożeń czynnikami biologicznymi: Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne związane z produkcją i przetwarzaniem biosurowców do celów energetycznych. Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego, Oznaczanie szkodliwych czynników mikrobiologicznych na stanowiskach pracy w zakładach produkujących i przetwarzających biosurowce do celów energetycznych. Zalecenia (związanymi z produkcją i przetwarzaniem biosurowców), a także: Szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego, Czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników obsługi naziemnej i powietrznej ruchu lotniczego –
zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego

-      zagrożeń nanomateriałami: Wpływ nanocząstek metali na aktywność modelowych błon biologicznych, Nanotechnologie w przemyśle ceramicznym – potencjalne zagrożenia,
zasady bezpiecznej pracy, Zalecenia do oceny stosowania instalacji wentylacji podczas obróbki nanomateriałów, Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy – zalecenia, Strategia badania rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA)
w środowisku pracy, Ocena i kontrola ryzyka w odniesieniu do narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA) emitowane do powietrza podczas produkowania
i stosowania nanomateriałów – zalecenia, Ocena ryzyka w miejscach pracy zagrożonych atmosferą wybuchową w wyniku emisji nanomateriałów – zalecenia

-      zagrożeń chemicznych: Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych, Występowanie substancji rakotwórczych we frakcjach cząstek stałych emitowanych do środowiska pracy
i życia podczas eksploatacji pojazdów samochodowych, Frakcja wdychalna, torakalna
i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników, Zagrożenia zawodowe cytostatykami i środki prewencji, niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki,

-      zagrożeń elektromagnetycznych: Środowiskowe zagrożenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych – Profilaktyka, Międzynarodowe i krajowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy narażeniu na pola elektromagnetyczne i ich praktyczne stosowanie, Narażenie pracowników służb ratunkowych i mundurowych na pola elektromagnetyczne radiotelefonów, Radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-EMF) w miejscach ogólnodostępnych, Zagrożenia w placówkach diagnostyki obrazowej

-      wartości NDS i NDN czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych w środowisku pracy: 2 wydania poradnika Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2014 (wyd. IX) oraz wartości dopuszczalne 2016 (wyd. X)

-      czynników psychospołecznych: Empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy (monografia), Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Równowaga praca – życie. Problem czy wyzwanie? Poradnik, Kontrakt psychologiczny między pracownikiem a pracodawcą, Obciążenie wynikające z presji czasu – ocena i profilaktyka – pracowników starszych: Strategie motywowania pracowników starszych do kontynuowania pracy, Zdrowy styl życia – zalecenia dla pracowników starszych. Wyniki badań własnych, przykłady dobrych praktyk

-      fizjologii i higieny pracy, obciążeń termicznych oraz biomechaniki: Autonomiczna regulacja rytmu serca a wybrane czynniki środowiska pracy (monografia), Kompleksowa metoda oceny zagrożeń w środowisku termicznym, Procedura do oceny warunków występujących na stanowisku pracy w zmiennym w czasie środowisku termicznym, Obciążenie pracą umysłową na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych

-      osób niepełnosprawnych: Organizacja pracy młodych matek pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Przykłady dobrych praktyk, Dać szansę na rynku pracy. Reintegracja zawodowa osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową. Dobre praktyki

-      zagrożeń mięśniowo-szkieletowych: Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy (monografia), Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego powodowane przez momenty obrotowe powstające przy obsłudze maszyn ręcznych z napędem elektrycznym, Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej, Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

Zadanie 4.Z.25. Opracowane i wydane specjalistyczne wydawnictwa i materiały upowszechniające wiedzę z dziedziny bezpieczeństw pracy i ergonomii

-      ergonomii i promocji zdrowia: Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami, Co młody pracownik zatrudniony w budownictwie powinien wiedzieć o promocji zdrowia, Warunki i organizacja pracy dla osób z cukrzycą. Poradnik,
Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Poradnik, Zdrowy styl życia – zalecenia dla pracowników starszych

-      środków ochrony indywidualnej: Aktywne i pasywne optyczne filtry ochronne – zasada działania, podstawy konstrukcji, Skuteczność filtracji – klasyfikacja i badania filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO, Zasady bezpiecznego stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego wielokrotnego użycia przed bioaerozolem – wytyczne dla pracodawców i użytkowników, Komfort użytkowania – ocena i klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO, Program stosowania środków ochrony skóry i środków ochrony indywidualnej rąk przez pracowników przemysłu meblowego, Wymagania prawa w zakresie zapobiegania zagrożeniom w mikro- i małych przedsiębiorstwach produkcji mebli i wyrobów z drewna, Zalecenia dotyczące konstrukcji okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym, Samodzielne sprawdzanie możliwości równoczesnego stosowania przemysłowych hełmów ochronnych z odzieżą ochronną, środkami ochrony oczu i twarzy, środkami układu oddechowego, Dobór obuwia ochronnego przeznaczonego dla pracowników starszych w celu ograniczania ryzyka upadku w wyniku poślizgnięcia – wytyczne, Poprawa konstrukcji i funkcjonalności obuwia ochronnego przeznaczonego dla pracowników starszych w celu ograniczania ryzyka upadku w wyniku poślizgnięcia – zalecenia dla producentów

-      zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Resilience engineering w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, Wdrażanie koncepcji resilience engineering w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

-       poradniki dotyczące promowania i wdrażania zasad bhp: Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, Jak przygotować i przeprowadzić w przedsiębiorstwie kampanię dotyczącą bezpieczeństwa pracy

 

  • materiały sprawozdawcze z działalności Instytutu: Sprawozdanie z działalności CIOP-PIB w 2013, 2014, 2015 r., Raport z realizacji zadań i projektów badawczych programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” za lata 2011-2013 (II etap), 2014, 2015.
  • materiały informacyjne i upowszechniające wiedzę z dziedziny bhp i ergonomii oraz działalności Instytutu (ponad 30).

 

Wydawnictwa Instytutu były prezentowane na wszystkich konferencjach i seminariach organizowanych przez CIOP-PIB oraz podczas innych przedsięwzięć tego typu, w których uczestniczyli pracownicy Instytutu, a także na targach i wystawach branżowych.

Ofertę wydawniczą CIOP-PIB kierowano do krajowych bibliotek oraz księgarń, także internetowych. Wszystkie nowe wydawnictwa są prezentowane na stronie internetowej CIOP-PIB (www.ciop.pl).Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016