Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji CIOP-PIB jako akredytowanej jednostki certyfikującej wyroby

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Stefko

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania był rozwój i utrzymanie kompetencji CIOP-PIB jako akredytowanej jednostki certyfikującej wyroby.

Działania realizowane w kolejnych etapach zadania obejmowały doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania w Ośrodku Certyfikacji CIOP-PIB, w szczególności aktualizację dokumentacji systemu w zakresie certyfikacji dobrowolnej (Księga Jakości, procedury organizacyjne, program certyfikacji) oraz realizację działań, w tym korygujących i zapobiegawczych wynikających z ustaleń podczas przeglądu zarządzania, audytów wewnętrznych oraz oceny przez Polskie Centrum Akredytacji, a także na podstawie informacji pozyskanych od klientów Instytutu.

Z uwagi na zmiany organizacyjne w CIOP-PIB polegające na zakończeniu działalności Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w Warszawie i powołaniu z dniem 1 lutego 2015 r. Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych (SO) w Łodzi, w ramach realizacji 2. etapu zadania dostosowano system zarządzania w zakresie certyfikacji dobrowolnej w Instytucie jako jednostce certyfikującej wyroby do zmian organizacyjnych oraz do wymagań nowej normy dotyczącej jednostek certyfikujących wyroby tj. PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Powołano również nową Radę Zarządzającą przy CIOP-PIB jako jednostce certyfikującej indywidualne środki ochronne i robocze, będącą mechanizmem chroniącym bezstronność realizowanych procesów certyfikacji.

Od 2015 r. certyfikacja na zgodność z dokumentem normatywnym w zakresie indywidualnych środków ochronnych i roboczych jest realizowana przez Ośrodek Certyfikacji SO w Łodzi w odniesieniu do następujących wyrobów: odzież robocza, tkaniny przeznaczone na odzież roboczą oraz ochronną, tekstylia dla służby zdrowia (niezaliczane do wyrobów ochronnych i medycznych), śpiwory, okulary przeciwsłoneczne, oprawki i soczewki okularowe, materiały przeznaczone do produkcji rękawic ochronnych, materiały i elementy konstrukcyjne stosowane w obuwiu, linowe i szynowe systemy kotwiczące.


W ramach zadania realizowano następujące działania:

  • analizowano zagrożenia, które mogą wpływać na bezstronność realizowanych procesów certyfikacji na zgodność z dokumentem normatywnym i podejmowano działania w celu ich eliminowania lub ograniczania
  • potwierdzano bezstronność prowadzonych procesów certyfikacji opiniami wydanymi przez Radę Zarządzającą
  • doskonalono kompetencje pracowników zaangażowanych w procesy certyfikacji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także udział w konferencjach tematycznych
  • potwierdzano prawidłowość funkcjonowania Ośrodka Certyfikacji oraz realizowanych w nim procesów certyfikacji dobrowolnej i spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne – oceny Polskiego Centrum Akredytacji w siedzibie Instytutu, jak również podczas kontroli warunków organizacyjno-technicznych realizowanych przez przedstawicieli CIOP-PIB u producentów wyrobów
  • analizowano i doskonalono funkcjonowanie systemu zarządzania w Ośrodku Certyfikacji na podstawie przeglądów zarządzania organizowanych przez Najwyższe Kierownictwo Instytutu
  • promowano działalność w zakresie certyfikacji dobrowolnej na zgodność z dokumentem normatywnym podczas seminariów, szkoleń, konferencji, m.in. corocznego seminarium branżowego COATS PRO dla producentów materiałów, odzieży, rękawic i obuwia, targów SAWO w Poznaniu, targów A+A w Düsseldorfie, konferencji tematycznych z udziałem przedstawicieli CIOP-PIB oraz poprzez aktualizację materiałów informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu.


W ramach realizacji zadania doskonalono kompetencje CIOP-PIB jako jednostki certyfikującej indywidualne środki ochronne i robocze. Potwierdzeniem tych kompetencji jest utrzymana akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 018 dla CIOP-PIB, wskazująca na spełnienie wymagań akredytacyjnych i wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 (Certyfikat Akredytacji nr AC 018 z dnia 07.09.2015 r. oraz znowelizowane wydania dokumentu pn. „Zakres Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 018” – aktualne wydanie 12 z dnia 03.10.2016 r.).

Potwierdzone kompetencje CIOP-PIB jako jednostki certyfikującej wyroby umożliwiło realizowanie procesów certyfikacji dobrowolnej na zgodność z dokumentem normatywnym, w wyniku których wydano certyfikaty zgodności (w 2014 r. – 20 certyfikatów, w 2015 r. – 15 oraz w 2016 r. – 8 certyfikatów). Nad wydanymi certyfikatami zgodności CIOP-PIB sprawuje nadzór zgodnie z zasadami opisanymi w programie certyfikacji PR-PCW-01 „Certyfikacja wyrobów w trybie dobrowolnym”.

 Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016