Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój kompetencji jednostki notyfikowanej w zakresie oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wsparcie Ministerstwa Gospodarki w procesie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Stefko

Streszczenie projektu:

Celem zadania był rozwój kompetencji CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej w zakresie oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wsparcie Ministerstwa Rozwoju (wcześniej Ministerstwa Gospodarki) w procesie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG.

Działania realizowane na wszystkich etapach zadania obejmowały doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania w Ośrodku Certyfikacji CIOP-PIB, w szczególności:

 

  • aktualizację dokumentacji systemu (Księga Jakości, procedury organizacyjne, programy certyfikacji) – aktualizacja w 2014 r., 2015 r., 2016 r.
  • realizację działań, w tym korygujących i zapobiegawczych wynikających z ustaleń podczas przeglądu zarządzania, audytów wewnętrznych, informacji zwrotnych od klientów i stron zainteresowanych oceną zgodności – realizacja działań w 2014 r., 2015 r., 2016 r.

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Instytucie wprowadzonymi na mocy Zarządzenia nr 14/2014 Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 1 grudnia 2014 r., zmieniającego Regulamin organizacyjny Instytutu, została zakończona działalność Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w Warszawie, a został powołany Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych w Łodzi.

W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w Instytucie, w ramach realizacji 2. etapu zadania dostosowano funkcjonujący system zarządzania w odniesieniu do oceny zgodności oraz jego dokumentację do nowych warunków organizacyjnych, jak również uwzględniono spełnienie odpowiednich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 dotyczącej jednostek certyfikujących wyroby.


W ramach zadania realizowano następujące działania:

  • analizowano zagrożenia, które mogłyby wpływać na bezstronność realizowanych procesów oceny zgodności i podejmowano działania w celu ich eliminowania lub ograniczania
  • potwierdzano bezstronność prowadzonych procesów oceny zgodności opiniami wydanymi przez Radę Zarządzającą
  • potwierdzano prawidłowość funkcjonowania Ośrodka Certyfikacji oraz realizowanych w nim procesów oceny zgodności audytami wewnętrznymi
  • analizowano funkcjonowanie systemu zarządzania w Ośrodku Certyfikacji na podstawie przeglądów zarządzania organizowanych przez Najwyższe Kierownictwo Instytutu
  • doskonalono kompetencje pracowników zaangażowanych w procesy oceny zgodności poprzez ich udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących zagadnień związanych z oceną zgodności na forum krajowym i europejskim, w szczególności w spotkaniach grup pionowych i Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych oraz w warsztatach zorganizowanych przez Komisję Europejską na temat zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425, a także poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych
  • współpracowano z jednostkami notyfikowanymi Unii Europejskiej oraz jednostkami krajowymi (CIOP-PIB pełni funkcję koordynatora prac Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG)
  • współpracowano z Ministerstwem Rozwoju (wcześniej Ministerstwem Gospodarki) w zakresie związanym z nowelizacją dyrektywy 89/686/EWG, w tym uzgadniano opinie oraz projekty stanowisk Rzeczpospolitej Polskiej prezentowane na spotkaniach Grupy Roboczej WG działającej przy Komisji Europejskiej
  • promowano działalność w zakresie oceny zgodności podczas seminariów, szkoleń, konferencji z udziałem przedstawicieli pracowników CIOP-PIB (m.in. wygłoszenie referatów podczas VII edycji seminarium branżowego COATS PRO, seminarium zorganizowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Konferencji Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX, IV Konferencji „Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie” zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi) oraz poprzez aktualizację materiałów informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, a także przygotowanie publikacji do miesięczników „Problemy Jakości” i „Bezpieczeństwo Pracy”).

 

W wyniku działań przeprowadzonych w ramach zadania potwierdzono kompetencje CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej nr 1437 m.in. w obszarze dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej nr 89/686/EWG, co z kolei umożliwiło zrealizowanie procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, które zakończyły się wydaniem certyfikatów oceny typu WE (w 2014 r. – 177 certyfikatów, w 2015 r. – 152 certyfikaty, w 2016 r. – 199 certyfikatów). Realizacja zadania umożliwiła także kontynuowanie współpracy z producentami środków ochrony indywidualnej w zakresie prowadzonych kontroli produkowanych środków zaliczanych do kategorii III, według artykułu 11A i 11B dyrektywy 89/686/EWG.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016