Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie narzędzi wspomagających wykorzystywanie behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach (w tym w MŚP), na przykładzie wybranych przedsiębiorstw o podwyższonym wskaźniku wypadkowości

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem zadania było przygotowanie innowacyjnych metod wsparcia działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa (w tym MŚP) na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

W ramach realizacji przyjętego celu przeprowadzono identyfikację behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy stosowanych w przedsiębiorstwach i utworzono bazę tych metod (w wersji elektronicznej) wraz z materiałami informacyjnymi z tego zakresu. Baza składa się z 13 pozycji (przykładów działań) podzielonych na 4 typy działań. Materiały te udostępniono w Internecie w portalu CIOP-PIB www.ciop.pl, w utworzonym serwisie internetowym „Bezpieczeństwo behawioralne”.

Opracowano autorski kwestionariusz i przeprowadzono ankietowe badanie poziomu wiedzy z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy (na próbie małych, średnich i dużych firm). W badaniu wzięło udział 150 przedstawicieli przedsiębiorstw z całej Polski. Wyniki badania wskazały na konieczność m.in. zachęcania przedstawicieli przedsiębiorstw do rejestrowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych, promowania zalet stosowania nagród za bezpieczne zachowania i prawidłowego sposobu nagradzania za bezpieczne zachowania oraz skupienia się na zachowaniach pracowników i ich wpływie na kolegów i współpracowników. Wyniki badania wskazały ponadto, że dla przedstawicieli małych firm najważniejszym źródłem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy są koledzy i współpracownicy, a głównym czynnikiem mającym wpływ na zachowanie pracowników jest zachowanie przełożonego. Spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw to w małych firmach najrzadziej byli nagradzani pracownicy za bezpieczne zachowania w miejscu pracy i najczęściej karani za zachowania niebezpieczne.

Z wykorzystaniem wyników badań opracowano narzędzia wspomagające wdrażanie behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy – 2 ulotki: „Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy. Zachęty i nagrody dla pracowników” i „Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy. Wprowadzenie do tematyki”, poradnik dobrych praktyk pt. „Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach” oraz listę kontrolną.

Opracowane narzędzia zostały poddane weryfikacji podczas 3 seminariów dla przedstawicieli przedsiębiorstw, w tym małych i średnich (16 listopada 2015 r., Toruń; 26 listopada  2015 r., Łomża; 1 grudnia 2015 r., Radom). W seminariach uczestniczyło 105 uczestników – pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracowników służby bhp. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji wskazały, że opracowane materiały (narzędzia wspomagające) zostały ocenione jako przydatne w prowadzeniu działań służących poprawie bezpieczeństwa pracy

w przedsiębiorstwach, a informacje i materiały przekazane podczas seminariów przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczestników seminariów z zakresu nowoczesnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy.

Ostateczne wersje opracowanych narzędzi wspomagających (2 ulotek i poradnika dobrych praktyk) wydano w wersji drukowanej, w nakładzie po 500 egz. każdy. Dodatkowo opracowano i wydano drukiem materiał informacyjny pt. „System Wsparcia Pracowników”, który stanowi dodatek do poradnika dobrych praktyk (50 egz.).

Uruchomiono serwis internetowy z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy. W serwisie umieszczono m.in. materiały informacyjne opracowane w ramach zadania, wyniki przeprowadzonych badań oraz treść artykułów dotyczących behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. serwis odwiedziło ponad 16 tys. osób.

Zorganizowano 3 pilotażowe szkolenia pt. „Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach” z zakresu wykorzystywania opracowanych narzędzi w przedsiębiorstwach. Celem szkoleń było pokazanie zalet programów behawioralnych i przygotowanie przedsiębiorstw do wykorzystywania tych metod do ograniczenia ryzykownych zachowań pracowników. W szkoleniach uczestniczyły 62 osoby – pracownicy, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy służby bhp.

 

 

Zadanie 4.Z.02. Szkolenia pt. „Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach”

 

Zorganizowano konferencję pt.: „Doskonalenie zarządzania BHP i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy” (19-20 października 2016 r., Międzyzdroje), w której uczestniczyło 122 przedstawicieli przedsiębiorstw. W programie konferencji zaprezentowano m.in.  5 przykładów projektów behawioralnych, realizowanych w przedsiębiorstwach należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Przygotowano także 3 artykuły dotyczące behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy oraz 1 notatkę prasową. W ramach upowszechniania wyników zadania 2 artykuły umieszczono na naukowych platformach społecznościowych www.academia.edu oraz www.researchgate.net. Z artykułami zapoznało się prawie 400 osób.

Przygotowano 20 referatów i wystąpień, które przedstawiono na krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, szkolenia i spotkaniach.

Dodatkowo wykorzystano wyniki zadania do wdrażania programów behawioralnych w Grupie Ożarów S.A. (2015-2016 r.) i w Wydziale Energetyki PKN ORLEN S.A. (2016 r.). Po zakończeniu realizacji zadania jego wyniki będą wykorzystywane do rozwijania Systemu Wsparcia Pracowników w Wydziale Energetyki PKN ORLEN S.A. oraz do opracowania i wdrażania programu kształtowania zachowań bezpiecznych w Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o.

 Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016