Wykaz Projektów
Streszczenie

Prowadzenie działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA)

Kierownik projektu: mgr Wioletta Klimaszewska

Streszczenie projektu:

 

Celem realizacja zadania była kontynuacja wieloletniej współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i spełnianie roli Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA. Rezultaty współpracy z EU-OSHA były skierowane do użytkowników krajowych i dostosowane do ich potrzeb oraz umożliwiały utrzymanie kontaktów eksperckich i organizacyjnych ze środowiskiem międzynarodowym.

Realizacja zadania w latach 2014–2016 obejmowała 3 podstawowe obszary: koordynowanie prac Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA (KSP KPC), zorganizowanie polskich edycji ogólnoeuropejskich kampanii informacyjnych oraz innych przedsięwzięć upowszechniających tematykę bezpieczeństwa pracy.

W ramach współpracy z Krajową Siecią Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA, w której skład wchodzi 37 instytucji, firm i organizacji, zorganizowano 6 spotkań, połączonych z warsztatami i wykładami dot. aktualnie prowadzonych kampanii informacyjnych. Uczestników KSP włączano w przedsięwzięcia kampanii związane z organizacją konferencji i seminariów, upowszechnianiem materiałów informacyjnych, promowaniem przesłania danej kampanii w środowiskach pracowników, pracodawców, studentów itp. Szczególną uwagę zwracano na kwestie trójstronności i udziału przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i strony rządowej w działaniach związanych ze współpracą z EU-OSHA. Utrzymywano bieżące kontakty i realizowano także wspólne, pozaplanowe przedsięwzięcia dot. bezpieczeństwa pracy.

Na potrzeby informowania o działalności KPC i KSP prowadzono stronę internetową KPC EU-OSHA dostępną z głównej strony internetowej CIOP-PIB.

Zorganizowano dwie kampanie informacyjne, będące krajowymi edycjami kampanii ogólnoeuropejskich: kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” w latach 2014–2015 i pierwszą części kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaplanowanej na lata 2016–2017. Odbyło się wiele wydarzeń upowszechniających i edukujących w ramach promocji kampanii, np.: konferencje, seminaria i warsztaty, dystrybucja materiałów informacyjnych, upowszechnianie przesłania kampanii za pośrednictwem stron internetowych i portalu społecznościowego Facebook.

W ramach obu kampanii zorganizowano ok. 40 wydarzeń: konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań połączonych z prezentacją kampanii, spotkań prasowych. Łącznie w wydarzeniach organizowanych w latach 2014–2015 w ramach kampanii „Stres w pracy…” wzięło bezpośredni udział około 2500 uczestników, a w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie…” w wydarzeniach, które odbyły się w 2016 r., wzięło udział ok. 2670 uczestników.

W wyniku spotkań prasowych i nagłaśniania przekazu kampanii w prasie tradycyjnej i internecie ukazało się około 110 artykułów i informacji prasowych na temat kampanii „Stres w pracy…” i ok. 60 na temat kampanii „Bezpieczni na starcie…”

W 2014 r. spot reklamujący kampanię był emitowany w autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie i Wrocławiu (szacowany zasięg to 80 tys. osób), a w 2015 r. na monitorach LCD w 64 placówkach medycznych firmy Lux-Med w 13 miastach w Polsce i miało go okazję go zobaczyć około 300 tys. osób odwiedzających te placówki.

Podczas organizacji kampanii nt. stresu zawodowego upowszechniano ponad 75 tys. egz. materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki, broszury) oraz ponad 11 tys. szt. materiałów promocyjnych;. podczas kampanii „Bezpieczni na starcie…” 42 tys. egz. materiałów informacyjnych i 2 tys. szt. materiałów promocyjnych.

Prowadzono współpracę z partnerami kampanii, którymi były firmy i organizacje zaangażowane w upowszechnianie przesłania kampanii i dystrybucję materiałów informacyjnych. Kampania „Stres w pracy…” zgromadziła grono 80 partnerów, natomiast kampania „Bezpieczni na starcie...” w pierwszym roku jej realizacji 34 partnerów.

 

Zadanie 4.Z.17. Plakaty kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” i „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”


Zorganizowano dwie edycje Konkursu Dobrych Praktyk, rozstrzygnięto je na poziomie krajowym i przekazano wybrane wnioski na poziom ogólnoeuropejski.

Utworzono i prowadzono witryny internetowe dla kampanii: http://stres.ciop.pl i http://bezpieczni.ciop.pl oraz strony kampanii w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/streswpracy/, https://www.facebook.com/bezpieczninastarcie/.

W ramach innych przedsięwzięć upowszechniających tematykę bezpieczeństwa pracy zorganizowano 2 wystawy i 13 pokazów filmowych, połączonych z dyskusjami ekspertów. Wykorzystane fotografie i filmy były rezultatem konkursów organizowanych przez EU-OSHA w latach 2013–2015.

Ponadto prowadzono bieżącą współpracę z EU-OSHA i siecią krajowych punktów centralnych, uczestniczono w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami EU-OSHA i w seminariach tematycznych, nominowano ekspertów CIOP-PIB do udziału w seminariach specjalistycznych.

Opublikowano 8 artykułów prasowych o charakterze upowszechniającym i informacyjnym w mediach tradycyjnych i elektronicznych, przygotowano i przedstawiono 18 prezentacji na konferencjach i seminariach krajowych.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016