Wykaz Projektów
Streszczenie

Uczestnictwo laboratoriów badawczych w programach porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badań parametrów środowiska pracy, środków ochrony indywidualnej oraz maszyn

Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Makuła

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było zapewnienie kompetencji technicznych akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących przez uczestnictwo w programach zapewnienia jakości badań i wzorcowań, których istotnym elementem są porównania międzylaboratoryjne. Potwierdzenie kompetencji wynikające z uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych prowadzi z kolei do utrzymania akredytacji w obowiązujących zakresach badań i wzorcowań realizowanych przez laboratoria Instytutu.

Realizacja celu polegała na uczestnictwie akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu w krajowych i międzynarodowych programach porównań międzylaboratoryjnych.

Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB uczestniczyła w krajowych porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy.

Pracownia Metod Chromatograficznych Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB uczestniczyła w międzynarodowym programie porównań międzylaboratoryjnych AIR PT w zakresie oznaczenia zawartości substancji organicznych w próbkach powietrza metodą chromatografii gazowej oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

W ramach realizacji zadania Pracownia Zwalczania Hałasu Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych uczestniczyła w krajowych badaniach biegłości w zakresie pomiaru hałasu słyszalnego oraz ultradźwiękowego w środowisku pracy.

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych Zakładu Bioelektromagnetyzmu uczestniczyła w krajowych badaniach biegłości w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych częstotliwości 0 Hz, 50 Hz, 420 kHz, 1,76 MHz, 27–30 MHz.


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy Zakładu Ergonomii uczestniczyła w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne w zakresie wyznaczania wydatku energetycznego człowieka na stanowisku pracy. W ramach udziału w badaniach biegłości każdy uczestnik badań wykonywał pomiar wentylacji płuc na każdym z trzech przygotowanych stanowisk pracy. Na podstawie dokonanych pomiarów każdy z uczestników dokonał obliczeń wydatku energetycznego netto na zmianę roboczą.

 

Zadanie 3.Z.25. Wartości wskaźnika z uzyskane przez uczestników badań biegłości w zakresie wyznaczania wydatku energetycznego człowieka na stanowisku pracy

 

Pracownia Obciążeń Termicznych Zakładu Ergonomii uczestniczyła w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów mikroklimatu umiarkowanego i gorącego na stanowisku pracy.

Pracownia Drgań Mechanicznych Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych uczestniczyła w badaniach biegłości w zakresie pomiarów drgań ogólnych i miejscowych na stanowisku pracy.

Ponadto w ramach realizacji zadania laboratoria badawcze Instytutu uczestniczyły w programach porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badań drabin, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, sprzętu ochrony układu oddechowego, materiałów stosowanych do produkcji odzieży ochronnej, rękawic elektroizolacyjnych oraz filtrów spawalniczych.

W celu potwierdzenia kompetencji do wykonywania wzorcowań wyposażenia pomiarowego Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych uczestniczyła w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania mierników do pomiaru pól elektromagnetycznych, natomiast Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji – w porównaniach w zakresie wzorcowania anemometrów.


Wramach realizacji zadania akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące zrealizowały łącznie 18 krajowych i 12 międzynarodowych programów porównań międzylaboratoryjnych. Analiza statystyczna uzyskanych w tych porównaniach wyników była podstawą do potwierdzenia biegłości w wykonywaniu badań objętych zakresem akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038 oraz wzorcowań objętych zakresem Zespołu Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB nr AP 061. W związku z tym laboratoria Instytutu mają wiarygodne dowody swoich kompetencji technicznych. Udział w programach porównań międzylaboratoryjnych jest również elementem doskonalenia obowiązującego w laboratoriach systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Wszystkie wymienione czynniki w istotny sposób przyczyniają się do utrzymania certyfikatów i zakresów akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038 oraz Zespołu Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB nr AP 061.Jednostka: Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016