Wykaz Projektów
Streszczenie

Multimedialne pomoce dydaktyczne uświadamiające ryzyko związane z zagrożeniami mechanicznymi do wykorzystania w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Kierownik projektu: mgr inż. Jakub Terczyński

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było wykonanie wizualizacji komputerowych zagrożeń mechanicznych występujących w szkołach podstawowych i gimnazjach. Stworzone wizualizacje będą miały za zadanie poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez zobrazowanie im możliwych zagrożeń w ich środowisku szkolnym. Wykorzystanie wizualizacji komputerowych będzie skutecznym uzupełnieniem prowadzonych szkoleń BHP.

W 1. etapie zadania zebrano dane o wypadkach, które wydarzyły się w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wykorzystano do tego celu dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Statystycznej Informacji Oświatowej za lata 2013–2014. Przeprowadzono ich analizę, wykorzystując opis tabelaryczny i graficzną prezentację wyników. Celem analizy było wyselekcjonowanie najbardziej typowych i najczęściej występujących zdarzeń wypadkowych w placówkach oświatowych. Na podstawie analizy wybrano łącznie 10 wypadków do wizualizacji. Do wybranych wypadków opracowano scenariusze wizualizacji. Przebieg wypadków zilustrowano na scenopisach obrazkowych pokazujących każde ujęcie. Na ich podstawie stworzono listę pomieszczeń, miejsc na terenie szkoły i obiektów, których trójwymiarowe modele będą potrzebne do przygotowania wizualizacji. Wybrane komputerowe modele budynków i obiektów opracowano w programie do grafiki trójwymiarowej Blender. Wynikiem końcowym realizacji 1. etapu zadania był wstępny projekt wirtualnego modelu środowiska szkoły, które było wykorzystane w tworzeniu wizualizacji wypadków w dalszym etapie.

W 1. etapie realizacji zadania ustalono, że do wykonania ujęć filmowych w wizualizacjach wypadków będzie potrzebne urządzenie kontrolujące precyzyjnie ruch kamery. Wobec tego zaprojektowano konstrukcję takiego urządzenia. Na początku 2. etapu zadania przygotowano pracę dotyczącą zastosowania zaprojektowanego urządzenia w realizacji wizualizacji.

W 2. etapie zadania na podstawie zweryfikowanych przez nauczycieli scenariuszy wypadków opracowano trójwymiarowe komputerowe modele elementów wyposażenia szkoły przy użyciu programu Blender oraz opracowano animacje przy użyciu techniki motion capture.

Na podstawie przygotowanych scenariuszy zostało wykonanych 5 multimedialnych wizualizacji wspomagających szkolenia uczniów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prezentujących sytuacje wypadkowe występujące w szkole. Wizualizacje wykonano w technice filmów w wirtualnej rzeczywistości 360 stopni. W następnym kroku opracowano materiały szkoleniowe i informacyjne oraz przeprowadzono seminaria dla ponad 60 nauczycieli, gdzie oprócz prezentacji przekazano ulotki przygotowane w formie papierowej i materiały informacyjne w formie elektronicznej. Po zakończeniu seminarium nauczyciele wypełniali ankiety oceniające wizualizacje i materiały.

92% osób uznało, że zaprezentowane wizualizacje za nie wymagają zmian, a 96% uznało materiały informacyjne w formie ulotek za niewymagające zmian. Również zdecydowana większość ankietowanych osób (88%) stwierdziła, że zdobyta wiedza z zakresu szkoleń BHP z wykorzystaniem multimedialnych wizualizacji jest przydatna i może być zastosowana w praktyce. Wyniki przeprowadzonych seminariów szkoleniowych były podstawą do przygotowania ostatecznej wersji wizualizacji zdarzeń wypadkowych.

Opracowane materiały szkoleniowe zawierające wizualizacje oraz ulotki planuje się przekazać nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów. Planuje się również upowszechnienie wyników zadania poprzez umieszczenie opracowanych wizualizacji na stronach internetowych CIOP-PIB.

Wyniki zadania upowszechniono w 2 publikacjach o zasięgu krajowym i zaprezentowano na 2 konferencjach międzynarodowych.Jednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016