Wykaz Projektów
Streszczenie

Wspieranie działań związanych z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez upowszechnianie informacji przez Polskie Krajowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS)

Kierownik projektu: mgr Barbara Szczepanowska

Streszczenie projektu:

 

Celem realizacji prac w ramach zadania była kontynuacja i rozszerzanie prac w zakresie działalności informacyjnej i upowszechniania problematyki bezpieczeństwa i dobrego zdrowia w pracy przez Polskie Krajowe Centrum Informacji o BHP (CIS), a także rozwijanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie ułatwiającej m.in. wykorzystanie zagranicznych źródeł informacji, głównie MOP (dział LABADMIN/OSH) oraz międzynarodowej sieci instytucji związanych z bhp.

W ramach realizacji zdania wspomagano prace krajowych specjalistów bhp i innych zainteresowanych, zapewniając dostęp i upowszechniając w kraju zagraniczne materiały informacyjne i wydawnictwa. Pozyskano z zagranicy ok. 2,5 tys. egz. dokumentów drukowanych (książek, raportów z działalności i badań, numerów czasopism, materiałów informacyjno-promocyjnych) oraz baz danych na płytach DVD. Wybrane wydawnictwa opracowywano i upowszechniano wśród uczestników szkoleń CIOP-PIB oraz przekazywano do biblioteki CIOP-PIB. Pozyskane informacje upowszechniano w formie elektronicznego serwisu internetowego CIOP-PIB, a wybrane informacje zagraniczne przesłano do ok. 6 tys. użytkowników. Uczestniczono w opracowywaniu baz danych biblioteki, przekazywano informacje do mediów i prowadzono inne działania informacyjne.


Uczestniczono w krajowej kampanii upowszechniającej Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia), a także upowszechniano informacje związane z tematami ustalonymi na dany rok przez MOP i ITUC. Współpracowano z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zarówno pozyskując, jak i upowszechniając informacje. Pozyskiwano także materiały drukowane zagraniczne związane ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, głównie z MOP (ok. 1 tys. egz. wydawnictw materiałów promocyjnych). Przetłumaczono na język polski 3 plakaty i raporty MOP, które zamieszczono na stronach Dnia w portalu MOP. Wspierano organizatorów wydarzeń związanych z Dniem, m.in. coroczne posiedzenia ROP i towarzyszące mu konferencje (ok. 300 osób). Informacje w formie elektronicznej przekazano do ok. 6 tys. osób. Materiały przekazano do m.in. firm, instytucji, organizacji związkowych, szkół. Informacje zamieszczano także w portalu CIOP-PIB oraz w prezentacjach na konferencjach poświęconych tym zagadnieniom.

Kontynuowano współpracę krajową z instytucjami związanymi z tematyką bhp, pozyskując od nich informacje i przesyłając im informacje elektroniczne. Upowszechniano informacje o zagranicznych źródłach informacji, bazach danych, portalach m.in. MOP, instytucji członkowskich sieci CIS. Popularyzowano tematykę bezpiecznej i zdrowej pracy wśród szerokiego grona odbiorców zajmujących się zawodowo i naukowo tą problematyką, a także pracowników naukowych. Uczestniczono w pracach Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, a także współpracowano z sekcją polską i zarządem Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy.

Rozwijano współpracę międzynarodową z MOP, m.in. z działem LABADMIN/OSH, Biblioteką ILO, a także z innymi Centrami i pokrewnymi instytucjami zagranicznymi. Upowszechniano za granicą krajowe informacje i materiały, m.in. uczestnicząc w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji, w tym MOP. Kontynuowano współpracę z MOP w pracach dotyczących baz danych (legislacyjną bazą LEGOSH, bazą COUNTRY PROFILES on OSH), witryną światowej sieci centrów, a także twórcami brytyjskiego portalu OSHWORLD. Do upowszechniania krajowych informacji wykorzystywano także anglojęzyczną witrynę Krajowego Centrum. Opracowano krótkie teksty informacyjne o krajowych wydarzeniach, zamieszczane w brytyjskim portalu OSHWORLD i witrynie LABADMIN/OSH MOP. Opracowano i przekazano do MOP 3 anglojęzyczne raporty z działalności CIOP-PIB w latach 2014–2016. Upowszechniano także krajowe informacje i materiały za granicą, a także pozyskiwano materiały i informacje, biorąc udział
w 7 wydarzeniach zagranicznych.

 

Zadanie 4.Z.18. Fragment strony głównej witryny Polskiego Krajowego Centrum (CIS)

 

W ramach zadania prowadzono dalsze działania w zakresie anglojęzycznej bazy danych polskiego piśmiennictwa OSH-BHP (udostępnionej m.in. w ramach portalu MOP oraz CIOP-PIB). Rozszerzono jej zawartość o ponad 450 analiz dokumentacyjnych (obecnie ok. 2,8 tys. rekordów), prowadzono weryfikację bazy i aktualizowano wybrane rekordy. Promowano tę bazę w kraju i za granicą, m.in. w ramach prezentacji na krajowych konferencjach.

Wyniki realizacji zadania przedstawiono w 15 artykułach i publikacjach w wydawnictwach zwartych (11 krajowych i 4 zagranicznych). Upowszechniano je także podczas krajowych konferencji w formie referatów (do druku) i prezentacji (udostępnianych w internecie). Wyniki zadania przedstawiono na 7 konferencjach krajowych oraz 1 międzynarodowej.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016