Wykaz Projektów
Streszczenie

Model oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową

Kierownik projektu: dr Anna Łuczak, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie projektu:

 

                              

 

Tytuł projektu:

„Model oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób
z niepełnosprawnością ruchową”

 

Wykonawca:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja Modelu oceny zdolności do pracy młodych osób z niepełnosprawnością ruchową. Model obejmuje ocenę możliwości fizycznych i funkcjonalnych, sprawności sensorycznych i psychospołecznych aspektów zdolności do pracy oraz doradztwo zawodowe. Grupą docelową są młode, bezrobotne osoby niepełnosprawne ruchowo w zakresie kończyn górnych i/lub dolnych, obu płci, w wieku 16-35 lat, w tym należące do grupy NEET (not in Education, Employment or Training).

 

Termin realizacji

1.12.2016 r. – 31.01.2019 r.

 

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

Budżet projektu:305 545,00 zł, w tym:

- środki PFRON (80%): 244 436,00 zł

- środki własne CIOP-PIB (20%):  61 109,00 zł

 

Podstawa prawna

UMOWA nr BEA/000029/BF/D o dofinansowanie realizacji projektu w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.12.2016 – 31.01.2019