Wykaz Projektów
Streszczenie

Efektywność kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: dr Beata Taradejna

Streszczenie projektu:

 

Celem projektu IV.P.07  była ocena efektywności kształcenia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”, prowadzonych przez CIOP-PIB we współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Kryterium efektywności kształcenia jest zawodowa przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności do wymagań środowiska pracy oraz możliwość zatrudnienia dzięki zdobytym kompetencjom.

Do badania wybrano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie sondażowe dostarcza opisu tendencji, postaw lub opinii występujących w populacji. Celem badania był poznanie opinii respondentów na temat jakości kształcenia podyplomowego w zakresie bhp, możliwości wykorzystywania zdobytych kompetencji i ich percepcji na rynku pracy. Badanie przeprowadzono na trzech grupach respondentów z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Na potrzeby realizacji projektu opracowano następujące narzędzia badawcze:

-      kwestionariusz ankiety dla absolwenta studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”

-      kwestionariusz ankiety dla wykładowcy realizującego program kształcenia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”

-      kwestionariusz ankiety dotyczącej oczekiwań pracodawcy wobec kompetencji pracowników służby bhp.

Z analizy danych empirycznych uzyskanych w badaniu wynika, że ukończenie ww. studiów podyplomowych sprzyja uzyskiwaniu zatrudnienia i zarobkowaniu, życiowej i zawodowej stabilizacji. Trzech na czterech absolwentów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Prawie 60% badanych pracuje w służbie bhp. Pozostałe 40% absolwentów objęło różne stanowiska i funkcje związane z problematyką ergonomii i warunków pracy (wykładowcy tej problematyki, menedżerowie ds. bhp, właściciele firm usługowych w zakresie bhp). Co trzeci absolwent zatrudniony w obszarze bhp awansował dzięki ukończeniu studiów podyplomowych. Innym absolwentom studia pomogły zachować dotychczasowe stanowiska i kontynuować zatrudnienie. Zarobki absolwentów utrzymują się na poziomie średniej płacy krajowej. Co piąty badany zarabia powyżej tego poziomu.

W ocenie respondentów ukończone studia podyplomowe wzmacniają ich pozycję jako pracowników. Dają możliwość tworzenia zawodowych planów na przyszłość i specjalizowania się w zakresie bhp. Respondenci uznają swoje kompetencja za ważne i przydatne na rynku pracy, chociaż często niedocenianie przez pracodawców.

Wśród osób, które zawodowo nie związały się z obszarem bhp (36%), co czwarty badany podał jako powód brak doświadczenia zawodowego. W przekonaniu tych absolwentów program studiów powinien w większym stopniu uwzględniać praktyczną część kształcenia, a studiowanie powinno być połączone z możliwością odbycia stażu, praktyki, czy innej formy zajęć będącej argumentem w rozmowie z pracodawcą na rzecz zatrudnienia absolwenta.

Na podstawie wyników badania opracowano „Raport. Ocena efektywności kształcenia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”.Raport jest obszerną relacją na temat uwarunkowań i skuteczności procesu kształcenia i przedstawia analizy doświadczeń edukacyjnych i zawodowych absolwentów. Analizowane są również doświadczenia i potrzeby wynikające z pracy dydaktycznej wykładowców. Cennym uzupełnieniem badania są analizy na temat oczekiwań pracodawców wobec kompetencji pracowników służby bhp. Poznanie potrzeb pracodawców umożliwia spojrzenie na problemy bhp z perspektywy osób odpowiedzialnych za całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym za warunki pracy. Oczekiwania pracodawców wynikające ze współpracy z kadrami bhp są ważnym źródłem wiedzy, którą warto wykorzystywać w projektowaniu kształcenia z zakresu bhp.

Wyniki przeprowadzonej oceny mają charakter aplikacyjny. Umożliwiły zidentyfikowanie mocnych i słabych stron procesu kształcenia na ww. studiach. Na tej podstawie opracowano propozycję zmian programu kształcenia, tak aby lepiej odpowiadał on potrzebom specjalistów zatrudnionych w obszarze bhp. Propozycje te polegają na wprowadzeniu dwóch dodatkowych przedmiotów, których celem jest wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia oraz ćwiczenie i rozwijanie umiejętności z obszaru kompetencji społecznych. Jest to przedmioty: „pragmatyka służby bhp” i „kompetencje interpersonalne pracownika służby bhp. Popularyzacja bezpieczeństwa pracy”. Problematyka ta jest odpowiedzią na doświadczenia i potrzeby zarówno absolwentów studiów, jak i pracodawców, ze względu na efektywność realizacji zadań pracowników służby bhp.

W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano również zalecenia co do dalszych działań edukacyjnych w celu utrzymania wysokiej efektywności kształcenia. Są to dwa kierunki. Pierwszy jest związany z weryfikacją podręczników przekazywanych słuchaczom na studiach podyplomowych. Podręczniki te oceniane są przez absolwentów jako ważne źródło wiedzy i wsparcia w początkowym okresie pracy zawodowej. Drugi kierunek dotyczy kontynuacji warsztatów metodycznych dla wykładowców, uznawanych przez nich za ważną formę wsparcia w pracy dydaktycznej. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie działań umożliwiających odbycie praktyk przez studentów. Zdobycie doświadczenia zawodowego zwiększałoby możliwości zatrudnienia.

Wyniki realizacji projektu przedstawiono w 1 publikacji do czasopisma o zasięgu międzynarodowym i 2 publikacjach do czasopism o zasięgu krajowym, w tym 1 już wydanej.

 

 

Raport. Ocena efektywności kształcenia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy.

Autor: dr Beata Taradejna

2015 r.Jednostka: Centrum Edukacyjne

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015