Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie międzynarodowego czasopisma naukowego "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" (JOSE)

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Gołębiowska

Streszczenie projektu:

 

Zgodnie z założeniami, w ramach realizacji zadania, opracowano i wydano 3 tomy kwartalnika JOSE (t. 20, t. 21, t. 22). Opublikowano w nich 203 artykuły; autorami 32 z nich są pracownicy CIOP-PIB. We wszystkich trzech tomach JOSE przeważają artykuły autorów z krajów europejskich – 104 artykuły, w tym z Polski – 43. Pozostałe artykuły pochodzą z Azji – 76, Ameryki – 16 oraz z Australii i Afryki – 7.

 

Zadanie 4.Z.24. Liczba opublikowanych w latach 2014–2016 artykułów w podziale na kontynenty, z których pochodzili autorzy

 

2014

2015

2016

Europa

26

40

38

Azja

24

26

26

Ameryka

5

0

11

Australia

2

0

0

Afryka

1

4

0

 

58

70

75

 

Artykuły złożone w redakcji JOSE podlegały procedurze stopniowego opiniowania i recenzowania. Po wstępnym zaopiniowaniu przez redaktora prowadzącego, jeśli były zgodne z profilem JOSE i przygotowane według przyjętych wymagań, były kierowane do opiniowania przez redaktorów działowych, po czym recenzowało je dwóch specjalistów – najczęściej członków Międzynarodowej Rady Redakcyjnej JOSE.

Rosnąca corocznie liczba przysyłanych przez autorów z całego świata artykułów (od 210 w 2013 r. do 275 od stycznia do listopada 2016 r.) świadczy o coraz większym zainteresowaniu kwartalnikiem. Zasobność teki redakcyjnej oraz utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego czasopisma umożliwiało stosowanie coraz surowszej oceny napływających artykułów. W związku z tym ok. 50% artykułów zwrócono autorom w celu dokonania poprawek i uzupełnień. W wyniku recenzji nie zakwalifikowano do opublikowania w JOSE ok. 40% artykułów ze względu na małą wartość merytoryczną lub niezgodność z profilem kwartalnika.

Upowszechnianie informacji o JOSE i opublikowanych w nim artykułach następowało dzięki indeksowaniu w międzynarodowych bazach danych czasopism naukowych: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Social Scisearch, EBSCO, ProQuest, CSA, Ergonomics Abstracts i Ergonomics Abstracts Online, Medline, Chemical Abstracts, Health and Safety Science Abstracts, SCOPUS,Index Copernicus, EMBASE, NIOSHTIC, OSH UPDATE, CISDOC a także w polskiej bazie BazTech.

W październiku 2014 r., dążąc do rozszerzenia kręgu oddziaływania pisma, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy podjął współpracę z międzynarodowym wydawnictwem Taylor & Francis. W wyniku podpisania umowy, CIOP-PIB zachował pełne prawa własności do czasopisma, prawo do decyzji o polityce wydawniczej i zakresie merytorycznym pisma oraz do zarządzania procesem recenzyjnym. Natomiast Taylor & Francis wykonuje działania związane z wydawaniem, promocją i marketingiem. Współpraca rozpoczęła się w 2015 roku.

Od maja 2016 r. redakcja JOSE korzysta z elektronicznego systemu składania artykułów Editorial Manager, co niewątpliwie przyspiesza i ułatwia procedowanie nadesłanych artykułów.

 

Zadanie 4.Z.24. JOSE – anglojęzyczne czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowymJednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016