Wykaz Projektów
Streszczenie

Doskonalenie funkcjonalności systemu informacji naukowo-technicznej z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii (baza ALEPH-CIOP-PIB)

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było uzupełnienie i usprawnienie działania komputerowej bazy ALEPH-CIOP-PIB zawierającej opisy dokumentów z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Baza ALEPH-CIOP-PIB składa się z 7 baz: Książki, Czasopisma, Artykuły z czasopism, Prace naukowo-badawcze, Sprawozdania, Dokumenty Elektroniczne oraz Materiały informacyjne, które odzwierciedlają profil księgozbioru biblioteki Instytutu.

Do bazy ALEPH-CIOP-PIB wprowadzono ponad 4500 nowych rekordów. Rozbudowano m.in. bazę Artykuły z czasopism (baza liczy aktualnie ponad 7000 rekordów). Za pośrednictwem systemu ALEPH udostępniono ponad 1400 dokumentów w wersji elektronicznej. Równolegle przeprowadzano weryfikację i wprowadzano poprawki w opisach dokumentów zarejestrowanych wcześniej w bazie.

Prowadzono także prace związane z aktualizacją i weryfikacją strony internetowej biblioteki. Kontynuowano umieszczanie na stronie Instytutu, w głównym Menu, comiesięcznych wykazów Nabytkibiblioteki oraz informacji (w formie opisu bibliograficznego) o zakupionych nowościach wydawniczych i ciekawych artykułach ze specjalistycznych czasopism w sekcji Polecamyw banerze Do przeczytania”.

Na bieżąco uaktualniano udostępnione w zakładce Nowościspisy treści wybranych reprezentatywnych dla dziedziny bhp 12 czasopism polskich. W banerze Nowościumieszczono również opracowane przez Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji 3 kolejne numery Bibliograficznych Zeszytów Tematycznych (nr 8, 9 i 10). Zeszyty nr: 8. oraz 10. poświęcono tematyce ryzyka zawodowego, zeszyt nr 9. dotyczy problematyki starszych pracowników.
Zeszyty opracowano na podstawie polskojęzycznychwydawnictw zwartych oraz artykułów z wybranych czasopism dostępnych w bibliotece CIOP-PIB. Nakład każdego Zeszytu to ok. 1000 egz. Zeszyty są udostępniane w bibliotece oraz dołączane do materiałów informacyjnych rozpowszechnianych podczas organizowanych przez Instytut konferencji, seminariów i szkoleń. Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie internetowej biblioteki.

Prace związane z systematycznym powiększaniem zasobu elektronicznego katalogu biblioteki przy jednoczesnym jego weryfikowaniu i usprawnianiu działania oraz uaktualnianie strony internetowej biblioteki przyniosły wymierne efekty w postaci zwiększenia grona użytkowników biblioteki o kolejnych odbiorców. Do grona instytucji – użytkowników w latach 2014–2016 roku dopisano kolejne 40 placówek. Pełna lista to 238 instytucji. W ciągu 3 lat z bazy systemu ALEPH skorzystało ponad 220 tys. użytkowników.

W celu zabezpieczenia danych kontynuowano tworzenie cyklicznych kopii bezpieczeństwa zawartości bazy danych Oracle i backup wszystkich plików konfiguracyjnych systemu ALEPH. Przeprowadzano także proces monitorowania poszczególnych sesji użytkowników korzystających z systemu. Na potrzeby Systemu Informacji o Pracach Naukowo-Badawczych SYNABA wykonano ok. 200 opisów zakończonych prac naukowo-badawczych pracowników Instytutu.

Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi obejmowała udział w spotkaniach oraz kontakty robocze z użytkownikami systemu ALEPH (PolALEPH, IGeLU), z bibliotekami reprezentującymi środowiska akademickie, z firmą ALEPH Polska, krajowym przedstawicielem firmy Ex Libris – producentem oprogramowania dla bibliotek.

Poniżej przedstawiono przykładowy rekord w bazie ALEPH-CIOP-PIB dla artykułu z czasopisma Prewencja i Rehabilitacja.

 

Zadanie 4.Z.12. Przykładowy rekord w bazie ALEPH-CIOP-PIB dla artykułu z czasopisma Prewencja i Rehabilitacja

 

Wyniki zadania upowszechniono na 1 konferencji krajowej oraz w 1 artykule w czasopiśmie o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016