Wykaz Projektów
Streszczenie

Dostosowanie metody badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały odzieży, rękawic i obuwia ochronnego z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy europejskiej

Kierownik projektu: dr Paulina Chęsy

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było obniżenie ryzyka zawodowego wśród pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki chemiczne poprzez udostępnienie im środków ochrony indywidualnej (odzieży, rękawic i obuwia) chroniących przed chemikaliami spełniających wymagania znowelizowanej normy europejskiej.

W 1. etapie przeprowadzono wielowariantowe badania z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej oraz konduktometrii w celu zmodyfikowania stosowanej w laboratorium CIOP-PIB metody badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały odzieży, rękawic i obuwia poprzez dostosowanie jej do wytycznych zawartych w znowelizowanej normie europejskiej. W ramach prowadzonych prac wytypowano i zakupiono celki przenikania spełniające wymagania normy PN-EN 16523-1:2015-05 oraz przeprowadzono badania pilotażowe.

W 2. etapie przeprowadzono porównania wewnątrz- i międzylaboratoryjne zgodnie z wcześniej opracowanymi procedurami badawczymi oraz analizę statystyczną oceny powtarzalności wyników, w celu weryfikacji metody badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały odzieży, rękawic i obuwia.

Do badań laboratoryjnych zakupiono próbki różnych materiałów ochronnych przeznaczonych do konstrukcji rękawic, obuwia i odzieży ochronnej charakteryzujące się różną grubością, odpornością względem testowanych substancji chemicznych oraz materiałem konstrukcyjnym (kauczuki i tworzywa). Uwzględniając przeprowadzenie badań, zarówno w układzie zamkniętym, jak i otwartym, wytypowano dwie najczęściej stosowane substancje chemiczne propan-2-ol i 96% kwas siarkowy (VI). Do badania poziomu skuteczności w zakresie odporności materiałów ochronnych na przenikanie propan-2-olu zastosowano chromatograf gazowy, a dla 96% kwasu siarkowego (VI) czujnik konduktometryczny.

 

Zadanie 3.Z.19. Stanowiska do badania odporności materiałów na przenikanie zgodnie z wymaganiami w normie PN-EN 16523-1:2015-05: a) propan-2-olu, (celka przenikania - LABC.de; GC-FID – ATI Unicam 610 Series); b) 96% kwasu siarkowego (VI), (celka przenikania – Pracownia Szkła Technicznego; konduktometr typ CPC 401, Elmetrion)

 

W badaniach wewnątrzlaboratoryjnych wyznaczono parametry: precyzja, powtarzalność, odtwarzalność oraz oszacowano budżet niepewności poprzez opracowanie procedury szacowania niepewności pomiarów. Zorganizowano i przeprowadzono porównania międzylaboratoryjne, aby ocenić wyniki badań uzyskane w laboratorium CIOP-PIB w porównaniu do innych europejskich akredytowanych laboratoriów badawczych.

Na podstawie uzyskanych wyników badań wewnątrzlaboratoryjnych stwierdzono, że znowelizowana metoda badawcza nie różni się statystycznie istotnie od wcześniej stosowanej procedury, która została wycofana i może być stosowana do badania odporności materiałów ochronnych na przenikanie ciekłych substancji chemicznych. Ponadto w laboratorium CIOP-PIB uzyskano wyniki na poziomie satysfakcjonującym w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Efektem końcowym zadania było opracowanie metody badania odporności materiałów ochronnych na przenikanie, którą zgłoszono do włączenia do systemu zarządzania jakością w Laboratorium CIOP-PIB. Metodę zgłoszono również do aktualizacji zakresu akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038. Prawidłowość tej metody potwierdzono podczas oceny PCA, która odbyła się w dniach 10–12.10.2016 r.

Wyniki zadania zostały zaprezentowane na 2 konferencjach krajowych i 5 międzynarodowych oraz upowszechnione w postaci 1 rozdziału w monografii, publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym (2) oraz w 2 materiałach pokonferencyjnych.

 Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016