Wykaz Projektów
Streszczenie

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych w bibliotecznym systemie komputerowym z wykorzystaniem Tezaurusa "Bezpieczeństwo pracy i ergonomii".

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel

Streszczenie projektu:

Prace związane z realizacją zadania obejmowały:
- weryfikację opisów rzeczowych rekordów bibliograficznych w bibliotecznym systemie komputerowym ALEPH z wykorzystaniem zaktualizowanej wersji Tezaurusa,
- aktualizację oraz rozbudowę polskiej wersji językowej Tezaurusa,
- działania prowadzące do usprawnienia dostępu do katalogu Biblioteki w systemie ALEPH oraz komunikacji z użytkownikami informacji. Przeprowadzono modyfikację interfejsu użytkownika uwzględniającą możliwość przesyłania pytań i komentarzy bezpośrednio z systemu, dostosowano parametry systemu do wymagań wyszukiwarki Google,
- współpracę z partnerami zagranicznymi i krajowymi, m.in. z Międzynarodowym Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS, firmą ExLibris oraz ALEPH Polska.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Młodzka-Stybel A., Światowe zasoby informacyjn e udostępniane w Bibliotece CIOP-PIB., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 4: 59-60., 2012

 Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013