Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w zawodach uwzględnionych w "Przewodniku po zawodach".

Kierownik projektu: dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania wybrano 100 zawodów ze względu na kryterium przydatności dla jak największej liczby rodzajów niepełnosprawności. Następnie opracowano "Kwestionariusz do Oceny Możliwości Wykonywania Zawodu przez Osobę Niepełnosprawną", który posłużył do stworzenia bazy danych na temat wybranych zawodów.
Na podstawie tej bazy danych opracowano wstępną wersję "Przewodnikach po zawodach", którą poddano weryfikacji w trakcie 2 seminariów przeprowadzonych w Dzierżoniowie i Warszawie z udziałem osób z niepełnosprawnością, pracodawców, doradców zawodowych oraz lekarzy medycyny pracy. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o zmianie 7 zawodów uwzględnionych w bazie na takie, które w międzyczasie uzyskały wysokie wskaźniki popytu na rynku pracy. Ostatecznie, końcowa wersja "Poradnika po zawodach dla osób niepełnosprawnych" zawiera 100 charakterystyk zawodów.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Żołnierczy-Zreda D., Majewski T., Przystosowanie środowiska pracy do możliwości osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie., Medycyna Pracy, 4: 493-504., 2012

 



Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013