Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody oceny obciążenia cieplnego organizmu w warunkach niejednorodnego środowiska gorącego

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Sobolewski

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było uzyskanie na podstawie przeprowadzonych badań informacji uzupełniającej dotychczasową wiedzę na temat oddziaływania środowiska gorącego na organizm człowieka w zależności od warunków, w jakich przebywał przed wejściem do środowiska o warunkach ponadprzeciętnych, tj. temperatury powietrza zmieniającej się w zakresie 35 – 42 oC i wilgotności względnej ok. 80%, oraz opracowanie programu komputerowego wykorzystującego wyniki badań zgodnie z postanowieniami normy PN-EN ISO 7933:2005 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego (oryg.)

W ramach zadania przeprowadzono badania z udziałem ludzi w środowisku o dużym obciążeniu termicznym. Uzyskano dzięki temu informacje uzupełniające dotychczasową wiedzę na temat oddziaływania środowiska gorącego na organizm człowieka w opisanych warunkach ponadprzeciętnych. Na podstawie wyników badań określono empiryczne zależności opisujące związki między parametrami środowiska gorącego a zmiennością w czasie: średniej temperatury powierzchni skóry człowieka, temperatury wnętrza ciała, temperatury ciała, akumulacji ciepła w organizmie człowieka, częstości skurczów serca.

 

Zadanie 2.Z.22. Wielomian 6. stopnia opisujący zmienność w czasie średniej ważonej temperatury powierzchni skóry u uczestnika badań podczas jego pobytu w warunkach środowiska gorącego w temperaturze otoczenia 42 oC i wilgotności względnej 80%

 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że czas ekspozycji bezpiecznej dla zdrowia człowieka w środowisku gorącym zależy od wartości początkowej średniej ważonej temperatury powierzchni jego skóry oraz temperatury wnętrza ciała przed wejściem do tego środowiska. Korzystne jest zatem podjęcie działań mających na celu odpowiednie przygotowanie pracownika przed jego przystąpieniem do pracy w środowisku gorącym w ponadprzeciętnych warunkach. Po stabilizacji parametrów fizjologicznych u osób badanych przeprowadzonej w różnej temperaturze otoczenia (ta= 17, 21 oraz 23 oC) czas, po upływie którego w warunkach środowiska gorącego (ta= 42 oC, RH = 80%) temperatura wnętrza ich ciała osiągała wartość tab = 38 oC, wynosił przeciętnie odpowiednio: 30, 27 i 19 min.

Wyniki badań wykorzystano do opracowania zmodyfikowanej wersji programu komputerowego opartego na normie PN-EN ISO 7933:2005. Aplikacja programu została opracowana w postaci portletu umieszczonego na nowo utworzonej stronie w serwisie Instytutu dostępnej po wpisaniu następującego adresu: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31800155061444652894446

Wyniki 2. etapu zadania przedstawiono w 2 publikacjach do czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz w 1 publikacji do czasopisma o zasięgu krajowym.Jednostka: Pracownia Obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015