Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie kryteriów oceny okularów korekcyjnych o właściwościach ochronnych do wykorzystania przez ich producentów

Kierownik projektu: dr inż. Adam Pościk

Streszczenie projektu:

 

W wyniku postępującego procesu starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób musi stosować okulary korekcyjne podczas pracy. Według danych EUROSTAT na starczowzroczność (prezbiopię) cierpi 30% Europejczyków. Zjawisko to nasila się szczególnie w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne wymaga odpowiedniego zabezpieczenia narządu wzroku przed działaniem tych czynników. Z doniesień literaturowych wynika, że większość dostępnych na rynku okularów do korekcji wad wzroku nie zapewnia skutecznej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi występującymi na stanowiskach pracy.

Celem zadaniabyło opracowanie nowych kryteriów oceny okularów korekcyjnych przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi i szkodliwym promieniowaniem optycznym, uwzględniających wymagania dyrektyw 89/686/EWG i 93/42/WE, oraz przeprowadzenie szkolenia pilotażowego dla producentów tych okularów.

W ramach realizacji zadania:

-       przeprowadzono badania parametrów optycznych i odporności mechanicznej wybranych materiałów oftalmicznych stosowanych do konstrukcji okularów ochronnych w celu ustalenia poziomu wymagań w zakresie parametrów optycznych i mechanicznych dla okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym

-       opracowano kryteria oceny okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej oraz dyrektywy 93/42/EWG zwierającej wymagania dla wyrobów medycznych

-       opracowano informacje na temat procedur oceny typu WE oraz wytycznych do konstrukcji okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym

-       opracowano materiały szkoleniowe oraz przeprowadzono szkolenie pilotażowe dla przedstawicieli producentów okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym.

 

Zadanie 3.Z.18. Wartości energii uderzenia powodującej rozbicie lub penetrację soczewek z CR 39, różniących się mocami optycznymi

 

Na podstawie wyników badań wybranych modeli okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym i dostępnych na rynku materiałów oftalmicznych oraz analizy wymagań norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG opracowano kryteria oceny tych okularów pod względem bezpieczeństwa. Ze względu na specyfikę stosowania okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym (m.in. dłuższy czas użytkowania w stosunku do klasycznych okularów ochronnych oraz konieczność zapewnienia dobrego widzenia w zróżnicowanych warunkach otoczenia) w kryteriach uwzględniono wymagania dotyczące m.in. trwałości opraw okularowych, odporności okularów na czynniki mechaniczne oraz ochronę przed naturalnym promieniowaniem UV. Wyniki badań odporności mechanicznej wskazują na znaczne różnice w wartości maksymalnej energii uderzenia powodującej pękniecie soczewek (w szczególności o ujemnych mocach optycznych) w stosunku do klasycznych okularów ochronnych. W związku z tym, w celu oceny bezpieczeństwa stosowania okularów, opracowano dodatkową metodę badań symulującą skutki uderzenia głową w wystające elementy stanowiska pracy. Badane próbki umieszczano na płaskim kowadle, a następnie zrzucano na nie bijaki o masie 4,2 kg w kształcie walca, stożka i kuli.

Na podstawie uzyskanych wyników badań odporności mechanicznej można stwierdzić, że ze względu na bardzo małą wytrzymałość mechaniczną soczewek z CR 39 nie powinny być one stosowane do wytwarzania okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym. Uzyskane wyniki badań wykorzystano do opracowania broszury zawierającej wytyczne do konstrukcji okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym, adresowanej do producentów, oraz materiałów szkoleniowych. Przeprowadzono również szkolenie pilotażowe, we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy, dotyczące metod badań oraz zasad wprowadzania do obrotu okularów ochronnych o działaniu korekcyjnym (Łódź, 21.09.2015 r.).

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach: do czasopisma o zasięgu międzynarodowym i krajowym, oraz zaprezentowano na konferencji krajowej.Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015