Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój kultury bezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez budowanie modelu systemowej współpracy nauki z przemysłem (S2B) w tym zakresie

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

 

W ramach działalności wdrożeniowej CIOP-PIB prowadzi wiele działań mających na celu szerokie upowszechnianie opracowań powstałych m.in. w wyniku realizacji programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Oprócz organizowania przedsięwzięć upowszechniających (kampanie, konferencje, seminaria, szkolenia, pikniki edukacyjne, konkursy czy kampanie), Instytut utrzymuje stały kontakt z przedsiębiorstwami, zapewniając im wsparcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz dostarcza rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. W tym celu prowadzi stałą współpracę z przedstawicielami tzw. struktur sieciowych Instytutu (np. Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy czy też sieć Regionalnych Ośrodków BHP). W ramach tych struktur podejmowane są zarówno przedsięwzięcia pozwalające Instytutowi upowszechniać dobre praktyki bhp w różnych gałęziach przemysłu, jak i pozyskiwane informacje umożliwiające inicjowanie opracowywania innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do poprawy warunków pracy w Polsce. Dane pozyskiwane z tych struktur sieciowych pozwalają również podejmować działania na rzecz celowego wspierania przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez budowanie modelu systemowej współpracy instytucji naukowych z podmiotami gospodarczymi.

Starając się zwiększać zainteresowanie MŚP kontaktami z nauką, wszystkie etapy realizacji niniejszego zadania zakładały przede wszystkim kontynuację działalności członków Sieci Ekspertów ds. BHP i firm należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, zwiększanie ich aktywności oraz organizowanie przedsięwzięć upowszechniających.

Ponieważ podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów ds. BHP jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promowanie w nich rozwiązań służących poprawie warunków pracy, wskaźnikiem zaangażowania członków Sieci jest m.in. liczba umów stałych i doraźnych na obsługę firm. W latach 2014–2016 Sieć Ekspertów miała podpisane umowy stałe i doraźne na obsługę średnio ok. 4,42 tys. firm rocznie, zatrudniających średnio rocznie ok. 184,2 tys. pracowników. W ciągu 3 lat wykonano ok. 11,95 tys. zleceń.

W celu utrzymania zakładanej liczebności Sieci Ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB i rozszerzania ich działalności prowadzono akcję promocyjną w internecie, a także w formie bezpośredniego kontaktu podczas targów i konferencji. W wyniku prowadzonych działań w tym czasie przyjęto do Sieci 4 nowych członków, a certyfikatów nie przedłużono na kolejne lata 8 Ekspertom (jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa w działalności Sieci). Obecnie Sieć liczy 46 członków.

W kolejnych etapach zadania w ramach programu podnoszenia kwalifikacji członków Sieci organizowano seminaria szkoleniowe dla członków Sieci. Łącznie zorganizowano 11 tego rodzaju (zwykle dwudniowych) szkoleń w 3 miastach (o 6 więcej niż zakładano).

 

Zadanie 4.Z.21. Seminaria szkoleniowe dla członków Sieci Ekspertów

 

Celami działalności Sieci jest nie tylko pozyskiwanie miarodajnych informacji co do potrzeb rynku, lecz także popularyzacja bezpieczeństwa pracy i podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w Polsce m.in. poprzez przedsięwzięcia niekomercyjne. Dlatego w ramach prowadzonej działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej Sieci Ekspertów na rzecz MŚP zorganizowano/współorganizowano:

  • 219 konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń jednorazowych bądź cyklicznych (w tym zaplanowane w zadaniu 6 seminariów szkoleniowych z obszaru bhp dla przedstawicieli MŚP)
  • współorganizowano 59 innych przedsięwzięć służących promowaniu bezpiecznych zachowań w miejscu pracy, na drodze oraz szkole.
  • W latach 2014–2016 w sprawozdaniach Ekspertów zadeklarowano udzielenie ok. 22,7 tys. konsultacji w skali kraju (drogą telefoniczną, mailową i przez kontakty bezpośrednie). W wyniku działań członków Sieci Ekspertów w latach 2014–2016:
  • przeprowadzono ponad 54,4 tys. ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe na ponad 24,4 tys. stanowisk pracy
  • zlikwidowano lub ograniczono zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy lub jej uciążliwością na ponad 25 tys. stanowisk pracy.

W każdym etapie zadania z uwagi na zmieniający się skład Sieci przygotowywano do druku i drukowano nową, aktualizowaną ulotkę Sieci (łączny nakład 1,5 tys. egz.). Opracowano też (aktualizowano) i wydawano poradnik ABC Pracodawcy 2016 (łączny nakład 1,5 tys. egz.). W celu promowania zadania opracowano też odpowiednie materiały informacyjne dotyczące realizowanego zadania – 2 ulotki, w tym jedną w jęz. angielskim (łączny nakład 1,5 tys. egz.).

W ramach koordynowania działalności struktur sieciowych funkcjonujących przy Instytucie oraz realizacji przedsięwzięć upowszechniających w czasie realizacji zadania zorganizowano 3 doroczne Konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

W tym też czasie prowadzono stałą rekrutację do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, przyjmując łącznie 13 przedsiębiorstw jako nowych członków Forum. Jednocześnie prowadzona weryfikacja aktywności członków dotychczasowych umożliwiła wręczenie firmom łącznie 77 wyróżnień kartami Liderów, w tym 19 kart zielonych, 18 srebrnych i 40 złotych (karty są odnawiane co 2 lata).

Oprócz wymienionych działań w 1. etapie realizacji zadania przeprowadzono ogólnopolskie badanie ilościowe aktywności i potrzeb przedsiębiorstw pod kątem współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzupełniające badanie jakościowe na ten temat. Wyniki tych badań wraz z dotychczasowymi doświadczeniami Instytutu w zakresie współpracy ze strukturami sieciowymi posłużyły do sformułowania możliwych sposobów skutecznej aktywizacji przedsiębiorstw do podejmowania współpracy nauki i przemysłu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaproponowane propozycje algorytmu postępowania zweryfikowano wśród członków struktur sieciowych. W ramach tych struktur podejmowane są zarówno przedsięwzięcia umożliwiające Instytutowi upowszechnianie dobrych praktyki bhp w różnych gałęziach przemysłu, jak i są pozyskiwane informacje pozwalające inicjować opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do poprawy warunków pracy w Polsce. Dane pozyskiwane z tych struktur sieciowych przyczyniają się również do podejmowania działań na rzecz celowego wspierania przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy przez budowanie modelu systemowej współpracy instytucji naukowych z podmiotami gospodarczymi.

Konsekwencją ww. działań było opracowanie internetowej platformy dobrych praktyk i wdrażania opracowań wykorzystywanych do poprawy bezpieczeństwa pracyumożliwiającej korzystanie z już istniejących rozwiązań oraz udostępnienie informacji wspomagających wdrażanie nowych. Po opracowaniu platformy w ramach zadania przeprowadzono wiele działań wpisujących się w kampanię informacyjną dotyczącą korzyści dla przedsiębiorstw z podejmowania współpracy typu S2B (nauki z przemysłem). Kampania dotyczyła zarówno popularyzacji tych zagadnień podczas przedsięwzięć tematycznych i upowszechniania ich w internecie, jak i promocji przygotowywanego portalu dotyczącego wdrażania i upowszechniania innowacyjnych opracowań związanych z bhp. Zaproponowane rozwiązania zweryfikowano wśród przedstawicieli przedsiębiorstw.

Promując realizowane zadanie, przygotowano 6 publikacji.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016