Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i aktualizacja powszechnie dostępnego internetowego portalu informacyjnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania znacząco zwiększono zasoby internetowego portalu informacyjnego Instytutu w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, a także gruntownie zmodernizowano i rozszerzono jego funkcjonalność. Uruchomiono i udostępniono pod adresem http://portal.ciop.pl, pilotażową wersję nowego portalu CIOP-PIB, zaimplementowaną w nowej technologii, na bazie produktów Oracle.
Opracowano nowe elementy struktury portalu umożliwiające upowszechnianie wiedzy z zakresu bhp, w układzie problemowym. Rozszerzono zakres tematyki prezentowanej w dziale portalu "BHP Info" o 12 nowych serwisów tematycznych dotyczących aktualnej problematyki z zakresu bhp oraz nowych problemów i zagrożeń występujących we współczesnym środowisku pracy, 2 serwisy znacząco rozbudowano merytorycznie i 4 kolejne zaktualizowano.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013