Wykaz Projektów
Streszczenie

Materiały multimedialne do kształtowania kultury bezpieczeństwa z uwzględnieniem stosowania środków ochrony indywidualnej wśród dzieci i młodzieży

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

 

Aby uchronić dziecko przed skutkami rożnego rodzaju zagrożeń, należy wyposażać je od najmłodszych lat w kompetencje umożliwiające stopniowe wdrażanie przyswajanych zasad bezpieczeństwa. Kształtowanie w dziecku kultury bezpieczeństwa wymaga ciągłego wspierania tego procesu przez właściwą edukację na wszystkich poziomach nauczania. Podjęte zadanie wpisuje się w realizowaną od wielu lat misję CIOP-PIB w zakresie nauczania i kształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy począwszy od etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Celem 1. etapu zadania było opracowanie ramowego zakresu multimedialnych materiałów edukacyjnych, celem 2. etapu – opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych z elementami gry interaktywnej oraz ich weryfikacja poprzez pilotażowe ćwiczenia praktyczne dzieci (w wieku 6-7 lat) według założonych scenariuszy.

W ramach zadania dokonano przeglądu potencjalnych zagrożeń dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ich środowisku życia oraz rozwiązań w zakresie edukacji związanej z bezpieczeństwem. Z uwzględnieniem podstawy programowej pierwszych klas szkoły podstawowej ustalono zakres tematyczny materiałów edukacyjnych.

W celu wytypowania aktywizującej formy przekazu oraz metody sprawdzania stopnia opanowania treści przekazywanych w opracowywanych materiałach edukacyjnych przeprowadzono analizę zdolności poznawczych i uczenia się dzieci. Analiza roli i znaczenia multimediów w procesie kształcenia została wykorzystana do opracowania struktury multimedialnych materiałów edukacyjnych. Przyjęto, że będą one miały strukturę wyodrębnionych paneli tematycznych, składających się z dwóch głównych części:

-       filmu edukacyjnego, wprowadzającego w tematykę danego panelu, z inscenizacją tematycznych scenek sytuacyjnych

-       gier komputerowych utrwalających i sprawdzających poziom opanowanej wiedzy i umiejętności.

Do przekazu treści merytorycznych przyjęto atrakcyjną dla dzieci formułę inscenizacji z udziałem postaci Gucia (lalka typu muppet) w roli „dociekliwego” odbiorcy treści edukacyjnych i Poli, opiekunki i przyjaciółki Gucia.

Zaprojektowano i wykonano strukturę aplikacji komputerowej oraz utworzono oprogramowanie menu nawigacyjnego materiałów multimedialnych. Wyznaczono cele edukacyjne i sporządzono scenariusze poszczególnych paneli tematycznych. Na ich podstawie wykonano multimedialne materiały edukacyjne i odpowiadające im pakiety gier komputerowych:

-       „Bezpieczna jazda na rowerze”

-       „Jak bezpiecznie używać urządzeń elektrycznych”

-       „Bezpieczne i niebezpieczne substancje chemiczne”

-       „Ciepło, cieplej, gorąco!”

Po przeprowadzonej weryfikacji w zakresie merytorycznym i funkcjonalnym (warsztaty i ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i dzieci w wieku 6–7 lat) multimedialne materiały edukacyjne zostały zarejestrowane elektronicznie i wydane na 100 płytach DVD.

Opracowano projekt i wykonano ulotki promujące multimedialne materiały edukacyjne
(w formie elektronicznej i 100 egz. drukiem) do przekazania (w tym pocztą elektroniczną) do szkół podstawowych i placówek przedszkolnych.

 

Zadanie 4.Z.09. Graficzny projekt okładki multimedialnych materiałów edukacyjnych

W ramach działań upowszechniających wyniki zadania przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli pn. „Opiniowanie i weryfikacja multimedialnych materiałów edukacyjnych do kształtowania kultury bezpieczeństwa” (ocenę materiałów przeprowadzono metodą ankietową).

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016